| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/183/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim

z dnia 11 grudnia 2013r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228 i poz. 888) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc Uchwała Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim Nr XIX/132/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, Uchwała Nr XX/141/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/132/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz Uchwała Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim Nr XXIII/158/2013 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/183/2013
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 11 grudnia 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. 1. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) Selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje:

a) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe;

b) papier i tektura;

c) szkło;

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i popioły;

e) przeterminowane leki i chemikalia;

f) zużyte baterie i akumulatory;

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

i) odpady budowlane i rozbiórkowe;

j) zużyte opony;

k) tekstylia i odzież;

l) folie i worki po nawozach sztucznych;

2) Odpady wskazane w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a-c mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche.

3) Odpady wskazane w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. d mogą być zbierane i odbierane jako odpady mokre.

4) Odpady wskazane w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. e-l należy pozbywać się zgodnie z zapisami § 11 ust. 3 - 11.

5) Tworzywa sztuczne oraz szkła mogą być również zbierane i odbierane zgodnie z zapisami § 11 ust. 12.

2. Ustala się, że niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o pojemności minimum 110 l.

3. Odpady określone w ust. 1 odbierane są z częstotliwością określoną w rozdziale 4.

4. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio przy jej granicy, właściciele nieruchomości realizują poprzez usuwanie tych zanieczyszczeń i umieszczanie ich przy krawężniku chodnika od strony jezdni w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

5. Zadania określone w ust. 4 powinny być realizowane niezwłocznie po powstaniu zanieczyszczeń.

§ 2. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na własnej nieruchomości. Powstałe ścieki należy odprowadzić do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdu.

3. Naprawy, o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane w obrębie własnej nieruchomości.

Rozdział 2.
Rodzaj i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 3. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki o pojemności minimalnej 110 l;

2) worki na śmieci o pojemności minimalnej 60 l.

§ 4. 1. Każda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik 110 1 na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zobowiązani są do pozbywania się odpadów w sposób określony w § 1 ust.1 i ust. 2, przy czym przekazywanie odpadów następuje na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

§ 5. Ustala się następującą pojemność pojemników, worków lub innych urządzeń do zbierania odpadów komunalnych: 60 1, 110 1, 240 1, 1100 1, przy czym każda nieruchomość musi być wyposażona w pojemnik o pojemności min. 1101.

§ 6. Do selektywnego gromadzenia odpadów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a-d należy stosować pojemniki, worki lub inne urządzenia przeznaczone do zbierania segregowanych odpadów komunalnych:

1. z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe; papier i tekturę; szkło;

2. z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i popioły.

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany ustawić pojemniki, worki lub inne urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady.

2. W przypadku braku dostępu do pojemników, worków lub innych urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemnik przed nieruchomość tak, aby umożliwić odbiór odpadów przez przedsiębiorcę.

§ 8. Ustala się minimalną pojemność koszy na śmieci przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych:

1. w terenie niezabudowanym - 20 1, usytuowane w odległości nie większej niż 1 km od kolejnego kosza;

2. w terenie zabudowanym - 20 1, usytuowane w odległości nie większej niż 150 m od kolejnego kosza.

Rozdział 3.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 9. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczania ilości powstawania odpadów komunalnych poprzez:

1. świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości;

2. wielokrotne używanie produktów i opakowań;

3. stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów;

4. unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko, czyli nienadających się do recyklingu, kompostowania;

5. unikanie produktów nadmiernie opakowanych;

6. zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 11. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości:

1. odpady selektywnie zbierane (suche) należy zbierać w pojemnikach, workach lub innych urządzeniach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;

2. odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i popioły (mokre) należy zbierać w pojemnikach, workach lub innych urządzeniach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, przy czym odpady zielone można także:

1) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,

2) gromadzić w kompostownikach przydomowych;

3. przeterminowane leki należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;

4. chemikalia oraz zużyte opony należy przekazać do:

1) punktu selektywnego zbierania odpadów,

2) punktów ich sprzedaży;

5. zużyte baterie i akumulatory należy:

1) przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów,

2) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności publicznej,

3) przekazywać do punktów ich sprzedaży;

6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać:

1) do punktu selektywnego zbierania odpadów,

2) do punktów ich sprzedaży,

3) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

7. meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać:

1) do punktu selektywnego zbierania odpadów,

2) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

8. odpady budowlane i rozbiórkowe:

1) pochodzące z prowadzenia drobnych prac we własnym zakresie, przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,

2) inne niż wymienione w pkt 1 na dodatkowe zgłoszenie ich odbioru u przedsiębiorcy odbierającego odpady;

9. tekstylia i odzież należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów.

10. folie i worki po nawozach sztucznych należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów.

11. odpady komunalne z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy należy udostępnić do odbioru przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne z częstotliwością nie rzadszą niż raz na dwa tygodnie.

12. tworzywa sztuczne oraz szkła mogą być również gromadzone w pojemnikach (tzw. dzwonach) rozmieszczonych w miejscach ogólnodostępnych.

§ 12. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a-d oraz ust. 2:

1. odpady zbierane selektywnie (suche) - nie rzadziej niż raz w miesiącu;

2. odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i popioły (mokre) - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;

3. odpady zmieszane:

1) dla budynków wielorodzinnych - nie rzadziej niż raz na tydzień,

2) dla budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

§ 13. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. e-l i pkt 5 z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1. przeterminowane leki - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy;

2. baterie i akumulatory - w punkcie selektywnego zbierania odpadów, w budynkach użyteczności publicznej oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy;

3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy;

4. meble i odpady wielkogabarytowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy;

5. odpady budowlane i rozbiórkowe:

1) wymienione w § 11 ust. 9 pkt 1 - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy,

2) wymienione w § 11 ust. 9 pkt 2 - w dniach dostarczenia pojemnika zamówionego u przedsiębiorcy odbierającego odpady;

6. chemikalia i zużyte opony - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy;

7. tekstylia i odzież - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy;

8. folie i worki po nawozach sztucznych - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy;

9. tworzywa sztuczne oraz szkła - gromadzone w pojemnikach (tzw. dzwonach) odbierane z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, a w szczególności psy, zobowiązani są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

2. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy ras uznawanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny na smyczy i w kagańcu.

3. W przypadku zanieczyszczenia terenu klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników, parków, ulic, chodników i innych terenów służących do użytku publicznego odchodami zwierząt właściciel zwierzęcia obowiązany jest do natychmiastowego ich usunięcia. Zanieczyszczenia te należy umieścić w szczelnych nie ulegających szybkiemu rozkładowi torebkach, które mogą być umieszczane w urządzeniach do zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 6.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 16. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej i na terenach skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego dopuszcza się możliwość chowu drobnych zwierząt gospodarskich i trzody chlewnej na własny użytek, jednak w taki sposób by nie pogarszać warunków estetycznych, zdrowotnych i porządkowych. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia chowu w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości w szczególności w zakresie hałasu, przykrych zapachów oraz innych zanieczyszczeń.

§ 17. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich, jest zobowiązany do gromadzenia i usuwania powstających odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, zapewniając jednocześnie ochronę terenu, wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem, przestrzegając przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

§ 18. Pomieszczenia dla zwierząt oraz otoczenie wokół budynku inwentarskiego powinno być utrzymane w należytej czystości i porządku.

Rozdział 7.
Obszar i terminy przeprowadzenia deratyzacji

§ 19. Wyznacza się następujące obszary podlegające obowiązkowi przeprowadzenia deratyzacji:

1. zabudowane obiektami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych,

2. oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.

§ 20. Deratyzację przeprowadza się na terenie nieruchomości, o której mowa w § 19 co najmniej dwa razy w roku, w terminach od 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 października do 31 października.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir Henryk Bogucki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »