| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/181/13 Rady Gminy Brodnica

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2014 rok

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2013r. Nr 594, Nr 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r Nr 885, Nr 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 22 665 246 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 19 743 402 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2 921 844 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 22 007 945 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 17 975 481 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 032 464 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 657 301 zł zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat pożyczek.

§ 4. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę 2 359 354 zł określa załącznik nr 3.

§ 5. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę 2 359 354 zł określa załącznik nr 4.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 21 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1 254 739 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 912 040 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 648 242 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 128 600 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się wysokość funduszu sołeckiego w kwocie 89 631 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 50 925 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56 320 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 120 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 000 zł na realizację zadań związanych z budową i utrzymaniem kanalizacji sanitarnej.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 321 706 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 806 844 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 514 862 zł.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości - 100 000 zł,

2) celową w wysokości - 55 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł;

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 806 844 zł.

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 514 862 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Violetta Sternicka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/181/13
Rady Gminy Brodnica
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/181/13
Rady Gminy Brodnica
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/181/13
Rady Gminy Brodnica
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/181/13
Rady Gminy Brodnica
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/181/13
Rady Gminy Brodnica
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/181/13
Rady Gminy Brodnica
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/181/13
Rady Gminy Brodnica
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/181/13
Rady Gminy Brodnica
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/181/13
Rady Gminy Brodnica
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »