| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/222/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 28 listopada 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami w tym sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1])), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r. poz. 391z późn. zm[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale NR XXIII /167 / 2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami w tym sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dodaje się w § 2 ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Gmina Dąbrowa Biskupia wyposaży właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w kody kreskowe służące identyfikacji i rozliczeniu świadczonych usług.

4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych są zobowiązani każdorazowo udostępniać kod kreskowy celem zeskanowania danych przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Mirosława Kozińska


Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 lipca 2013r. obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6r w/w ustawy, Rada Gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego postanawia o szczegółowym sposobie, zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Podjęcie uchwały zapobiegać będzie nadmiernemu i niekontrolowanemu przypływowi strumienia odpadów komunalnych zarówno w nieruchomościach zamieszkałych, jak i niezamieszkałych oraz ułatwi identyfikację i rozliczanie usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz 645 i 1318.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012r. poz. 951, z 2013r. poz. 21, poz. 228 i poz. 888.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Marta Wilczkowska

Nowe Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »