| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/234/14 Rady Gminy Bukowiec

z dnia 26 lutego 2014r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z 2013 r. poz. 645, poz. 1318) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 3. Traci moc uchwała nr V/38/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 150, poz. 1262), zmieniona uchwałą nr VII/52/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 maja 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 150, poz. 1264).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Wszołek


Załącznik do uchwały nr XXXVI/234/14
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 26 lutego 2014 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania Członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

§ 1. 1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

§ 2. W celu realizacji działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wójt Gminy powołuje Zespół Interdyscyplinarny spośród przedstawicieli :

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) Policji;

4) oświaty;

5) ochrony zdrowia;

6) organizacji pozarządowych.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi.

§ 3. 1. Zespół działa na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Wójtem, a podmiotami o których mowa w § 2.

2. Przedstawiciele podmiotów ,o których mowa w § 2 wyznaczeni są przez kierownika jednostki i delegowani do prac w Zespole.

3. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego z ramienia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzi przewodniczący komisji lub członek komisji wskazany przez przewodniczącego.

4. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 4. 1. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje ustalony Zarządzeniem Wójta Gminy spośród członków wyznaczonych przez poszczególne podmioty. Członkowie powoływani są na czas nieokreślony z możliwością odwołania.

2. Skład Zespołu nie jest stały i zależy od problemu występującego w rodzinie.

3. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego tworzy się:

a) grupę strategiczną,

b) grupę roboczą.

4. Grupę strategiczną stanowią wszyscy członkowie Zespołu, specjaliści z dziedzin istotnych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którzy spotykać się będą raz na trzy miesiące, celem diagnozowania, przyjęcia strategii działania, określenia planów działania. 5.Grupę roboczą stanowią pracownicy socjalni, zgodnie z miejscem zamieszkania rodziny, w obsługiwanym rejonie socjalnym, policjanci zgodnie z miejscem zamieszkania rodziny, w obsługiwanym rejonie, nauczyciele, wychowawcy uczący dzieci z rodzin dotkniętej przemocą.

6. Grupa robocza prowadzić będzie działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w przypadkach konkretnych rodzin, cele pracy będą różne w zależności od potrzeb w danej rodzinie.

§ 5. 1. Zespół Interdyscyplinarny ustala harmonogram pracy, inicjuje i koordynuje pracę grup roboczych, wspiera ich działania, monitoruje pracę grup , diagnozuje problemy lokalnej społeczności związane z przemocą domową, podejmuje przeciwdziałania zjawisku przemocy, inicjuje interwencje w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnia informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowiskach lokalnych.

2. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu, spośród jego Członków, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony Wójt Gminy.

4. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów,

b) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,

c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy.

5. Odwołanie Przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego Przewodniczącego, zgodnie z zapisami pkt. 2.

6. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy roboczej może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym mocą Zarządzenia Wójta.

7. Zespół zwołuje Przewodniczący Zespołu, który informuje członków o posiedzeniu.

8. Miejscem spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego wyznacza się budynek Urzędu Gminy w Bukowcu.

9. Pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje Wójt Gminy.

10. Obsługą organizacyjno - techniczną Zespołu zajmuje się pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowcu wyznaczony przez Kierownika.

11. Z posiedzenia Zespołu sporządzana jest lista obecności , protokół oraz prowadzona jest dokumentacja z prowadzonych spraw, opis działań do podjęcia.

12. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.

§ 6. Główne działania wobec rodzin dotkniętych przemocą realizowane będą w grupach roboczych, które są narzędziem pomocniczym w pracy instytucji powołanych do wspierania osób i rodzin w kryzysie oraz ochronie przed dalszym krzywdzeniem. Zespół Interdyscyplinarny zwoływany będzie w sytuacjach najtrudniejszych, które wymagają wspólnej, interdyscyplinarnej współpracy.

§ 7. Członkowie grupy roboczej spotykają się lub kontaktują ze sobą wzajemnie także w inny sposób, w zależności od potrzeb jakie występują w danej rodzinie. Osoby upoważnione do monitorowania środowisk to: pracownik socjalny, policjant dzielnicowy.

§ 8. 1. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, są zobowiązani do przestrzegania polityki bezpieczeństwa wynikającej z przepisów prawa.

2. Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

3. Wszelkie działania interdyscyplinarne podejmowane będą w oparciu o procedurę "Niebieskiej Karty"


Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy, do zadań gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych. Na podstawie art. 9 a ust.15 w/w ustawy Rada Gminy określi w drodze uchwały tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez diagnozowanie problemu, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego składającego się z przedstawicieli różnych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie pozwala na szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań pomocowych ukierunkowanych na rzecz ofiar przemocy oraz środowisk zagrożonych przemocą. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »