| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/265/2014 Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 21 lutego 2014r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Janikowie

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 11, art. 40 ust. 2, pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594, zmiany: poz.645, poz. 1318 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Janikowie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/64-2003 Rady Miejskiej w Janikowie r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowisk Miejskich w Janikowie i określenia ich lokalizacji (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 27 stycznia 2004r., Nr 6, poz. 50).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Janikowie


Roman Jaszcz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/265/2014
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 21 lutego 2014 r.

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO "MÓJ RYNEK"
W JANIKOWIE

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska stałego " Mój Rynek" przy ul. Dworcowej 11 w Janikowie, zwanego dalej targowiskiem.

2. Targowiskiem zarządza Burmistrz Janikowa wyznaczając osobę fizyczną lub prawną, która pełni funkcję Administratora Targowiska.

3. Targowisko czynne jest w godzinach od 6.00 do 17.00 w dni robocze oraz soboty

4. Targowisko może być czynne w inne dni (niedziele "handlowe") na podstawie zarządzenia Burmistrza Janikowa.

§ 2. Stanowiska handlowe na targowisku są podzielone ze względu na asortyment sprzedawanych towarów:

1) W części zadaszonej targowiska zarezerwowane do sprzedaży płodów rolnych i artykułów spożywczych w ilości 29 stanowisk handlowych (boksów z miejscem na parkowanie pojazdu z dostawą towaru).

2) W części zadaszonej targowiska przeznaczone do sprzedaży pozostałych towarów 28 stanowisk (boksów z miejscem na parkowanie pojazdu z dostawą towaru).

3) W części placu targowego bez zadaszenia do sprzedaży z pojazdów 13 stoisk zgodnie z wyznaczonymi miejscami handlowymi

4) Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk na zasadach określonych przez zarządzającego targowiskiem.

§ 3. Prowadzenie sprzedaży

1) Miejsce sprzedaży dla uprawnionych do prowadzenia handlu na targowisku wyznacza administrator targowiska.
2) Miejscem sprzedaży jest wykupione w danym dniu stanowisko (stanowiska) znajdujące się na terenie targowiska w granicach wyznaczonych do prowadzenia handlu.

3) W przypadku uprzedniego zarezerwowana stanowiska handlowego należy do godziny 9.00 wnieść opłatę targową w przeciwnym wypadku stanowisko może zostać zajęte przez innego handlującego.

§ 4. Na targowisku zabrania się:

1) wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników),

2) samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego, wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zamiany miejsca sprzedaży, a także odstępowania miejsca sprzedaży,

3) handlu obnośnego.

§ 5. Sprzedawca zobowiązany jest:

1) oznaczyć miejsce sprzedaży swoim imieniem, nazwiskiem bądź nazwą firmy;

2) opłacić za pokwitowaniem wyznaczonemu inkasentowi dzienną opłatę targową za korzystanie ze stanowiska przeznaczonego do handlu w wysokości określonej w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Janikowie;

3) ponosić opłaty za korzystanie z urządzeń targowiska;

4) korzystać z targowiska w sposób nieutrudniający innym użytkownikom targowiska sprzedaży i zakupu towarów;

5) utrzymywać czystość i porządek w czasie prowadzenia handlu;

6) pozostawić uprzątnięte stanowisko po zakończeniu handlu, usunąć odpady do właściwych pojemników na targowisku z zachowaniem segregacji odpadów;

§ 6. Administrator Targowiska zobowiązany jest:

1) udostępnić obowiązujący regulamin na tablicy ogłoszeniowej na targowisku;

2) udostępnić obowiązujący cennik opłat targowych;

3) kontrolować utrzymanie czystości i porządku na targowisku;

4) zapewnić warunki sanitarne niezbędne do prowadzenia handlu, dbać o urządzenia i wyposażenie stoisk handlowych.

5) przechowywać i udostępniać na żądanie zainteresowanych książkę skarg i wniosków

§ 7. Na targowisku ruch pieszych i pojazdów odbywa się zgodnie z oznakowaniem oraz poleceniami wydawanymi przez Administratora Targowiska.

§ 8. Zmiana postanowień regulaminu następuje uchwałą Rady Miejskiej w Janikowie.


Uzasadnienie

Do Uchwały nr XXXIV/265/2014

Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 21 lutego 2014 roku.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Janikowie

Prowadzenie targowiska należy do zadań własnych gminy art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) służących zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej .

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 w/w ustawy rada gminy uchwala zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

W związku z budową nowego targowiska w Janikowie przy ulicy Dworcowej 11 zachodzi konieczność kompleksowego uregulowania funkcjonowania handlu na tym obiekcie poprzez stworzenie jednolitych i przejrzystych zasad. Proponowany regulamin targowiska określa obowiązki podmiotów korzystających z tego targowiska.

Kwestie stawek opłaty targowej oraz jej poboru reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Monika Sawarska

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »