| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/176/2013 Rady Gminy w Górznie

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594[1])), art. 15 oraz art. 19 pkt. 1 lit. a, pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613[2])), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty powierza się Zakładowi Usług Komunalnych w Górznie.

3. Ustala się wynagrodzenie dla Zakładu Usług Komunalnych w Górznie za inkaso w wysokości 10% od zainkasowanych wpływów z opłaty targowej.

4. Zebrane opłaty targowe w całości odprowadzane są na rachunek bankowy Gminy lub w kasie Urzędu Gminy.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Górzno.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/84/2004 Rady Gminy w Górznie z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Witold Świdziński


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613) Rada Gminy w drodze uchwały może zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określić inkasenta i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

W związku z powyższym Rada Gminy w Górznie powierzyła na 2014 rok pobór opłaty targowej Zakładowi Usług Komunalnych w Górznie oraz ustaliła wynagrodzenie w wysokości 10% od zainkasowanych wpływów.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645.

[2]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461 i Nr 226, poz.1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »