| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/242/14 Rady Gminy Śliwice

z dnia 25 lutego 2014r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 645 z późn. zm.[1])), oraz art. 6k ust. 1 i 3 w zw. z art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.[2])) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustala się , że opłata ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny:

1) od gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby , w wysokości 7 zł miesięcznie;

2) od gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób , w wysokości 14 miesięcznie;

3) od gospodarstwa domowego składającego się z 3 osób , w wysokości 20 miesięcznie;

4) od gospodarstwa domowego składającego się z 4 osób, w wysokości 25 miesięcznie;

5) od gospodarstwa domowego składającego się z 5 osób, w wysokości 30 miesięcznie;

6) od gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób , w wysokości 33 miesięcznie.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny (niesegregowane):

1) od gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby , w wysokości 14 miesięcznie;

2) od gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób, w wysokości 28 miesięcznie;

3) od gospodarstwa domowego składającego się z 3 osoby , w wysokości 40 miesięcznie;

4) od gospodarstwa domowego składającego się z 4 osób, w wysokości 50 miesięcznie;

5) od gospodarstwa domowego składającego się z 5 osoby , w wysokości 60 miesięcznie;

6) od gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób , w wysokości 66 miesięcznie.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXV/152/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 236).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śliwice.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Zieliński


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) nakłada na Radę Gminy obowiązek wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ustawie został zmieniony katalog wyboru metody ustalenia naliczenia opłaty. W myśl art. 6j ust. 2 i 2a w. w. ustawy przedmiotowa opłata może być ustalona od gospodarstwa domowego z uwzględnieniem liczby mieszkańców.

Szczegółowa analiza wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak i również uzyskanie niskiej ceny za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w wyniku przetargu pozwoliło obniżyć stawkę opłaty ponoszonej przez mieszkańców. Przejście z metody ustalania opłaty od mieszkańca na metodę ustalania opłaty od gospodarstwa domowego w zależności od liczby osób pozwoli zastosować niższą stawkę dla rodzi wielodzietnych co pozwoli realizować politykę prorodzinną. Proponowana zmiana stawki spowoduje ponoszenie niższych opłat przez wszystkich mieszkańców gminy.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014 r. poz. 1593

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych Zdanowicz i Wspólnicy Sp.K.

Profesjonalista w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »