| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/230/14 Rady Gminy Śliwice

z dnia 25 lutego 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Śliwice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) w związku z art. 5a ust. 2 pkt 1 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1a i art. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[2])) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Śliwice zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Poza czasem wymienionym w § 1 świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śliwice.

§ 4. Traci moc uchwała nr XIII/81/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Śliwice (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2012 r. poz. 66).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Zieliński


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 roku, poz. 827) od 1 września 2013 roku maksymalna wysokość opłaty za godzinę zajęć ponad ustalony przez radę gminy bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki może wynosić 1 złoty. Art. 12 ww. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2013 r. poz. 827) stanowi, że dotychczasowe uchwały rad gmin wydane przed dniem wejścia w życie nowelizacji zachowują moc do czasu wydania nowych uchwał, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2014 roku, z tym, że jeżeli określona w nich opłata jest wyższa niż 1 zł za godzinę, opłata ta od 1 września 2013 roku wynosi 1 zł. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70 poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33,Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458,Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320,Nr 127, poz.857, Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr. 112, poz. 654, nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.1206, z 2012r. poz.941, poz. 979, z 2013 r. poz. 827, poz.1317, z 2014 r. poz. 7

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »