| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/176/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) w związku z art. 19 pkt 1, lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, z 2013 r. poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na terenie Miasta i gminy Piotrków Kujawski w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekraczać maksymalnej stawki dziennej wynikającej z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Opłatę targową pobiera się od sprzedających na targowiskach w wyznaczonych miejscach.

§ 3. 1) Pobór opłaty targowej odbywać się będzie w drodze inkasa w dniu, w którym dokonywana jest sprzedaż na targowisku.

2) Na inkasenta wyznacza się Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim.

3) Wysokość prowizji należna Zakładowi wynosi 80% sumy wpłat, rozliczanych w okresie kwartalnym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała nr XVII/118/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 paździenika 2012 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/176/2013
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik do opłaty targowej

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir Henryk Bogucki


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektwy 92/106/ EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 19.12.1992 r.), 2) dyrektyktywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1989 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowskawa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne ".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »