| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/264/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 26 lutego 2014r.

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gniewkowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594[1]))oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1457) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące żłobki na terenie Gminy Gniewkowo, mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Gminy Gniewkowo na każde dziecko w wieku do lat 3 objęte opieką w żłobku.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gniewkowo w kwocie 300 zł. miesięcznie na każde dziecko objęte opieką żłobka.

§ 2. 1. Warunkiem udzielenia dotacji celowej jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji doBurmistrza Gniewkowa według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały:

1) nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) od następnego dnia po wejściu w życie niniejszej uchwały, gdy podmiot ubiega się o dotację na 2014 rok. Dotacja na 2014 rok będzie udzielona począwszy od następnego miesiąca po złożeniu wniosku.

2. Podmioty określone w § 1 ust. 1 obowiązane są do niezwłocznego informowania Burmistrza Gniewkowa o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku.

§ 3. 1 Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 przez żłobek.

2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 1 opieki nad dzieckiem w żłobku w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie.

§ 4. 1. Dotacja celowa ustalana jest na rok kalendarzowy i przekazywana w dwunastu częściach, miesięcznie do 25 dnia każdego miesiąca na rachunek wskazany we wniosku.

2. Do 10 dnia każdego miesiąca podmiot prowadzący żłobek składa Burmistrzowi Gniewkowa miesięczną informację o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do żłobka według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja.

3. Wzór informacji, o której mowa w ust. 2 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wysokość przekazywanej miesięcznie dotacji celowej stanowi iloczyn kwoty, o której mowa w § 1 ust. 2 oraz liczby dzieci uczęszczających do żłobka wykazywanych w miesięcznych informacjach.

§ 5. Dotacja celowa nie podlega przekazaniu w przypadku, gdy żłobek zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gniewkowa.

§ 6. Dotacja celowa podlega wykorzystaniu do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 7. 1. Podmiot prowadzący żłobek zobowiązany jest do składania Burmistrzowi Gniewkowa rocznego rozliczenia dotacji celowej w terminie do dnia 20 stycznia roku następnego po roku, na który została udzielona dotacja.

2. Wzór rocznego rozliczenia dotacji celowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Janusz Kozłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/264/2014
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 26 lutego 2014 r.

Burmistrz Gniewkowa

WNIOSEK

na rok ………………….. o udzielenie dotacji celowej na każde dziecko objęte opieką w żłobku

1. Nazwa/imię i nazwisko i adres podmiotu prowadzącego żłobek

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gniewkowa

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

3. Miejsce prowadzenia żłobka

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(dokładny adres)

4. Planowana liczba dzieci, które będą objęte opieką w żłobku:………………………………………

5. Dzienny wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku………..godzin

6. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywana dotacja:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

……………………………………………

(podpis wnioskodawcy)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/264/2014
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 26 lutego 2014 r.

INFORMACJA

o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do żłobka w miesiącu ……………………………….. roku…………………….

1. Nazwa/imię i nazwisko i adres organu prowadzącego żłobek

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2. Miejsce prowadzenia żłobka

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(dokładny adres)

3. Liczba dzieci faktycznie uczęszczających do żłobka na dzień 01-……………….-…………….. r

(miesiąc) (rok)

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

Data urodzenia

……………………………………………….

(data i podpis osoby upoważnionej)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/264/2014
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 26 lutego 2014 r.

Roczne rozliczenie dotacji

Burmistrz Gniewkowa

Rozliczenie dotyczy …………… roku

1. Nazwa/ imię i nazwisko i adres podmiotu prowadzącego żłobek

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2. Miejsce prowadzenia żłobka

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(dokładny adres)

3. Informacja o wykorzystaniu dotacji:

Miesiąc

Liczba dzieci w wieku do lat 3

Kwota otrzymanej dotacji

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Razem

X

……………………………

…………………………..

Kwota dotacji

x

x

…………………………..

Kwota dotacji do zwrotu

x

x

…………………………..

Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne z rzeczywistością.

...........…………………………………………

data i podpis osoby upoważnionej


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) lub zatrudniające dziennych opiekunów mogą otrzymywać na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego opiekunadotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania tej dotacji określa rada gminy w drodze uchwały.

Projekt niniejszej uchwały określa wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gniewkowo.

Projektodawcą uchwały jest Burmistrz Gniewkowa.


[1]) zm. Dz. U. z 2013 r., poz. 645, 1318

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »