| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV)225)2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm[1])), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.[2])) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,85 zł od 1 m2powierzchni,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zajętych pod cmentarze - 0,70 zł od 1 m2powierzchni,

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł od 1 ha powierzchni,

d) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,33 zł od 1 m2powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,36 zł od 1 m2powierzchni użytkowej, z wyłączeniem budynków lub ich części o pow. ponad 500 m2przeznaczonych na działalność handlową detaliczną spożywczą i spożywczo-przemysłową (łącznie z powierzchnią magazynową związaną z tą działalnościa), dla których stosuje się stawkę - 23,03 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,68 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,40 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/142/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 2760).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Gutmański


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 594 i poz. 645

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »