| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/259/13 Rady Miasta Wąbrzeźno

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Wąbrzeźnie

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin targowiska miejskiego "Mój Rynek" położonego w Wąbrzeźnie przy ul. Matejki, stanowiący załącznik dla niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/87/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego ( Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 293, poz. 3144).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Radosław Kędzia


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/259/13
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Regulamin targowiska miejskiego " Mój Rynek" w Wąbrzeźnie

§ 1. 1. Targowisko miejskie " Mój Rynek" zlokalizowane jest w Wąbrzeźnie przy ul. Matejki.

2. Targowisko oznaczone jest tablicą o treści "Mój Rynek".

3. Targowisko czynne jest we wtorki, piątki i soboty każdego tygodnia w godz. 6.00-15.00.

4. W dni świąteczne: 1 stycznia, 6 stycznia, pierwszy i drugi dzień świąt Wielkanocnych, 1 i 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia targowisko jest nieczynne.

5. Targowiskiem administruje Miejski Zakład Usług Komunalnych w Wąbrzeźnie.

6. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Wąbrzeźna.

7. Stoiska handlowe podzielone są na dwa sektory:

1) sektor rolno-spożywczy, który jest przeznaczony do sprzedaży produktów rolno-spożywczych i zajmuje co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska;

2) sektor odzieżowo-chemiczny, który jest przeznaczony do sprzedaży pozostałych produktów.

8. Miejsce sprzedaży wyznacza inkasent targowiska.

9. Sprzedaż na terenie targowiska może prowadzić:

1) osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów;

2) osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz rękodzielnictwa;

3) działkowiec sprzedający plony z własnych upraw.

§ 2. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary dopuszczone do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z wymaganymi zezwoleniami.

2. Na targowisku nie mogą być sprzedawane:

1) towary wymagające uzyskania koncesji;

2) towary, których zakaz sprzedaży na targowisku wynika z obowiązujących przepisów.

§ 3. Osoba prowadząca handel na targowisku zobowiązana jest do:

1) przestrzegania regulaminu targowiska;

2) przestrzegania przepisów sanitarnych, porządkowych i ppoż.;

3) ponoszenia opłat targowych;

4) utrzymywania czystości w czasie trwania handlu w zajmowanym miejscu handlowym i w bezpośrednim jego otoczeniu;

5) usunięcia odpadów (papiery, opakowania, ziemia po kwiatach, liście po warzywach itp.) pozostających w wyniku działalności handlowej do odpowiednich urządzeń znajdujących się na terenie targowiska ( pojemniki na odpady);

6) przestrzegania odrębnych zasad sprzedaży towarów na targowisku wynikających z przepisów szczególnych dotyczących, np. grzybów, jagód, mięsa, wędlin;

7) posiadania przy sobie dowodu uiszczenia opłaty targowej do chwili opuszczenia targowiska miejskiego i okazywania go do kontroli na żądanie uprawnionych organów;

8) umieszczenia w sposób widoczny cen na oferowanych do sprzedaży towarach;

9) naprawy szkód wyrządzonych na targowisku.

§ 4. 1. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym, tj. metr, kilogram, litr i ich pochodne.

2. Narzędzie pomiarowe powinno mieć ważną cechę legalizacyjną oraz być ustawione lub użytkowane w ten sposób, aby kupujący miał możliwość sprawdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.

§ 5. 1. Sprzedaż towarów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są szkodliwe dla zdrowia, nie dopuszczone do sprzedaży lub pochodzą z kradzieży, będzie wstrzymana przez inkasenta targowiska.

2. W przypadku ujawnienia sprzedaży towarów wymienionych w ust. 1 inkasent targowiska powiadomi właściwy organ, tj. Policję, Straż Miejską, Państwowy Inspektorat Sanitarny, Zakład Weterynarii.

§ 7. 1. Osoby prowadzące handel na targowisku ponoszą opłaty targowe ustalone przez Radę Miasta Wąbrzeźno w odrębnej uchwale.

2. Opłaty targowe pobiera Miejski Zakład Usług Komunalnych za pośrednictwem inkasenta.

3. Inkasent po pobraniu opłaty targowej wydaje pokwitowanie.

§ 8. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowiska należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Wąbrzeźna.


Uzasadnienie

Proponowana uchwała związana jest z realizacją przez Gminę Miasto Wąbrzeźno zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie targowiska miejskiego przy ul. Matejki w Wąbrzeźnie. Zadanie było realizowane w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Uchwałą wprowadza się regulamin targowiska miejskiego "Mój Rynek". Regulamin został dostosowany dla wszystkich handlujących uwzględniając dostęp rolników do punktu sprzedaży.

Dokonano podziału stoisk handlowych na dwa sektory. Sektor rolno - spożywczy, do sprzedaży produktów rolno - spożywczych, sektor ten zajmuje co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska oraz sektor odzieżowo chemiczny, który jest przeznaczony do sprzedaży pozostałych produktów.

Ponadto uszczegółowiono zapisy dotyczące, m.in. dni w których targowisko jest nieczynne, utrzymania czystości, usuwania odpadów.

Przewodniczący Rady


Radosław Kędzia


[1]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »