| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/296/2014 Rady Gminy Inowrocław

z dnia 17 lutego 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. 1)), oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.2) ) w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. 2013 r. poz. 1024) uchwala się, co następuje:
§ 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej , uprawniające do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 ( M.P. z 2013 r. poz. 1024).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona
UZASADNIENIE
Ustanowiony uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. program rządowy w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024) przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom, wypełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz.182, z późn. zm.) Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód dla osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 i 2 ww. ustawy. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 823), od dnia 1 października 2012 r. kryterium o którym mowa stanowią kwoty 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie. Na podstawie wytycznych Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014- 2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024), zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu. (Kryterium dochodowe w wys. 150% obowiązywało w ramach funkcjonowania programu dożywiania w latach 2006-2013, który nie jest już kontynuowany). W związku z powyższym mając na uwadze trudną sytuację dochodową oraz życiową osób i rodzin - mieszkańców gminy Inowrocław, korzystających z systemu wsparcia pomocy społecznej , podwyższenie do 150% kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności pozwoli zapobiec rozszerzeniu się ubóstwa umożliwi również osobom i rodzinom, w szczególności wielodzietnym, niepełnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym, zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
Przewodniczący Rady Gminy Inowrocław

Augustyn Korona
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz.645 oraz poz. 1318
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2013 r., poz. 509

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »