| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/740/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 24 lutego 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”

Na podstawie art. 38, w związku z art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.[1])) oraz art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2013 r., poz. 596, z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/435/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023" (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r. poz. 2028), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Określa się regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.";

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Sejmiku


Adam Banaszak


Załącznik do Uchwały Nr XLVI/740/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 lutego 2014 r.

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Region 1 Tucholsko-Grudziądzki

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

SULNÓWKO

gmina Świecie

86-100 Świecie

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu owłaściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach

Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów "EKO-Wisła" Sp. z o.o.

Sulnówko 74, 86-100 Świecie

(RIPOK) -Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

BLADOWO

gmina Tuchola

89-500 Tuchola

Sortownia odpadów surowcowych

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.

ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

MILEWO - TWARDA GÓRA gmina Nowe

86-170 Nowe

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

Pl. Św. Rocha 5, 86-170 Nowe

SULNÓWKO

gmina Świecie

86-100 Świecie

Sortownia odpadów komunalnych

Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów "EKO-Wisła" Sp. z o.o.

Sulnówko 74, 86-100 Świecie

ZAKURZEWO

gmina Grudziądz (W)

86-300 Grudziądz

Sortownia odpadów komunalnych

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja regionalna uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

NIEDŹWIEDŹ

gmina Dębowa Łąka

87-207 Dębowa Łąka

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o.

w Wąbrzeźnie

ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno

OSNOWO I

gmina Chełmno (W)

86-200 Chełmno

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Zakład Usług Miejskich "ZUM" Sp. z o.o.

w Chełmnie

ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno

Region 2 Chełmińsko-Wąbrzeski

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

NIEDŹWIEDŹ

gmina Dębowa Łąka

87-207 Dębowa Łąka

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o.

w Wąbrzeźnie

ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

OSNOWO I

gmina Chełmno (W)

86-200 Chełmno

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Zakład Usług Miejskich "ZUM" Sp. z o.o.

w Chełmnie

ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

OSNOWO II

gmina Chełmno (W)

86-200 Chełmno

Sortownia odpadów komunalnych

Zakład Usług Miejskich "ZUM" Sp. z o.o.

w Chełmnie

ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja regionalna uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

NIEDŹWIEDŹ

gmina Dębowa Łąka

87-207 Dębowa Łąka

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o.

w Wąbrzeźnie

ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno

OSNOWO I

gmina Chełmno (W)

86-200 Chełmno

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Zakład Usług Miejskich "ZUM" Sp. z o.o.

w Chełmnie

ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno

SULNÓWKO

gmina Świecie

86-100 Świecie

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach

Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów "EKO-Wisła" Sp. z o.o.

Sulnówko 74, 86-100 Świecie

TORUŃ MPO

miasto Toruń

ul. Kociewska 47-53, 87-100 Toruń

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń

Region 3 Lipnowsko-Rypiński

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

LIPNO

gmina Lipno (M)

ul. Wyszyńskiego 56, 87-600 Lipno

(RIPOK) -Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

w Lipnie Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

BRODNICA

gmina Brodnica

ul. Ustronie 20C, 87-300 Brodnica

Sortownia odpadów surowcowych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o. Brodnica

ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

LIPNO

gmina Lipno (M)

ul. Wyszyńskiego 56, 87-600 Lipno

Sortownia odpadów komunalnych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

w Lipnie Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno

Instalacja przetwarzania odpadów biodegradowalnych- pryzma energetyczna

PUSZCZA MIEJSKA

gmina Rypin (W)

87-500 Rypin

Sortownia odpadów komunalnych

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "RYPIN" Sp. z o.o.

Puszcza Miejska 24

87-500 Rypin

Instalacja przetwarzania odpadów biodegradowalnych- pryzma energetyczna

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja regionalna uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

MACHNACZ

gmina Brześć Kujawski

87-880 Brześć Kujawski

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Saniko Sp. z o.o.

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

NIEDŹWIEDŹ

gmina Dębowa Łąka

87-207 Dębowa Łąka

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o.

w Wąbrzeźnie

ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno

Region 4 Włocławski

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

MACHNACZ

gmina Brześć Kujawski

87-880 Brześć Kujawski

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Saniko Sp. z o.o.

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

STARY BRZEŚĆ

gmina Brześć Kujawski

87-880 Brześć Kujawski

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Zakład Usług Komunalnych

Al. Wł. Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja regionalna uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

INOWROCŁAW

gmina Inowrocław (M)

ul. Bagienna 77, 88-100 Inowrocław

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 33,

88-100 Inowrocław

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

LIPNO

gmina Lipno (M)

ul. Wyszyńskiego 56, 87-600 Lipno

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

w Lipnie Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno

Region 5 Bydgoski

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

Bydgoszcz

CORIMP

miasto Bydgoszcz

ul. Wojska Polskiego 65, 85-871 Bydgoszcz

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

"CORIMP" Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach

BYDGOSZCZ

PRONATURA

miasto Bydgoszcz

ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

BYDGOSZCZ

REMONDIS

miasto Bydgoszcz

ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o.

ul. Inwalidów 45, 85-001 Bydgoszcz

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach

GIEBNIA

gmina Pakość

88-170 Pakość

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.

ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

WAWRZYNKI

gmina Żnin

Wawrzynki 35, 88-400 Żnin

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

USKOM ŻNIN Sp. z o.o.

Wawrzynki 35, 88-400 Żnin

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

BYDGOSZCZ

PRONATURA

miasto Bydgoszcz

ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz

Instalacja przetwarzania odpadów biodegradowalnych- pryzma energetyczna

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz

SŁUŻEWO

gmina Aleksandrów Kujawski (W)

ul. Polna 87, 87-700 Służewo

Sortownia odpadów surowcowych

EKOSKŁAD Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Sp. z o.o.

ul. Polna 87, 87-700 Służewo

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

WAWRZYNKI

gmina Żnin

Wawrzynki 35, 88-400 Żnin

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

USKOM ŻNIN Sp. z o.o

Wawrzynki 35, 88-400 Żnin

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja regionalna uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

Bydgoszcz

CORIMP

miasto Bydgoszcz

ul. Wojska Polskiego 65, 85-871 Bydgoszcz

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

"CORIMP" Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

BYDGOSZCZ

PRONATURA

miasto Bydgoszcz

ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz

BYDGOSZCZ

REMONDIS

miasto Bydgoszcz

ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o.

ul. Inwalidów 45, 85-001 Bydgoszcz

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach

GIEBNIA

gmina Pakość

88-170 Pakość

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.

ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość

WAWRZYNKI

gmina Żnin

Wawrzynki 35, 88-400 Żnin

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

USKOM ŻNIN Sp. z o.o

Wawrzynki 35, 88-400 Żnin

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach

Region 6 Inowrocławski

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

INOWROCŁAW

gmina Inowrocław (M)

ul. Bagienna 77, 88-100 Inowrocław

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 33,

88-100 Inowrocław

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

Nie wyznacza się

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja regionalna uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

GIEBNIA

gmina Pakość

88-170 Pakość

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.

ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

WAWRZYNKI

gmina Żnin

Wawrzynki 35, 88-400 Żnin

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

USKOM ŻNIN Sp. z o.o

Wawrzynki 35, 88-400 Żnin

Region 7 Toruński

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

TORUŃ MPO

miasto Toruń

ul. Kociewska 47-53,, 87-100 Toruń

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o

ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

Nie wyznacza się

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja regionalna uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Zarządzający/Właściciel

BYDGOSZCZ

PRONATURA

miasto Bydgoszcz

ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz

BYDGOSZCZ

REMONDIS

miasto Bydgoszcz

ul. Inwalidów 45

85-749 Bydgoszcz

(RIPOK) - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o.

ul. Inwalidów 45, 85-001 Bydgoszcz

(RIPOK) - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach

GIEBNIA

gmina Pakość

88-170 Pakość

(RIPOK) - Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.

ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość


Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Sejmik województwa podejmuje uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz podejmuje uchwałę w sprawie zmiany tej uchwały.

2. Podstawa prawna:

W myśl art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sejmik województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania.

W myśl art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami określa:

1) regiony gospodarki odpadami komunalnymi;

2) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

W myśl art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podlega obligatoryjnej zmianie w przypadku:

1) zmiany podziału na regiony gospodarki odpadami komunalnymi lub

2) zakończenia budowy regionalnej instalacji do przewarzania odpadów komunalnych określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

W myśl art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podjęta na podstawie ustawy, o której mowa w art. 252 (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, która utraciła moc), zachowuje moc do czasu aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami i może być zmieniana na podstawie niniejszej ustawy.

W myśl art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) traci moc ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uchwałą Nr XXVI/434/12 z dnia 24 września 2012 r. uchwalił "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023".

Wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr XXVI/345/12 z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023", w której określono regiony gospodarki odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim, a także regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów.

W dniu 23 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).

W myśl cytowanej ustawy, uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami określa:

1) regiony gospodarki odpadami komunalnymi;

2) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Zgodnie z powyższą ustawą, regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub:

a) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub

b) przetwarzanie selektywne zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4, lub

c) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie odpadów przez okres nie krótszy niż 15 lat w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

W myśl art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podlega obligatoryjnej zmianie w przypadku:

1) zmiany podziału na regiony gospodarki odpadami komunalnymi lub

2) zakończenia budowy regionalnej instalacji do przewarzania odpadów komunalnych określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

W "Planie gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023" określono regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, które już funkcjonują oraz wskazano instalacje planowane do wybudowania jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

Zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy o odpadach, w przypadku zakończenia budowy regionalnej instalacji do przewarzania odpadów komunalnych określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, sejmik województwa określa tę instalacje jako regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, podejmując zmianę uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Do tutejszego organu wpłynęły wnioski i informacje, dotyczące wybudowania i uruchomienia następujących instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych:

Region
Gospodarki
Odpadami Komunalnymi


Lokalizacja instalacji


Rodzaj instalacji


Zarządzający


Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2
Chełmińsko-Wąbrzeski


NIEDŹWIEDŹ
gmina Dębowa Łąka

87-207 Dębowa Łąka


Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o.
w Wąbrzeźnie
ul. Matejki 13,
87-200 Wąbrzeźno


Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi 5
Bydgoski


Bydgoszcz
CORIMP
miasto Bydgoszcz

ul. Wojska Polskiego 65, 85-871 Bydgoszcz


Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
"CORIMP" Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65,
85-825 Bydgoszcz


Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi 5
Bydgoski


Bydgoszcz
CORIMP
miasto Bydgoszcz

ul. Wojska Polskiego 65, 85-871 Bydgoszcz


Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
"CORIMP" Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65,
85-825 Bydgoszcz


Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi 5
Bydgoski


BYDGOSZCZ
PRONATURA
miasto Bydgoszcz

ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz


Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie odpadów przez okres nie krótszy niż 15 lat w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych


Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
ul. Prądocińska 28,
85-893 Bydgoszcz


Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi 7
Toruński


TORUŃ MPO
miasto Toruń

ul. Kociewska 47-53,, 87-100 Toruń


Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku


Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o
ul. Grudziądzka 159,
87-100 Toruń

Wymienione powyżej instalacje spełniają wymogi prawa dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i zgodnie z "Planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023", winny uzyskać status regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Wybudowanie i uruchomienia kolejnych regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, wskazanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, spowodowało konieczność weryfikacji określonych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, instalacji zastępczych, które przewidziane zostały do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacji zastępczych w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn.

Biorąc powyższe pod uwagę, istnieje konieczność dokonania zmiany uchwały Nr XXVI/345/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023".

5. Ocena skutków regulacji:

"Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023" służy realizacji celów założonych w gospodarce odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym wdrażaniu hierarchii postępowania z odpadami, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o wykonaniu "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023" stanowi wypełnienie obowiązków ustawowych, wynikających z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1238.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »