| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/320/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 lutego 2014r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/293/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr XLI/305/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.16.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 lutego 2014r. dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę44 206 413,52zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 42 283 611,52zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 922 802,00zł. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 1 945 886,46 zł.

3. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.";

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę44 206 413,52zł.w tym: wydatki bieżące w kwocie 39 046 740,52 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 5 159 673,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28 910 923,85 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 337 812,00zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 573 111,85 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 484 500,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 109 633,21 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 981 683,46 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 280 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2 365 972,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.";

4) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/320/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/320/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/320/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/320/14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o74 031,00zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

16 958 412,00

12 146,00

16 970 558,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

4 137 320,00

12 146,00

4 149 466,00

0310

Podatek od nieruchomości

3 761 613,00

12 146,00

3 773 759,00

Zwiększenie wymiaru podatków w związku ze złożonymi deklaracjami

801

Oświata i wychowanie

1 351 112,60

6 826,00

1 357 938,60

80101

Szkoły podstawowe

300 095,60

- 122,00

299 973,60

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

26 798,00

- 122,00

26 676,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

3 000,00

6 948,00

9 948,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 400,00

6 948,00

9 348,00

Zmiana planu związana jest z rozliczeniem wpłat za garaże na podstawie zawartych umów oraz refundacją wynagrodzeń PUP za 2013r.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

300 365,00

55 059,00

355 424,00

92195

Pozostała działalność

300 365,00

55 059,00

355 424,00

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

300 365,00

55 059,00

355 424,00

Umowa z dnia 04.02.2014r. o dofinansowanie termomodernizacji dachu w świetlicy wiejskiej w Trzcianach oraz adaptacji lokalu na świetlicę wiejską w Wiśniewie w ramach PROW 2007-2013

Razem:

44 132 382,52

74 031,00

44 206 413,52

Zwiększenie planu wydatków o74 031,00zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

3 902 226,00

0,00

3 902 226,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 273 324,00

0,00

3 273 324,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

154 400,00

- 19 000,00

135 400,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

19 000,00

19 000,00

Przesunięcie pomiędzy paragrafami w związku z zakupem urządzenia wielofunkcyjnego

801

Oświata i wychowanie

15 342 486,60

6 793,53

15 349 280,13

80101

Szkoły podstawowe

7 934 745,60

9 982,10

7 944 727,70

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 747 167,00

40 937,17

4 788 104,17

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

388 750,00

- 10 223,07

378 526,93

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

946 380,00

- 22 117,00

924 263,00

4430

Różne opłaty i składki

19 300,00

1 385,00

20 685,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

863 780,00

- 187,57

863 592,43

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

40 200,00

- 187,57

40 012,43

80104

Przedszkola

2 538 866,00

- 3 146,15

2 535 719,85

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

116 200,00

- 2 686,15

113 513,85

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

254 550,00

- 460,00

254 090,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

479 621,00

146,45

479 767,45

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

25 100,00

146,45

25 246,45

80195

Pozostała działalność

14 918,00

- 1,30

14 916,70

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

945,00

- 1,30

943,70

Przesunięcia pomiedzy paragrafami związane z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli oraz uzupełnieniem środków na granty

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

737 046,86

12 146,00

749 192,86

85305

Żłobki

241 000,00

12 146,00

253 146,00

4480

Podatek od nieruchomości

0,00

12 146,00

12 146,00

Zwiększenie planu w związku ze złożeniem deklaracji na podatek od nieruchomości za budynek Żłobka

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

227 116,00

32,47

227 148,47

85401

Świetlice szkolne

134 616,00

32,47

134 648,47

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 800,00

32,47

7 832,47

Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli oraz uzupełnieniem środków na granty- rozdział 80101

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 132 400,00

- 32 595,00

3 099 805,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

110 000,00

- 32 595,00

77 405,00

4300

Zakup usług pozostałych

105 000,00

- 32 595,00

72 405,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 363 652,00

87 654,00

2 451 306,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 832 100,00

87 654,00

1 919 754,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

18 830,00

18 830,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

55 059,00

55 059,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

13 765,00

13 765,00

Przesunięcia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków (w tym wkładu własnego) na realizację umowy z dnia 04.02.2014r. o dofinansowanie termomodernizacji dachu w świetlicy wiejskiej w Trzcianach oraz adaptacji lokalu na świetlicę wiejską w Wiśniewie w ramach PROW 2007-2013

Razem:

44 132 382,52

74 031,00

44 206 413,52

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i zaopiniowany pozytywnie. Jednocześnie dokonano korekty w zakresie wysokości wydatków bieżących w ogóle wydatków (dotyczy art. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLI/306/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z 30 stycznia 2014r.).

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »