| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

z dnia 12 marca 2014r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Linje”

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0210/2/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Linje" (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r. poz. 2237) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

Na terenie rezerwatu nie wskazuje się obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa";

2) uchyla się załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy


Włodzimierz Ciepły


Uzasadnienie

Plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Linje" został ustanowiony zarządzeniem Nr 0210/2/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Linje" (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r. poz. 2237). Minister Środowiska pismem z dnia 5 sierpnia 2013 r., znak DP-074-25/29134/13/KP, poinformował Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, że po dokonaniu kontroli powyższego zarządzenia, na podstawie § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej (Dz. U. Nr 222, poz. 1754), stwierdzono potrzebę jego zmiany we własnym zakresie. Zgodnie z pismem Ministra Środowiska w załączniku nr 3 ww. zarządzenia nie należy wskazywać obszarów i miejsc udostępnianych dla celów edukacyjnych i turystycznych poprzez wskazanie trasy pieszego szlaku turystycznego: "Ponieważ w przypadku zakazu wymienionego w art. 15 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm), ustawodawca nie przyznał regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska kompetencji do wprowadzania odstępstw od niego w planie ochrony albo zadaniach ochronnych oraz ponieważ nie wskazał wprost, że odbywa się to w formie aktu prawa miejscowego, mając na uwadze generalny charakter dopuszczalnych odstępstw, należy przyjąć, że powinno to następować w formie aktu wewnętrznego regionalnego dyrektora ochrony środowiska - zarządzenia. Dopuszczenie ruchu pieszego, jako wyjątku od ustawowego zakazu wynikającego z art. 15 ust. 15 pkt 15, nie może więc następować w planie ochrony rezerwatu przyrody. W związku z tym konieczne jest usunięcie z przedmiotowego zarządzenia przepisów dopuszczających ruch pieszy na terenie rezerwatu przyrody".

W związku z powyższym, w § 6 niniejszego zarządzenia określono, że na terenie rezerwatu nie wskazuje się obszarów i miejsc udostępnianych dla celów m. in. edukacyjnych, turystycznych. Jednocześnie uchylono załącznik nr 3 do zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Linje", w którym wskazano trasę pieszego szlaku turystycznego.

Ponadto obwieszczeniem znak WPN.6202.24.2013.KLD, z dnia 29.11.2013 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadomił o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu poprzez zapoznanie się z projektem zmiany planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Linje" i możliwości składania uwag i wniosków. Nie zgłoszono uwag w związku z udziałem społeczeństwa. Projekt zarządzenia został zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody w Bydgoszczy uchwałą nr 30/2013, z dnia 20.12.2013 r., Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwałą nr XXXIV.305.2013, z dnia 30.12.2013 r. oraz przez Nadleśnictwo Toruń pismem z dnia 12.02.2014 r., znak ZG-5-732-3/14. Projekt zarządzenia, na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z poźn. zm.), został uzgodniony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 3 marca 2014 r., znak WSRRW.II.710.15.2014.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »