| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 293/14 Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami[1])) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594 z późn. zmianami[2])), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji, podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz tryb i zakres przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie gminy Świecie.

Tryb udzielania dotacji i zakres danych zawartych we wniosku

§ 2. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego szkołę / placówkę.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący składa do Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera:

1) nazwę i adres organu prowadzącego;

2) nazwę i adres szkoły/placówki;

3) adres do korespondencji;

4) dane kontaktowe: numer telefonu, adres poczty elektronicznej;

5) typ i rodzaj szkoły/placówki;

6) kategorię uczniów;

7) nazwę i numer rachunku bankowego szkoły / placówki, na który będzie przekazywana dotacja;

8) planowaną liczbę uczniów.

4. Organ prowadzący przedszkole, o którym mowa w § 4 ust. 2, dołącza do wniosku o udzielenie dotacji oświadczenie, że w przedszkolu spełnione są warunki o których mowa w art. 90, ust1b ustawy o systemie oświaty.

5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia szkoły / placówki, o której mowa w § 5 ust. 1-5, wykazywanego w informacji miesięcznej, składanej przez podmioty dotowane w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.

2. Wzór informacji o której mowa w ust.1 stanowi dla przedszkoli załącznik Nr 2, a dla szkół załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Podstawa obliczenia dotacji

§ 4. 1. Niepubliczne przedszkole otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących, ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych danego rodzaju prowadzonych przez gminę Świecie, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

2. Niepubliczne przedszkole, które spełnia warunki określone w art. 90, ust1b ustawy o systemie oświaty otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości 100% ustalonych w budżecie wydatków bieżących, ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych danego rodzaju prowadzonych przez gminę Świecie w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

3. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 40% ustalonych w budżecie wydatków bieżących, ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych z oddziałami ogólnymi prowadzonych przez gminę Świecie, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

4. Niepubliczna szkoła podstawowa oraz niepubliczne gimnazjum z uprawnieniami szkoły publicznej, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

5. Do czasu określenia dotacji na dany rok budżetowy, dotacja będzie udzielana zaliczkowo w wysokości ponoszonej na ucznia danego typu i rodzaju szkoły / placówki w poprzednim roku budżetowym, a następnie wyrównana.

6. Na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w niepublicznym przedszkolu, niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, niepublicznej szkole podstawowej, niepublicznym ośrodku, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, a także w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, które na podstawie odrębnych przepisów prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przysługuje dotacja w kwocie przewidzianej na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Świecie.

Tryb rozliczania dotacji i zakres danych zawartych w rozliczeniu

§ 5. 1. Przekazanie dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje do ostatniego dniadanego miesiąca po uprzednim złożeniu informacji o faktycznej liczbie uczniów.

2. Organ prowadzący składa rozliczenie wykorzystania dotacji w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu otrzymania dotacji.

3. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy stracił aktualność wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub wpis do rejestru szkół i placówek publicznych, do czasu jego aktualizacji.

4. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera informację o kwocie wykorzystanej w danym miesiącu dotacji, z wyodrębnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków oraz wykaz dokumentów, na podstawie których rozliczenie zostało sporządzone. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

5. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z budżetu gminy Świecie szkół / placówek przez ten sam organ prowadzący, rozliczenie należy złożyć osobno dla każdej szkoły / placówki.

6. Organ prowadzący ma prawo do składania korekty rozliczenia w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji.

Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji

§ 6. 1. Upoważnieni pracownicy Ośrodka Oświaty i Wychowania lub Urzędu Miejskiego w Świeciu mają prawo do dokonywania kontroli zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w § 3 oraz dokonywania kontroli sposobu wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu gminy Świecie, w tym zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w rozliczeniu, o którym mowa w § 5.

2. Podstawą do wglądu przez kontrolującego do dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji organizacyjnej i dokumentacji finansowej szkoły / placówki jest upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

3. O zamiarze i terminie przeprowadzenia kontroli na terenie szkoły / placówki kontrolujący powiadamia kontrolowanego na piśmie.

4. Wyniki kontroli przeprowadzonej na podstawie wglądu do dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji organizacyjnej lub dokumentacji finansowej szkoły / placówki, kontrolujący przedstawia w protokole kontroli, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne skierowane do dyrektora kontrolowanej szkoły/placówki.

5. Jeśli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że dotacje były pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, nadmiernie pobrana dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia doręczenia informacji lub poinformowania organu prowadzącego w inny udokumentowany sposób o stwierdzeniu nieprawidłowości.

6. Kontrolowany jest zobowiązany do poinformowania Burmistrza Świecia, w terminie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym, o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz o działaniach podjętych w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Świeciu nr 75/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Świecie przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia

§ 9. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego za wyjątkiem § 4, ust.2, który wchodzi w życie z dniem 01 września 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Wójcik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 293/14
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 293/14
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 293/14
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 293/14
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Wejście w życie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmiany ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013. 827) regulujące kwestie wychowania przedszkolnego spowodowało między innymi konieczność dokonania zmiany trybu udzielania oraz podstawy obliczenia dotacji. Uchwała określa wzory dokumentów, terminy związane z ubieganiem się osób prowadzących niepubliczne przedszkola i szkoły o udzielanie dotacji, terminy i zasady przekazywania dotacji oraz tryb i zasady przeprowadzania kontroli w tym zakresie.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 114, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, Dz. U. z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz.827, poz. 1317 z 2014, poz. 7.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2013 poz.645 i poz.1318.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »