| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/295/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21, 228 i 888) Rada Miejska w Strzelnie uchwala ,co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Strzelnie, przesyłką pocztową lub drogą elektorniczną w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych PDF, XML, DOC, DOCX, ODT;

2) deklaracje przesyłane są z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej dalej "ePUAP", za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW(SSL) w układzie informacji wynikającym ze wzoru deklaracji określonej w niniejszej uchwale;

3) deklaracje opatrywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym "ePUAP" w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2013r.,Poz. 235).

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości nową deklarację należy złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Strzelnie, przesyłką pocztową lub drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVIII/218/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnmi składanej przez właściciela nieruchomości, (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2013r. Poz.469).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Pieszak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/295/2013
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 21 listopada 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Uzasadnienie

W związku z przygotowaniem do nowego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelno i możliwością wprowadzenia zmian w nowym systemie gospodarownia odpadami komunalnymi Rada Miejska w Strzelnie podejmuję uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Szczegółowa metoda przekazywania deklaracji w wersji elektronicznej będzie przedstawiona w serwisie Urzędu Miejskiego w Strzelnie pod adresem www.strzelno.pl

Wraz ze zmianą metody i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienia się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospadarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

W związku z powyższym traci moc uchwała nr XXVIII/218/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2013r. Poz.469)

W świetle powyższego, uchwalenie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »