| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/256/2014 Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 21 lutego 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) uchwala się, co następuje:

W uchwale Nr XXXIII/254/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014,zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 2/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 03 stycznia 2014 roku,

2. Zarządzeniem Nr 5/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 stycznia 2014 roku,

3. Zarządzeniem Nr 12/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 stycznia 2014 roku,

4. Zarządzeniem Nr 15/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 lutego 2014 roku

§ 1. Wydatki budżetu gminy i miasta nie ulegają zmianie i stanowią kwotę43 826 255,52 zł.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie 39 069 255,52 zł,

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych31 384 792,78 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417) 18 141 994,40 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285,413-414,421-422,

424,426-428,430,433,435-437,440-444,452,460,470,481) 13 242 798,38 zł

2) dotacje (§§ 233,248,254,282) 1 715 700,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324,326)4 650 260,17 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

279 614,57 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst,

przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 802)165 888,00 zł

6) wydatki na obsługę długu (§ 811)873 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 4 757 000,00 zł

z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606)4 735 657,90 zł

w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 025 460,00 zł

2) dotacje (§ 663)21 342,10 zł

Szczegółowe zmiany zawierazałącznik Nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2014" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiemNr 2do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Janikowie


Roman Jaszcz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/256/2014
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 21 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/256/2014
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 21 lutego 2014 r.

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2014

Plan na rok 2014

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Rok 2014 (7+8+9)

Planowane wydatki wg źródeł finansowania

Dochody własne

Kredyty i pożyczki

Środki pochodzące z UE i innych źródeł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

400

40001

Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Janikowie

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

2.

600

60016

Budowa i modernizacja dróg gminnych

1 939 928,00

1 502 238,20

1 502 238,20

0,00

0,00

3.

600

60016

Projekt budowy drogi - Fundusz sołecki Kołodziejewo

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

4.

720

72095

Współfinansowanie Projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim porpzez zbudowanie systemu dystrybucji sieci edukacyjnych"

58 866,70

58 866,70

58 866,70

0,00

0,00

5.

720

72095

Wspólfinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"

26 542,35

21 342,10

21 342,10

0,00

0,00

6.

750

75023

Montaż dźwigu osobowego w budynku UM w Janikowie

120 000,00

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

7.

750

75023

Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

8.

801

80101

Utworzenie miejsca zabaw dla dzieci przy SP w Ludzisku

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

9.

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Janikowo

1 218 000,00

850 000,00

850 000,00

0,00

0,00

10.

900

90015

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Broniewice

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

11.

900

90015

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Dębowo

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

12.

900

90015

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Ludzisko

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

13.

900

90095

Budowa bezpiecznego placu zabaw w miejscowości Broniewice

38 093,00

36 193,00

36 193,00

14.

900

90095

Budowa stałego targowiska miejskiego w Janikowie

2 508 540,00

1 945 157,00

945 157,00

0,00

1 000 000,00

15.

921

92109

Ogrodzenie świetlicy - Fundusz sołecki Góry

4 900,00

4 900,00

4 900,00

0,00

0,00

16.

921

92109

Renowacja zbytkowego parku w miejscowości Dobieszewice

137 903,00

130 303,00

50 850,00

0,00

79 453,00

17.

926

92601

Zakupy inwestycyjne OSiR

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

Ogółem

6 140 773,05

4 757 000,00

3 677 547,00

0,00

1 079 453,00


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XXXIV/256/2014 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 21 lutego 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014

Zmiany w budżecie na 2014 rok obejmują:

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 600- Transport i łączność - zaplanowany wydatek na opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie 22 850,00 zł, przenosi się z paragrafu 4430 "Różne opłaty i składki" do paragrafu 4520 "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego".

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa - do planu wydatków wprowadza się kwotę 4 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty umów zleceń za obsługę kotłów c.o. Ponadto wprowadza się paragraf 4400 "Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" z kwotą 841 620,00 zł, która zostaje przeniesiona z planowanych wydatków na zakup usług remontowych i usług pozostałych związanych z utrzymaniem budynków mieszkalnych na terenie gminy.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów naprawy kamer.

W dziale 801- Oświata i wychowanie - wprowadzone korekty dotyczą następujących rozdziałów:

- 80101 - o kwotę 24 100,00 zł zmniejsza się plan wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników szkół podstawowych,

- 80104 - zwiększa się zaplanowane wydatki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 4 100,00 zł oraz na pokrycie składek PFRON o kwotę 4 350,00 zł,

- 80110 - o kwotę 54 400,00 zł zmniejsza się zaplanowane wydatki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Gimnazjum w Janikowie.

W dziale 851 -Ochrona zdrowia - zmniejsza się zaplanowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 35 000,00 zł oraz wprowadza się kwotę 43 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za wynajem pomieszczeń dla Filii Pogotowia Ratunkowego w Janikowie.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę 11 850,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Ponadto do planu wydatków wprowadza się kwotę 2 600,00 zł na wypłaty umów zleceń.

Wydatki majątkowe:

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - do planu wydatków wprowadza się kwotę 5 000,00 zł na pokrycie kosztów przystąpienia do rozbudowy sieci ciepłowniczych w Janikowie.

W dziale 750- Administracja publiczna - do planu wydatków wprowadza się kwotę 12 000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu sprzętu dla Urzędu Miejskiego w Janikowie.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę 50 000,00 zł zwiększa się planowane wydatki na budowę stałego targowiska miejskiego w Janikowie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »