| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/303/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ust. 1- 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378), art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,81 zł od 1 m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych- 4,56 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,38 zł od 1 m2powierzchni oraz od:

- gruntów rekreacyjno-wypoczynkowych - 0,46 zł od 1 m2powierzchni,

- dróg - 0,05 zł od 1 m2powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,69 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,00 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,68 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,16 zł od 1 m2powierzchni użytkowej z zastrzeżeniem, że podatek od chlewni, stodół, obór niezwiązanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub działalnością gospodarczą wynosi - 0,12 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/184/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2822).

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Piątkowski


Uzasadnienie

Rada Gminy Wąbrzeźno w drodze uchwały określa stawki podatku od nieruchomości. Ustalone stawki nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych opublikowanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2013 r. (M.P. poz. 724).

Tabela poniżej przedstawia stawki ustawowe i przyjęte dla celów ustalenia podatku od nieruchomości w 2013 r. i na 2014 r.

L
p.


Przedmiot opodatkowania

2013 r.

2014 r.

stawki
ustawowe

stawki
gminne

stawki
ustawowe

stawki
gminne

1

2

3

4

5

6

I.
1.2.


3.
4.

5.

II.
1.

2.
3.
4.5.

6.

III

od gruntów
związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków - od 1m2powierzchni
pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrownie
wodne - od 1 ha powierzchni
pozostałych - od 1 m2powierzchni
gruntów rekreacyjno wypoczynkowych -od 1 m2powierzchni
dróg - od 1 m2powierzchni

od budynków i ich części:
mieszkalnych - od 1 m2powierzchni
użytkowej
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -
od 1 m2powierzchni użytkowej
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2powierzchni użytkowej
zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym -
od 1 m2powierzchni użytkowej
pozostałych - od 1 m2powierzchni
użytkowej
chlewni, stodół, obór

od budowli


0,884,51


0,45
0,45

0,45


0,73

22,82
4,63
10,657,66

7,66

2%


0,804,51


0,38
0,45

0,05


0,68

21,00
4,63
10,657,16

0,12

2%


0,894,56


0,46
0,46

0,46


0,74

23,03
4,68
10,757,73

7,73

2%


0,814,56


0,38
0,46

0,05


0,69

21,00
4,68
10,757,16

0,12

2%

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »