| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/289/14 Rady Gminy w Cekcynie

z dnia 21 marca 2014r.

w sprawie aktualizacji podziału gminy Cekcyn na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i poz. 180) na wniosek Wójta Gminy Cekcyn

uchwala się co następuje

§ 1. 1. Dokonuje się aktualizacji opisów granic stałych obwodów głosowania utworzonych w gminie Cekcyn uchwałą nr XVIII/180/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Cekcyn na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 3249) poprzez:

1) aktualizację adresu siedziby obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania nr 1 na Zdroje 89;

2) dopisanie do opisu granic obwodu głosowania nr 5 ulicy Borowiackiej;

3) aktualizację nazwy osady Cekcynek na wieś Cekcynek w obwodzie głosowania nr 6.

2. Jednolity podział gminy Cekcyn na stałe obwody głosowania, uwzględniający zmiany wymienione w ust. 1, zawiera załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniki Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cekcyn oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Cekcyn.

§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cekcyn.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Borta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/289/14
Rady Gminy w Cekcynie
z dnia 21 marca 2014 r.

Podział gminy Cekcyn na stałe obwody głosowania

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa: Ludwichowo, Trzebciny, Zdroje, Zielonka

Świetlica Wiejska Zdroje 89

2

Sołectwa: Iwiec, Wysoka

Szkoła Podstawowa Iwiec 18

3

Sołectwa: Brzozie, Krzywogoniec, Małe Gacno, Ostrowo, Wielkie Budziska

Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 8
Cekcyn*

4

Sołectwa: Nowy Sumin, Zalesie

Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 8
Cekcyn

5

Sołectwo Cekcyn - część, wieś Cekcyn - część, ulice: Borowiacka, Dębowa, Dworcowa, Główna od nr 28 parzyste i od numeru 21 nieparzyste, Graniczna, Kanałowa, Kolejowa, Kwiatowa, Leśna, Łąkowa, Młyńska, Okrężna od nr 29, Polna, Przytorze, Słoneczna, Szeroka, Tartaczna, Wodna, Zbożowa, osady: Dębowiec, Lubińsk, Wrzosowisko

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Szkolna 4
Cekcyn*

6

Sołectwo Cekcyn - część, wieś Cekcynek, wieś Cekcyn - część, ulice: Cisowa, Cmentarna, Główna do nr 26 parzyste i do numeru 19 nieparzyste, Madera, Mokra, Ogrodowa, Okrężna do nr 27, Parkowa, Spokojna, Sportowa, Szkolna, Wczasowa, osady: Huta, Knieja, Kruszka, Nowy Młyn, Piła - Młyn, Rudzki Młyn, Skrajna, Świt

Remiza OSP
ul. Ogrodowa 17
Cekcyn

* Lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Borta


Uzasadnienie

Uchwałą Nr XVIII/180/12 z dnia 28 listopada 2012 r. Rada Gminy w Cekcynie dokonała podziału gminy Cekcyn na stałe obwody głosowania. W związku z dokonaniem podziału gminy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, utworzonych zostało 6 obwodów głosowania, zapewniających sprawniejszą obsługę obwodowych komisji wyborczych. Podział gminy Cekcyn na stałe obwody głosowania będzie miał zastosowanie w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP, do parlamentu Europejskiego oraz referendów od chwili jego uchwalenia. Dla wyborów organów samorządowych, zgodnie z art. 16 Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy przyjęty podział na obwody głosowania będzie miał zastosowanie od kadencji 2014 - 2018.

Konieczność aktualizacji podziału gminy Cekcyn na stałe obwody głosowania wynikła z następujących zdarzeń.

Zawiadomieniem znak: EL.6810.3.2014 z dnia 07 lutego 2014 r. Wójt Gminy Cekcyn dokonał zmiany numeru porządkowego budynku świetlicy wiejskiej ze Zdroje 87 na Zdroje 89, w którym mieści się siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Zdrojach.

W opisie granic obwodów głosowania nr 6 osada Cekcynek została ujęta zgodnie z obwiązującą nomenklaturą. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw niektórych obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1515) wprowadziło zmianę dotyczącą określenia nazwy osady Cekcynek na wieś Cekcynek, która obowiązuje od 01 stycznia 2013 r.

Ponadto w uchwale Nr XVIII/180/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Cekcyn na stałe obwody głosowania pominięta została ulica Borowiacka, która omyłkowo nie została dopisana do odpowiedniego obwodu głosowania.

Wobec powyższego w celu dokonania aktualizacji podziału gminy Cekcyn na stałe obwody głosowania zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Borta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »