| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/300/2013 Rady Gminy Wielgie

z dnia 27 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm: Dz. U z 2013r. poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm: Dz. U. z 2013r. poz. 939) Rada uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 23.777.332zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 22.290.424zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1.486.908zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.423.450zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 25.198.312zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 21.257.270zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.941.042zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.423.450zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Określa się zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 45.000 zł;

2) celową w wysokości - 55.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) kryzysową w kwocie - 55.000 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.420.980zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.410.580zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 989.600zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.420.980zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 760.868zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 577.048zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 427.650zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 114.500zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok:

1) wpływy w wysokości 15.000zł;

2) wydatki w wysokości 15.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 95.391zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 93.391zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 695.628zł dochodów i 695.628zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 358.518zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.420.980zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 760.868zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 577.048zł;

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.200.000zł;

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000zł;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Halina Sztypka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/300/2013
Rady Gminy Wielgie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/300/2013
Rady Gminy Wielgie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXV/300/2013
Rady Gminy Wielgie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXXV/300/2013
Rady Gminy Wielgie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2b.pdf

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XXXV/300/2013
Rady Gminy Wielgie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2c.pdf

Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr XXXV/300/2013
Rady Gminy Wielgie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2d.pdf

Załącznik Nr 2e do Uchwały Nr XXXV/300/2013
Rady Gminy Wielgie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2e.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/300/2013
Rady Gminy Wielgie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/300/2013
Rady Gminy Wielgie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/300/2013
Rady Gminy Wielgie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXXV/300/2013
Rady Gminy Wielgie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik5a.pdf

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XXXV/300/2013
Rady Gminy Wielgie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik5b.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/300/2013
Rady Gminy Wielgie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/300/2013
Rady Gminy Wielgie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/300/2013
Rady Gminy Wielgie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/300/2013
Rady Gminy Wielgie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/300/2013
Rady Gminy Wielgie
z dnia 27 grudnia 2013 r.
uzasadnienie.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »