| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/177/2013 Rady Gminy w Górznie

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.[1])) oraz art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[2])) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2powierzchni użytkowej0,56 zł;

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2powierzchni użytkowej14,00 zł;

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2powierzchni użytkowej5,60 zł;

4) od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2powierzchni użytkowej4,68 zł;

5) od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2powierzchni użytkowej3,83 zł,z wyjątkiem:

a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2powierzchni2,09 zł;

b) budynków letniskowych, dla których ustala się stawkę od 1 m2powierzchni7,73 zł,Za budynek letniskowy uważa się obiekt budowlany posadowiony na terenach przeznaczonych pod zabudowę letniskową i rekreacyjną, który nie służy wyłącznie zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych.

6) od budowli2% ich wartości,określonej na podstawie art. 4, ust.1 pkt 3 i ust 3 do 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem budowli wykorzystywanych do odprowadzania i oczyszczania ścieków, które zwalnia się z podatku od nieruchomości.

7) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2powierzchni0,60 zł,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni4,56 zł,

c) od pozostałych gruntów od 1 m2powierzchni0,14 zł,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2powierzchni0,08 zł.

§ 2. Podatek od nieruchomości płatny jest w Kasie Urzędu, u inkasenta lub na konto BS w Brodnicy filia Górzno - nr 89 9484 1150 2213 1300 1007 0001.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/117/2012 Rady Gminy w Górznie, z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2012 r., poz.2840).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Witold Świdziński


Uzasadnienie

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy w Górznie określiła w drodze uchwały wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości. W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 r. (M.P. z 2013. poz. 724) zrealizowano dyspozycję art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) i podwyższono górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2014 rok, w tym podatku od nieruchomości. Wskaźnik wzrostu cen, który jest podstawą waloryzacji stawek ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS-u ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS-u z dnia 15 lipca 2013 r. opublikowanym M.P. z 2013 r. poz. 595, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013 w stosunku do pierwszego półrocza 2012 wyniósł 0,9 %. Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych.

Zaproponowane w uchwale stawki podatku od nieruchomości mieszczą się w granicach stawek wynikających z powołanego przepisu.

Mając na uwadze powyższe podwyższa się stawki podatku od nieruchomości na 2014 rok.


[1]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461 i Nr 226, poz.1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.

[2]) ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Józef Edmund Nowicki

CONEXIS Kancelaria Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »