| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/253/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 2013.594 i 645, 1318/ art. 6 ust. 12, art. 14 pkt 3 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378/ art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 143 poz. 1199, Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2007 r. Nr 109 poz. 747, z 2008r. Nr 116 poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Dz. U. 2013.660/ art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz. U. 2013.465/ w zw. z art. 9, art. 28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2012 poz.749; 848; 1101; 1342;1529, z 2013 poz. 2027; 1036; 1145; 1149/

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

2) podatku rolnego od osób fizycznych;

3) podatku leśnego od osób fizycznych;

4) łącznego zobowiązania pieniężnego

§ 2. Określa się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych w § 1 podatków i opłat:

1) inkasentami podatków i opłat, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 3, 4, są sołtysi na terenie swojego sołectwa, t. j.:

a) Pan Pasek Henryk - na terenie Sołectwa Będzitowo, obejmującego miejscowości: Będzitowo, Będzitówek,

b) Pani Pilachowska Krystyna- na terenie Sołectwa Broniewo, obejmującego miejscowości: Broniewo, Bronimierz,

c) Pan Rudnik Janusz - na terenie Sołectwa Dobrogościce, obejmującego miejscowości: Dobrogościce,

d) Pan Kapuściarek Henryk - na terenie Sołectwa Dąbrówka Kujawska, obejmującego miejscowości: Dąbrówka Kujawska,

e) Pani Sobczyk Magdalena - na terenie Sołectwa Dźwierzchno, obejmującego miejscowości: Dźwierzchno,

f) Pan Gawron Wojciech - na terenie Sołectwa Gniewkówiec, obejmującego miejscowości: Gniewkówiec, Karczówka, Kobelniki;

g) Pan Oracz Maciej - na terenie Sołectwa Jordanowo, obejmującego miejscowości: Jordanowo,

h) Pani Giersz Wiesława - na terenie Sołectwa Krężoły, obejmującego miejscowości: Krężoły,

i) Pan Wydrych Dariusz - na terenie Sołectwa Leszcze, obejmującego miejscowości:Leszcze,

j) Pan Borys Janusz - na terenie Sołectwa Lisewo Kościelne, obejmującego miejscowości: Lisewo Kościelne,

k) Pani Drop Edyta - na terenie Sołectwa Mierzwin, obejmującego miejscowości: Mierzwin,

l) Pan Gąsiorek Tadeusz - na terenie Sołectwa Niszczewice, obejmującego miejscowości: Niszczewice;

m) Pani Luba Beata - na terenie Sołectwa Pęchowo, obejmującego miejscowości:Pęchowo,Krążkowo,

n) Pani Długosz Halina - na terenie Sołectwa Palczyn, obejmującego miejscowości: Palczyn,

o) Pani Piątkowska Krystyna - na terenie Sołectwa Rucewko, obejmującego miejscowości: Rucewko;

p) Pan Boniek Grzegorz - na terenie Sołectwa Rucewo, obejmującego miejscowości: Rucewo,

q) Pani Godziątkowska Ilona- na terenie Sołectwa Tarkowo Górne, obejmującego miejscowości: Tarkowo Górne,

r) Pani Wolska Elżbieta - na terenie Sołectwa Tuczno -Wieś, obejmującego miejscowości: Tuczno ulice: Akacjowa, Pakoska od nr 44 do końca,

s) Pani Lewandowska Teresa - na terenie Sołectwa Tuczno, obejmującego miejscowości: Tuczno (wszystkie ulice z wyjątkiem należacych do sołectwa Tuczno- Wieś), Helenowo, Popowiczki,Podgaj

t) Pani Kowalczyk Elżbieta - na terenie Sołectwa Tupadły, obejmującego miejscowości: Tupadły,

u) Pan Rapacz Mieczysław- na terenie Sołectwa Złotniki Kujawskie, obejmującego miejscowości: Złotniki Kujawskie;

§ 3. 1. Inkasenci, o których mowa w § 2 pkt 1, są uprawnieni i zobowiązani do pobierania podatków i opłat odpowiednio od osób fizycznych: zamieszkałych lub posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na obszarze ich działania.

2. Pobór w drodze inkasa ogranicza się w przypadku jednorazowej wpłaty do kwoty 3.500,00 zł od jednego podatnika.

3. Rozliczenie inkasenta następuje po każdej racie podatku w dniu roboczym po dniu , w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego przypada płatność podatku.

4. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 3 dni roboczych wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 4. 1. Osoby fizyczne będące inkasentami dokonują czynności inkasa osobiście.

2. Umocowanie inkasenta automatycznie wygasa z chwilą utraty stanowiska lub zaprzestania prowadzenia działalności wymienionej w § 2 pkt 1, z którymi było związane wyznaczenie na inkasenta.

3. Osoby prawne w rozumieniu ordynacji podatkowej, wpłacają podatek wyłącznie na rachunek bankowy gminy w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich nr 97 8142 1059 0000 0547 2000 0003

§ 5. Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 6. Za pobranie podatków i opłat i wpłacenie ich w terminie, zgodnie z § 3 ust. 4, inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 4% kwot podatków. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi po każdej racie podatku w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Krystyna Gawron-Fiedorow


Uzasadnienie

W związku z potrzebą uregulowania w sposób jednolity sprawy poboru podatków i opłat w drodze inkasa podejmuje się niniejszą uchwałę. Podstawą jej podjęcia jest ustawa o samorządzie gminnym art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 6 ust. 12, art. 14 pkt 3 i art. 19 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; art. 6b ustawy o podatku rolnym; art. 6 ust. 8 ustawy o podatku leśnym oraz art. 9, art.28 § 4 i art. 31 Ordynacji podatkowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Atos

Międzynarodowy lider w branży usług informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »