| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/156/2013 Rady Gminy Chrostkowo

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (Dz. U. z 2010 Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz.620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 645, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz.1378), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. z 2013 r., poz. 724) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M. P. z 2013 r. , poz. 812)uchwala się, co następuje :

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrostkowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Radke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/156/2013
Rady Gminy Chrostkowo
z dnia 20 listopada 2013 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
NA 2014 ROK

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej

12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie513 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie763 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton1010 zł

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

infoRgrafika

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie, z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton -1018 zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej 12 ton do 36 ton włącznie

b) powyżej 36 ton

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

infoRgrafika

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego -1065 zł

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

infoRgrafika

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a) mniejsze niż 30 miejsc- 1351 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc-1779 zł


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji następujących dyrektyw

Wspólnot Europejskich :

1) dyrektywy 92/106/ EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych

zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi / Dz. Urz. WE l 368 z 17 grudnia 1992r. / ;

2) dyrektywy 1999/ 62/ WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za

użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe / Dz. Urz. WE L 187 z dnia 20 lipca 1999r. /

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej , zamieszczone w niniejszej

Ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii

Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

- wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »