| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/ 236 /2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 594 zm.: poz. 645) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm.: Dz.U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167 poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 139, poz.814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206; z 2012r. poz. 941, poz. 979 oraz z 2013r. poz. 87, poz. 827) uchwala się, co następuje:

§ 1. Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gniewkowo zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 13.00, w których realizowana jest podstawa programowa.

§ 2. W czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w §1, realizowane są zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz doskonalące i kształtujące umiejętności z zakresu objętego podstawą programową wychowania przedszkolnego w szczególności:

1) zadania opiekuńczo - wychowawcze wspierające prawidłowy rozwój dziecka w zakresie:

a) fachowej opieki pedagogicznej,

b) adaptacji w środowisku przedszkolnym,

c) rozwijania zdolności twórczych,

d) wspierania indywidualnych zainteresowań,

2) zajęcia sportowe i imprezy okolicznościowe,

3) gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dziecka.

§ 3. 1. Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwaną dalej "opłatą", w czasie określonym w § 2 ustala się w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, opłaty wskazanej w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin przekraczających wymiar godzin, o których mowa w § 1.

3. Ustala się, że opłata za każdą godzinę zajęć, o której mowa w ust.1 podlega corocznej waloryzacji na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zwanej dalej "ustawą".

4. Ustala się, że zwaloryzowana opłata pobierana będzie w kwocie równej maksymalnej wysokości kwoty opłaty ogłoszonej w sposób określony w art. 14 ust. 5e ustawy.

5. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 4. 1. Zwalnia się z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objęte kształceniem specjalnym.

2. Warunkiem uzyskania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest przedłożenie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust.3 ustawy.

§ 5. Traci moc uchwała nr XVI/106/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po jej ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady


mgr Janusz Kozłowski


Uzasadnienie

Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.z 2013r. poz. 827) wprowadzono od 1 września 2013r. zmianę polegającą na ustawowym wprowadzeniu maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. z póź. zm). Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw uchwały rad gmin podjęte na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał podjętych na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2014 r., z tym że w przypadku gdy ustalona w nich wysokość opłat za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, przekracza 1 zł za godzinę zajęć, opłata ta od dnia 1 września 2013 r. wynosi 1 zł. Ustawodawca upoważnił organy prowadzące do określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 14 ust. 5 i 5a ustawy o systemie oświaty należy dostosować do nowych przepisów prawnych uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie.

Przyjęta w uchwale wysokość opłaty ustalona została na poziomie maksymalnej opłaty ustalonej przez ustawodawcę. Ustala się także zmianę wysokości opłaty poprzez jej waloryzację w sposób określony w ustawie oraz, że zwaloryzowana opłata będzie równa maksymalnej opłacie, której wysokość ogłaszać będzie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do końca marca roku, w którym będzie dokonywana waloryzacja. Natomiast na podstawie art.14 ust. 5 pkt. 2 dopuszcza się możliwość całkowitego zwolnienia z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka objętego kształceniem specjalnym po przedłożeniu odpowiedniego orzeczenia o którym mowa w §4 ust. 2 niniejszej uchwały.

W związku z powyższym wywołanie uchwały jest zasadne.

Inicjatorem uchwały jest Burmistrz Gniewkowa.

Przygotowała:

Kowalska Beata

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »