| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/265/14 Rady Gminy Radomin

z dnia 18 lutego 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/252/13 Rady Gminy w Radominie z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok zmienioną uchwałą Nr XL/257/14 z dnia 21 stycznia 2014 roku,. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie : "§ 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 10 623 999,26 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 9 688 598,78 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 935 400,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a ."

2) § 2 ust.1. otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 12 656 478,26 zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 9 258 033,13 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3 398 445,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a .

3) § 3. Zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie 2 032 479,00 zł będzie spłacony zaciągniętym kredytem długoterminowym.

4) § 4. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5) § 6 pkt 2 Otrzymuje brzmienie: 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wiwatowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/265/14
Rady Gminy Radomin
z dnia 18 lutego 2014 r.

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów uchwałą Nr XLVI/265/14 z dnia 18 lutego 2014 r.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - wprowadzono plan

dochodów z tytułu dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych

dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. oraz koszty obsługi

tego zadania

+

173,78 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wprowadzono

plan dotacji za rekultywacje murawy boiska w Radominie

(inwestycja zrealizowana w 2013 roku)

+

75 965,00 zł

Razem zmiany w dochodach

+

76 138,78 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/265/14
Rady Gminy Radomin
z dnia 18 lutego 2014 r.

Zmiany wprowadzone po stronie wydatków uchwałą Nr XLVI/265/14 z dnia 18 lutego 2014 r.

Rozdział 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej - wprowadzono

plan wydatków na zakup usług audytu energetycznego

+

3 650,00 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - wprowadzono plan

wydatków na zakup prawa wieczystego użytkowania działek w pasie

drogowym

+

42 420,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami -

zwiększono plan wydatków na zakup materiałów oraz usług do

bieżących napraw budynków komunalnych

+

6 870,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin - wprowadzono plan wydatków na

zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy oraz podatek

VAT

+

13 624,46 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego -

zwiększono plan wydatków składki na ubezpieczenia społeczne oraz

usługi telefoniczne

+

1 210,00 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększono plan

wydatków na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych:

zakup materiałów i wyposażenia

+

3 000,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków

na stypendia dla uczniów oraz zakup materiałów i wyposażenia,

zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne i

zakup usług pozostałych

-

4 700,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach

podstawowych - zwiększono plan wydatków na zakup usług

pozostałych, zmniejszono plan wydatków na dodatkowe

wynagrodzenia roczne

-

2 400,00 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja - zmniejszono plan wydatków na

dodatkowe wynagrodzenia roczne

-

2 500,00 zł

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - zwiększono plan

wydatków na zakup usług pozostałych oraz zdrowotnych,

zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne

+

10 900,00 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszono

plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne

-

1 200,00 zł

Rozdział 80195 - Oświata i wychowanie (pozostała działalność) -

zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych

+

1 100,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejszono

plan wydatków na zakup usług pozostałych oraz zwiększono plan

wydatków na delegacje i usługi telefoniczne

+

0,00 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne - zmniejszono plan

wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne - zakup energii,

zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych

+

0,00 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - wprowadzono plan

wydatków na szkolenia

+

340,00 zł

Rozdział 85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(pozostała działalność) - wprowadzono plan wydatków na dodatkowe

wynagrodzenie roczne w programie PO KL oraz składki na

ubezpieczenia społeczne

+

2 259,17 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - zmniejszono plan wydatków na

wynagrodzenia osobowe pracowników

-

1 200,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zwiększono plan

wydatków na stypendia dla uczniów

+

1 740,50 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - zwiększono plan

wydatków na wynagrodzenia osobowe

+

1 000,00 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placu i dróg - zmniejszenie planu na

zakup energii oraz usługi remontowe

-

11 000,00 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - zwiększono plan na

wydatki związane z inwestycją modernizacji budynku komunalnego

oraz na podatek od nieruchomości

+

59 600,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -

zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych

+

16 000,00 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - zmniejszono plan wydatków na

inwestycję budowy boiska

-

65 085,35 zł

Razem zmiany w wydatkach

+

76 138,78 zł

Plan dochodów ogółem po zmianach 10 623 999,26 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach 12 656 478,26 zł

Deficyt budżetowy 2 032 479,00 zł

będzie pokryty kredytem długoterminowym

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »