| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/258/2014 Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 21 lutego 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2013r., poz. 594, zmiany: poz. 645,poz. 1318) art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2013r, poz. 182, poz. 509), uchwala się co następuje:

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r, poz. 1024), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

§ 3. Traci moc uchwała nr Nr V/38/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 49, poz.829 oraz z 2005r., Nr 16, poz.221).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Janikowie


Roman Jaszcz


Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XXXIV/258/2014

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 21 lutego 2014 roku.

W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1 października 2012r. stanowią kwoty: 542zł. dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł. na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - Dz.U. z 2012 r., poz. 823).

Ustanowiony uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. Wieloletni program wspierania finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania' na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r, poz. 1024), przewiduje udzielenie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Należy podkreślić, że w przypadku funkcjonowania programu dożywiania w latach 2006 - 2013 obowiązywało także kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, określonego w ustawie o pomocy społecznej, na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. z 2005r., Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.), który to program był realizowany w latach 2006-2013, obecnie bez kontynuacji.

Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodu.

Zgodnie z ust.4 przywołanego wyżej artykułu ustawy rada gminy określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

Zgodnie ze wskazówkami MPiPS w zakresie realizacji uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r., poz. 1024), warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust 4, podwyższające to kryterium do 150% , do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe
w postaci produktów żywnościowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »