| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/260/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego

z dnia 13 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w następstwie czego deklaracja otrzymuje brzmienie jak załącznik nr1 do uchwały.

§ 2. 1. Wprowadza się możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Format elektroniczny wzoru deklaracji wskazanej w §1 ust.1 określony jest w formacie danych XML.

3. Dokument XML, o którym mowa w ust. 2 zgodny jest ze wzorami publikowanymi w repozytorium ePUAP na podstawie art.19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2005r. Nr 64, poz. 565 ze zm.).

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1 ust.1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem:www.epuap.gov.pl , w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a także zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) 14 dni od daty zmiany przez gminę wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Deklaracja określona w §1 ust.1 niniejszej uchwały przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. z 2001r Nr 130, poz.1450 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art.20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005r Nr 64, poz.565 ze zm.).

§ 5. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji określonej w §1 ust.1 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

§ 7. Uchyla się Uchwałę nr XXIII/192/12 Rady Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Urszula Paprocka


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/260/13
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 13 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Rada Miejska, uwzględnia konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Realizując w/w obowiązek przedkładam niniejszy projekt uchwały. Projekt uchwały uwzględnia uwarunkownia miejscowe.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »