| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/6/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. obrachunkowych regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w składzie: Przewodniczący: 1. Tadeusz Dobek Członkowie: 2. Lidia Dudek 3. Włodzimierz Górzyński 4. Daniel Jurewicz 5. Aleksandra Kwiatkowska 6. Elżbieta Osińska 7. Halina Paszkowska 8. Robert Pawlicki 9. Jan Sieklucki 10. Halina Strzelecka 11. Andrzej Tatkowski 12. Piotr Wasiak

uchwala, co następuje:

stwierdza nieważność uchwały Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, w części § 2 ust. 3 i 4.

Uzasadnienie

Rada Miejska w Janikowie podjęła w dniu 30 grudnia 2013 r. uchwałę Nr XXXIII/251/2013 w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa. Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w dniu 3 stycznia 2014 r. i była przedmiotem badania nadzorczego na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 29 stycznia 2014 r. O terminie posiedzenia Kolegium pismem z dnia 23 stycznia 2014 r., znak RIO-KA-4010-3-2/2014, powiadomiony został Burmistrz Janikowa. W posiedzeniu Kolegium uczestniczył i wyjaśnienia złożył Jacek Duma - Zastępca Burmistrza Janikowa.

Przedmiotową uchwałą, będącą aktem prawa miejscowego, Rada Miejska w Janikowie zarządziła pobór w drodze inkasa opłaty targowej w miejscach sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Janikowo, wyznaczając na inkasenta Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janikowie (dalej PGKiM). Organ stanowiący Gminy określił termin wpłaty do kasy Urzędu Miejskiego w Janikowie lub odprowadzenia na rachunek bankowy Gminy pobranych kwot opłaty targowej, za co inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości wskazanej w uchwale.

Zapisem § 2 ust. 3 uchwały Rada Miejska w Janikowie zobowiązała PGKiM do wyznaczenia osób fizycznych, do których obowiązków należeć będzie obliczanie i pobieranie opłaty targowej oraz terminowe wpłacanie pobranych kwot. Natomiast z § 2 ust. 4 uchwały wynika, że PGKiM zgłosi Burmistrzowi Janikowa imiona, nazwiska i adresy osób wyznaczonych do obliczania i poboru opłaty targowej, w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej - w terminie 7 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.

Zastępca Burmistrza Janikowa na posiedzeniu Kolegium wyjaśnił m.in., że przedmiotowa uchwała miała regulować wszystkie aspekty funkcjonowania targowiska w Janikowie, na którego wybudowanie zostały poniesione wysokie nakłady finansowe, w tym środki z Unii Europejskiej.

Kolegium Izby stwierdziło, że zgodnie z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) rada gminy może zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określić inkasentów opłaty oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso, podejmując stosowną uchwałę. Na podstawie art. 2 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) do opłaty targowej mają zastosowanie przepisy tej ustawy. Obowiązki osób prawnych będących inkasentami dotyczące wyznaczenia osób, które obliczają, pobierają i wpłacają organowi podatkowemu pobrane kwoty opłaty targowej oraz terminy zgłoszenia organowi podatkowemu imion, nazwisk i adresów tych osób, wynikają z art. 31 Ordynacji podatkowej. Podkreślić należy, że Ordynacja podatkowa wskazuje m.in. termin 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę, a nie jak określiła Rada Miejska w Janikowe - 7 dni.

Zgodnie z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) organy samorządu terytorialnego mogą ustanawiać akty prawa miejscowego na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. W związku z powyższym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może dokonać w akcie prawa miejscowego zapisów wykraczających poza granice upoważnienia ustawowego. Żaden przepis prawa nie daje podstaw do podjęcia przez radę gminy uchwały zobowiązującej inkasenta, będącego osobą prawną, do wykonania czynności określonych w badanej przez Kolegium Izby uchwale. Czynności te inkasent musi wykonać jednak z mocy prawa, tj. art. 31 Ordynacji podatkowej, mieszcząc się w terminach wskazanych w tym przepisie, a nie w związku z uchwałą podjętą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Obligując inkasenta, którym jest osoba prawna, do wyznaczenia osób fizycznych, które będą pobierać opłaty oraz nakładając na inkasenta obowiązek przekazywania Burmistrzowi Janikowa wskazanych w § 4 uchwały informacji dotyczących tych osób, Rada Miejska w Janikowie przekroczyła kompetencje wynikające z art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Uznając, że zapisy § 2 ust. 3 i 4 badanej uchwały naruszają prawo w sposób istotny, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy orzekło, jak w sentencji.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od daty doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Tadeusz Dobek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Kaszubiak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »