| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr Nr Nr 2/2014 Gminy Miasto Włocławek

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku

zawarte pomiędzy Gminą Miasto Włocławek reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Włocławek Pana Andrzeja Pałuckiego przy udziale Skarbnika Miasta Pani Janiny Radzikowskiej a Powiatem Włocławskim reprezentowanym przez: Zarząd Powiatu we Włocławku reprezentowanym przez Starostę Włocławskiego Pana Kazimierza Kaca i Wicestarostę Pana Romana Gołębiewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Igi Przystałowskiej strony porozumienia zgodnie postanawiają:

1) Zarząd Powiatu we Włocławku wykonując obowiązek realizacji programu nauczania uczniów, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Włocławski powierza a Prezydent Miasta Włocławek przyjmuje do realizacji zadanie polegające na teoretycznym dokształcaniu zawodowym młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych na kursach 4 tygodniowych w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

2) Prezydent Miasta Włocławek oświadcza, że zadania określone w pkt. 1 realizowane będą przez Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku ul. Nowomiejska 25.

3) Prezydent Miasta Włocławek oświadcza, iż w ramach niniejszego porozumienia prowadzone będzie teoretyczne dokształcanie młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych.

4) Strony porozumienia ustalają koszt kształcenia jednego ucznia w wysokości na kursach w cyklu 4 tygodniowym 330,00 złotych.

5) Koszt kształcenia ucznia ustalony w wysokości w pkt. 4, w pojedynczych przypadkach może ulec podwyższeniu nie więcej niż 20 % kosztu kształcenia w Centrum Doskonalenia i Edukacji a kształcenie może odbywać się w innym Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

6) Rozliczenie należności uwzględniającej liczbę uczniów objętych teoretycznym dokształcaniem zawodowym, dokonywane będzie każdorazowo po zakończeniu kursu. Do rozliczenia dołączona będzie imienna lista uczestników kursu.

7) Przez uczestnictwo w kursie rozumie się rozpoczęcie przez ucznia dokształcania, o którym mowa w pkt. 1.

8) Zapłata za przeprowadzone dokształcanie nastąpi w ciągu 30 dni od daty zakończenia kursu na podstawie przesłanego rozliczenia, na rachunek bankowy: Urząd Miasta Włocławek PKO BP SA O/Włocławek 19 10205170 0000150200089318.

9) W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w pkt. 8 Gminie Miasto Włocławek przysługują odsetki.

10) Koszt kształcenia uczniów z powiatu włocławskiego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wyniesie: dla 187 uczniów w cyklu 4 tygodniowym wynosi 61710,00 złotych.

11) Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

12) Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania porozumienia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

13) Zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

14) Porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

15) W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

16) Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Gmina Miasto Włocławek


Prezydent Miasta


Andrzej Pałucki


Skarbnik Miasta


Janina Radzikowska
Powiat Włocławski


Starosta


Kazimierz Kaca


Wicestarosta


Roman Gołębiewski


Skarbnik Powiatu


Iga Przystałowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »