| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/293/2014 Rady Gminy Inowrocław

z dnia 17 lutego 2014r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.2)) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław, zwany w dalszej części Regulaminem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/206/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Inowrocław" (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 1295).
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), Rada Gminy uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Regulamin dostosowany jest do zapisów i wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dodatkowo wprowadza nowe zasady zbierania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, co stanowi kolejny krok we wdrażaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa wymaga także, aby Rada Gminy wskazała w regulaminie inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Przewodniczący Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593
Załącznik do uchwały Nr XXXIII/293/2014
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 17 lutego 2014 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław, dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) rodzajów i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
3) częstotliwości i sposobów pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;
7) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego nieruchomości poprzez:
1) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 3 i 4;
2) prowadzenie selektywnej zbiórki następujących rodzajów odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości:
- papier i tektura,
- szkło,
- tworzywa sztuczne,
- metale,
- opakowania wielomateriałowe,
- odpady wielkogabarytowe,
- odpady z remontów,
- odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwach domowych w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki,
- odpady ulegające biodegradacji - zielone i kuchenne;
3) utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz co najmniej raz w roku dezynfekowanie pojemników na odpady. Usługi te może wykonywać przedsiębiorca odbierający odpady za dodatkową opłatą;
4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości;
5) usuwanie nieczystości ciekłych z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi przepełnienie zbiornika bezodpływowego;
6) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na własnej nieruchomości pod warunkiem:
- niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;
- dokonywania tych czynności w miejscach o utwardzonym podłożu oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji;
- mycie dotyczy wyłącznie nadwozia samochodu;
7) naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi w obrębie własnej nieruchomości mogą obejmować jedynie drobne naprawy, związane z bieżącą eksploatacją pojazdu pod warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości;
8) właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z chodnika bezpośrednio przylegającego do nieruchomości - na jego skraj.
Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
§ 3. 1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości winny być gromadzone w:
1) pojemnikach atestowanych o pojemności minimalnej 110 l;
2) kontenerach o pojemności minimalnej 5 m3 ;
3) workach o pojemności minimalnej 60 l;
2. Odpady zbierane selektywnie winny być gromadzone w pojemnikach w następującej kolorystyce:
1) niebieski - z przeznaczeniem na papier i tekturę,
2) zielony - z przeznaczeniem na szkło (bezbarwne i kolorowe),
3) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,
4) czarny/brązowy - z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne;
3. Pojemniki do selektywnej zbiórki przy budynkach wielorodzinnych mogą być ustawiane w tzw. gniazdach, które docelowo składać się powinny z 3 pojemników na poszczególne frakcje - po jednym pojemniku na każdą frakcję oraz jeżeli jest wystarczająco miejsca - pojemnik na pozostałe odpady.
4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej stosuje się worki polietylenowe PE-HD o pojemności 120 l w kolorystyce, o której mowa w ust. 2, z przeznaczeniem na papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale oraz worki polietylenowe PE-HD o pojemności 80 l z przeznaczeniem na szkło.
5. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów mogą być udostępniane właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych za dodatkową opłatą.
6. Worki do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej mogą być dostarczane właścicielom nieruchomości raz w miesiącu, przy czym ich dostarczenie oraz obsługa wykonywana będzie przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych za dodatkową opłatą.
7. Kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l winny być rozmieszczone w pasach dróg publicznych o nasilonym ruchu pieszych, przystankach komunikacyjnych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń lub wydzierżawienie od przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych albo w inny sposób ustalony w drodze umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
§ 5. 1. Odpady komunalne wielkogabarytowe, meble oraz zużyte opony powinny być gromadzone w specjalnie do tego celu dostosowanych kontenerach lub na wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości i należy je przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub przedsiębiorcy mogącemu odebrać je za dodatkową opłatą.
2. Zabrania się składowania odpadów o których mowa w ust. 1 przy pojemnikach na zmieszane odpady komunalne, a także przy pojemnikach na odpady zbierane selektywnie.
§ 6. 1. Odpady powstałe w wyniku remontu lokali, np. gruz, należy gromadzić w specjalnie przystosowanych pojemnikach lub workach.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1, muszą być posegregowane poprzez oddzielne gromadzenie gruzu, styropianu, papy oraz stolarki budowlanej i można je przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub przedsiębiorcy mogącemu odebrać je za dodatkową opłatą.
§ 7. Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przedsiębiorcy mogącemu odebrać je za dodatkową opłatą lub przedsiębiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na ich odbiór.
§ 8. Przeterminowane leki należy gromadzić w punktach zbiórki zlokalizowanych w wyznaczonych aptekach lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji zawartych w strumieniu odpadów komunalnych oraz do przekazywania ich do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub przedsiębiorcy mogącemu odebrać je za dodatkową opłatą.
2. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy z tym, że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika, pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu.
3. Właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, ma obowiązek zgłosić go w deklaracji i realizować ten obowiązek w sposób zgodny z zasadami oraz wykorzystywać uzyskany materiał dla własnych potrzeb.
§ 10. W przypadku selektywnego zbierania popiołu na terenie nieruchomości można przekazywać go do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub przedsiębiorcy mogącemu odebrać go za dodatkową opłatą.
§ 11. 1. Przyjmując co najmniej raz w miesiącu cykl usuwania odpadów normatywy objętościowe odpadów komunalnych na terenie Gminy Inowrocław wynoszą:
1) dla gospodarstwa domowego - 60 l na mieszkańca, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 110 l na każdą nieruchomość,
2) dla szkół wszelkiego typu - 12 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 110 l na każdą nieruchomość,
3) dla żłobków i przedszkoli - 8 l na każde dziecko i pracownika, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 110 l na każdą nieruchomość,
4) dla lokali handlowych - 110 l na każde 20 m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego, lecz co najmniej 1 pojemnik 110 l na lokal,
5) dla punktów handlowych poza lokalem - 110 l na każdego zatrudnionego, lecz co najmniej 1 pojemnik 110 l na każdy punkt,
6) dla lokali gastronomicznych - 110 l na 1 miejsce konsumpcyjne,
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynowych, hurtownii, biur, urzędów - pojemnik 110 l na każdych 10 pracowników, lecz co najmniej 1 pojemnik 110 l na każdą nieruchomość,
8) dla hoteli, pensjonatów, koszar itp. - 60 l na jedno łóżko, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 110 l na każdą nieruchomość,
9) dla ogródków działkowych - 110 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku
2. W przypadkach określonych w pkt 4 i 5, jeśli prowadzona jest działalność spożywczo- gastronomiczna oraz w pkt 6, należy dodatkowo na zewnątrz poza lokalem ustawić dostateczną ilość koszy na odpady.
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 12. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczania ilości powstawania odpadów komunalnych poprzez:
1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości;
2) wielokrotne używanie produktów i opakowań;
3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych.
4) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów;
5) unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko, czyli nienadających się do recyklingu, kompostowania;
6) unikanie produktów "nadmiernie" opakowanych.
Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 13. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
3. Za wszystkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada jego właściciel.
Rozdział 7
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 14. Utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej musi odbywać się w warunkach nie pogarszających warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia i nie może powodować zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody i innych uciążliwości oraz musi być ograniczona do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
Rozdział 8
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia
§ 15. 1. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Inowrocław jako obszar podlegający obowiązkowi przeprowadzenia deratyzacji.
2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji:
1) w terminie wiosennym od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia danego roku;
2) w terminie jesiennym od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku.
3. Deratyzację wykonuje się również w przypadku pojawienia się zwiększonej ilości gryzoni.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »