| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 12/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

z dnia 10 lutego 2014r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 282/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 364/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.),

stwierdzam nieważność

uchwały nr 282/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 364/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu.

Uzasadnienie

Rada Miejska w Świeciu w dniu 30 grudnia 2013 r., na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) podjęła uchwałę nr 282/13 zmieniającą uchwałę Nr 364/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu.

W dniu 10 stycznia 2014 r., Burmistrz Świecia przekazał organowi nadzoru ww. uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych.

Pismem z dnia 6 lutego 2014 r., znak: WI.III.4130.7.2014 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadomił Radę Miejską w Świeciu o wszczęciu postępowania nadzorczego w stosunku do wskazanej na wstępie uchwały.

Po dokonaniu oceny zgodności przedmiotowej uchwały z przepisami prawnymi, organ nadzoru stwierdził, że uchwała ta została wydana z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga zachowania procedury określonej przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn.zm.).

Tryb sporządzania planu miejscowego, czyli kolejnych czynności, wójta (burmistrza albo prezydenta miasta), podejmowanych po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, został precyzyjnie określony w art. 17 ww. ustawy.

Należy w tym miejscu wspomnieć, że przy uchwalaniu przedmiotowej uchwały miały zastosowanie przepisy art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871).

Z przepisu art. 17 pkt 7 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że wójt (burmistrz albo prezydent miasta) uzgadnia projekt planu m.in. z organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów odrębnych (art. 17 pkt 7 lit. c ww. ustawy), a następnie wprowadza do projektu planu zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień (art. 17 pkt 9 ww. ustawy).

Z uwagi na częściowe położenie terenu objętego planem w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, konieczne było uzgodnienie projektu planu z organem wymienionym w art. 4a pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), zgodnie, z którym "w celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania wodami, w tym w szczególności ochrony zasobów wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzią, uzgodnienia z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej wymaga miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i plan zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie zagospodarowania stref ochronnych ujęć wody, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi".

Postanowieniem z dnia 7 listopada 2012 r., znak: BKOP/UU/831-375/2012/mn Regionalny Dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku odmówił uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu z uwagi na niezgodność jego zapisów z przepisami ustawy Prawo wodne.

Po dokonaniu zmian w projekcie planu, pismem z dnia 29 maja 2013 r., znak: BAGiGG.7322-01/22/11 Burmistrz Świecia zwrócił się do ww. organu z wnioskiem o ponowne jego uzgodnienie.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku uzgodnił pozytywnie projekt ww. uchwały pod warunkiem "zastosowania pojęcia obszary szczególnego zagrożenia powodzią dla obszarów o zasięgu wód 1% (zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy Prawo wodne) w całym dokumencie planu". W uzasadnieniu postanowienia z dnia 24 czerwca 2013 r., znak: BKOP/UU/831-177/2013/mn organ wskazał, iż w projekcie planu stosuje się nieaktualne pojęcie "obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią" zastąpione przez nowelizację ustawy Prawo wodne określeniem "obszary szczególnego zagrożenia powodzią".

Warunek pozytywnego uzgodnienia nie został jednak spełniony z uwagi na brak wprowadzenia do projektu planu zmian zgodnych z żądaniem organu uzgadniającego, co stanowi naruszenie art. 17 pkt 9 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uznać zatem należy, że projekt przedmiotowego planu miejscowego nie uzyskał pozytywnego uzgodnienia od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.

Przesłanką zakwestionowania legalności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest każde naruszenie trybu jego sporządzania, ale naruszenie "istotne", czyli takie, które miało wpływ na kształt (treść) planu i jego byt prawny (por. wyrok WSA w Lublinie z dnia 27 października 2011 r., sygn. akt II SA/Lu 590/11). Istotne naruszenie trybu stanowi, więc naruszenie prowadzące do sytuacji, w której przyjęte ustalenia planistyczne są odmienne od tych, jakie zostałyby podjęte, gdyby nie naruszono trybu sporządzania planu miejscowego (zob. Niewiadomski Z. (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, C.H.BECK, Warszawa, 2006, s. 251).

Orzecznictwo sądowoadministracyjnym jednoznacznie wskazuje, że brak jakiegokolwiek zaopiniowania lub uzgodnienia stanowi tak rażące naruszenie procedury planistycznej, że niezależnie od innych uchybień nakazuje to stwierdzenie nieważności planu miejscowego (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 13 maja 2011 r., sygn. akt II SA/Kr 342/11).

W związku z powyższym Wojewoda uznał, że uchwała nr 282/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 364/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu, została podjęta z istotnym naruszeniem trybu sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzasadniającym stwierdzenie jej nieważności.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem organu nadzoru - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski


Ewa Mes

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Smart MBC

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »