| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/245/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn.zm.[1])), - Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Janowiec Wielkopolski od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i na których nie zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej "opłatą".

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę odbierane będą powstałe na nieruchomościach odpady komunalne gromadzone selektywnie według frakcji, w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Janowiec Wielkopolski, następująco:

1) z obszarów o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej do siedmiu lokali:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady w ilości do 60 l/mieszkańca - raz na miesiąc, a w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku - raz na dwa tygodnie,

b) odpady zielone ( w każdej ilości) - raz na miesiąc w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października, przy czym odpady zielone można dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów,

c) papier i tekturę ( w każdej ilości) - raz na kwartał,

d) szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe( w każdej ilości) - raz na miesiąc;

2) z obszarów o zabudowie wielorodzinnej powyżej siedmiu lokali:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady w ilości do 60 l/mieszkańca na miesiąc - raz na tydzień,

b) odpady zielone ( w każdej ilości) - raz na dwa tygodnie w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października, przy czym odpady zielone można dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów,

c) papier i tektura ( w każdej ilości) - raz na dwa miesiące,

d) szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe (w każdej ilości) - raz na dwa tygodnie;

3) z terenów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilości określonej w rozdziale 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Janowiec Wielkopolski - raz na miesiąc

b) odpady zielone ( w każdej ilości) - raz na miesiąc w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października, przy czym odpady zielone można także dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów,

c) papier i tektura ( w każdej ilości) - raz na dwa miesiące,

d) szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe (w każdej ilości) - raz na miesiąc.

2. Dodatkowy odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, ponad ilość określoną w ust. 1 , będzie świadczony za dodatkową opłatą, po zgłoszeniu do Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.

3. Odbiór z nieruchomości zgromadzonych odpadów komunalnych według poszczególnych frakcji, odbywać się będzie zgodnie ze szczegółowym harmonogramem przekazanym właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

4. W ramach opłaty, właściciel nieruchomości z częstotliwością według własnych potrzeb, może we własnym zakresie dostarczyć selektywnie zbierane odpady komunalne, w następujący sposób:

1) przeterminowane leki - do pojemników ustawionych w aptekach na terenie gminy Janowiec Wielkopolski - w godzinach ich pracy;

2) chemikalia, zużyte opony, meble i odpady wielkogabarytowe oraz odpady zielone - do punktu selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy;

3) zużyte baterie - do pojemników w punkcie selektywnego zbierania odpadów i w miejscach użyteczności publicznej oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy;

4) zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe - pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót w ilości nie przekraczającej 0,4 m3/rok z gospodarstwa domowego - do punktu selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy;

§ 3. 1. Wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Zakładu Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim przy ulicy Strzeleckiej 25.

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi odbierania odpadów selektywnie zbieranych według frakcji określonych w § 2 ust.4 pkt 2-5, w dniach:

- wtorki : od godz. 9:00 do godz. 15:00,

- czwartki: od godz. 10:00 do godz. 18:00,

- w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca: od godz. 9:00 do godz. 15:00.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/212/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r., poz. 2420, zm. poz. 2943).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Majchrzak


Uzasadnienie

Artykuł 6r ust. 13 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje radę gminy do wydania uchwały, której przedmiotem ma być szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uchwała precyzuje sposób i zakres usług, które będą świadczone przez gminę Janowiec Wielkopolski w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zgodnie z określoną częstotliwością, a także sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Z uwagi na zmianę uchwały Nr XXVII/234/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r., poz. 3446) w rozdziale dotyczącym częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych zachodzi konieczność wprowadzenia zmian i podjęcie niniejszej uchwały.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz.897,z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »