| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/265/14 Rady Gminy Radomin

z dnia 18 lutego 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/252/13 Rady Gminy w Radominie z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok zmienioną uchwałą Nr XL/257/14 z dnia 21 stycznia 2014 roku,. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie : "§ 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 10 623 999,26 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 9 688 598,78 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 935 400,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a ."

2) § 2 ust.1. otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 12 656 478,26 zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 9 258 033,13 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3 398 445,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a .

3) § 3. Zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie 2 032 479,00 zł będzie spłacony zaciągniętym kredytem długoterminowym.

4) § 4. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5) § 6 pkt 2 Otrzymuje brzmienie: 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wiwatowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/265/14
Rady Gminy Radomin
z dnia 18 lutego 2014 r.

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów uchwałą Nr XLVI/265/14 z dnia 18 lutego 2014 r.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - wprowadzono plan

dochodów z tytułu dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych

dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. oraz koszty obsługi

tego zadania

+

173,78 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wprowadzono

plan dotacji za rekultywacje murawy boiska w Radominie

(inwestycja zrealizowana w 2013 roku)

+

75 965,00 zł

Razem zmiany w dochodach

+

76 138,78 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/265/14
Rady Gminy Radomin
z dnia 18 lutego 2014 r.

Zmiany wprowadzone po stronie wydatków uchwałą Nr XLVI/265/14 z dnia 18 lutego 2014 r.

Rozdział 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej - wprowadzono

plan wydatków na zakup usług audytu energetycznego

+

3 650,00 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - wprowadzono plan

wydatków na zakup prawa wieczystego użytkowania działek w pasie

drogowym

+

42 420,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami -

zwiększono plan wydatków na zakup materiałów oraz usług do

bieżących napraw budynków komunalnych

+

6 870,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin - wprowadzono plan wydatków na

zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy oraz podatek

VAT

+

13 624,46 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego -

zwiększono plan wydatków składki na ubezpieczenia społeczne oraz

usługi telefoniczne

+

1 210,00 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększono plan

wydatków na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych:

zakup materiałów i wyposażenia

+

3 000,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków

na stypendia dla uczniów oraz zakup materiałów i wyposażenia,

zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne i

zakup usług pozostałych

-

4 700,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach

podstawowych - zwiększono plan wydatków na zakup usług

pozostałych, zmniejszono plan wydatków na dodatkowe

wynagrodzenia roczne

-

2 400,00 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja - zmniejszono plan wydatków na

dodatkowe wynagrodzenia roczne

-

2 500,00 zł

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - zwiększono plan

wydatków na zakup usług pozostałych oraz zdrowotnych,

zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne

+

10 900,00 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszono

plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne

-

1 200,00 zł

Rozdział 80195 - Oświata i wychowanie (pozostała działalność) -

zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych

+

1 100,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejszono

plan wydatków na zakup usług pozostałych oraz zwiększono plan

wydatków na delegacje i usługi telefoniczne

+

0,00 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne - zmniejszono plan

wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne - zakup energii,

zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych

+

0,00 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - wprowadzono plan

wydatków na szkolenia

+

340,00 zł

Rozdział 85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(pozostała działalność) - wprowadzono plan wydatków na dodatkowe

wynagrodzenie roczne w programie PO KL oraz składki na

ubezpieczenia społeczne

+

2 259,17 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - zmniejszono plan wydatków na

wynagrodzenia osobowe pracowników

-

1 200,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zwiększono plan

wydatków na stypendia dla uczniów

+

1 740,50 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - zwiększono plan

wydatków na wynagrodzenia osobowe

+

1 000,00 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placu i dróg - zmniejszenie planu na

zakup energii oraz usługi remontowe

-

11 000,00 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - zwiększono plan na

wydatki związane z inwestycją modernizacji budynku komunalnego

oraz na podatek od nieruchomości

+

59 600,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -

zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych

+

16 000,00 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - zmniejszono plan wydatków na

inwestycję budowy boiska

-

65 085,35 zł

Razem zmiany w wydatkach

+

76 138,78 zł

Plan dochodów ogółem po zmianach 10 623 999,26 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach 12 656 478,26 zł

Deficyt budżetowy 2 032 479,00 zł

będzie pokryty kredytem długoterminowym

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Röben

Jeden z czołowych producentów ceramiki budowlanej, w tym dachówek, cegieł i płytek klinkierowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »