| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/237/2014 Rady Gminy w Dąbrowie

z dnia 20 marca 2014r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2014

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 grudnia 2013 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXII/220/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 stycznia 2014 roku oraz Zarządzeniem Nr 5/2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2014 roku wprowadzić następujące zmiany:

1) zwiększyć dochody budżetowe na rok 2014 o kwotę - 1.115.097,00 zł,

2) zwiększyć wydatki budżetowe na rok 2014 o kwotę - 1.479.800,00 zł,

3) przeprowadzić zmiany budżetu na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1,

4) przeprowadzić zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2014 - 17.366.776,58 zł

1) dochody majątkowe - 3.410.691,00 zł w tym:

a) ze sprzedaży majątku - 205.000,00 zł

b) środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 3.125.691,00 zł

2) dochody bieżące - 13.956.085,58 zł w tym:

a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 1.696.947,58 zł

b) subwencja ogólna - 4.820.554,00 zł

c) dotacje celowe - 179.800,00 zł

d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - 774.641,00 zł

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2014 - 18.565.949,58 zł

1) wydatki majątkowe -4.876.732,00 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 3.563.432,00 zł,

2) wydatki bieżące - 13.689.217,58 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.204.782,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.971.301,60 zł,

c) dotacje na zadania bieżące - 1.502.870,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.032.764,98 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 937.499,00 zł,

f) obsługa długu - 40.000,00 zł,

g) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- 1.696.947,58 zł.

§ 3. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 1.531.321,00 zł oraz kwota planowanych rozchodów 332.148,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Ustala się zadania majątkowe do realizacji w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 1.199.173,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.199.173,00 zł,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie.
Emilia Żmudzińska
Przewodnicząca Rady Gminy w Dąbrowie


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/237/2014
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 20 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/237/2014
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 20 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/237/2014
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 20 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/237/2014
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 20 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Po stronie dochodów dokonano zmian w dziale:

010 - rolnictwo i łowiectwo -w rozdziale 01041 zwiększono środki zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej na ulicy Pałuckiej w miejscowości Dąbrowa w ramach działania podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 (umowa o przyznanie pomocy nr WS-I-W.052.2.57190/13 z dnia 27.02.2014 roku) z kwoty 325.000,00 zł na kwotę 778.859,00 zł, natomiast zmniejszono dofinansowanie w ramach działania odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.1.1352532012 z dnia 17.04.2013 roku na dobudowę świetlicy wiejskiej wraz z adaptacją pomieszczeń i toalety oraz zakupem wyposażenia, nagłośnienia i sprzętu sportowego w miejscowości Słaboszewo z kwoty 357.000,00 zł na kwotę 292.500,00 zł. Wprowadzono nowe zadanie w ramach działania odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 remont budynku - Dworek w Słaboszewku wartość dofinansowania przyjęto na poziomie 282.000,00 zł,

400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę-wprowadzono kwotę 85.000,00 zł rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych dotyczącego modernizacji Krzekotowo,

758 - różne rozliczenia- zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 28.262,00 zł, zgodnie z otrzymanym pismem Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2014,

801 - oświata i wychowanie- wprowadzono środki jako dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego do przewozu uczniów niepełnosprawnych z PFRON w kwocie 80.000,00 zł,

852 - pomoc społeczna- wprowadzono środki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.28.2014/31 w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne,

900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wprowadzono kwotę 305.000,00 zł jako rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych dotyczącego zadania inwestycyjnego budowa sieci kanalizacyjnej dla Szczepanowa.

Po stronie wydatków dokonano zmian w dziale:

010 - rolnictwo i łowiectwo -zwiększono środki na budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej na ulicy Pałuckiej w miejscowości Dąbrowa w ramach działania podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 (umowa o przyznanie pomocy nr WS-I-W.052.2.57190/13 z dnia 27.02.2014 roku) z kwoty 490.000,00 zł na kwotę 1.278.000,00 zł, zmniejszono środki (po przetargu) na dobudowę świetlicy wiejskiej wraz z adaptacją pomieszczeń i toalety oraz zakupem wyposażenia, nagłośnienia i sprzętu sportowego w miejscowości Słaboszewo z kwoty 550.000,00 zł na kwotę 450.000,00 zł (w ramach projektu 400.000,00 zł, poza projektem 50.000,00 zł) oraz zwiększono środki na wykonanie zadania tj. remont budynku - Dworek w Słaboszewku pierwotnie zaplanowano tylko wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji, w związku z możliwością uzyskania dofinansowania przyjęto do realizacji I etap, wartość prac to kwota 470.000,00 zł, a pierwotnie zaplanowano kwotę 44.000,00 zł. W ramach małych projektów wprowadzono nowe dwa zadania tj. Stworzenie przestrzeni wypoczynkowo - rekreacyjnej dla aktywnego spędzania czasu w miejscowości Dąbrowa na kwotę 60.000,00 zł oraz wydanie książki zawierającej zbiór informacji o gminie Dąbrowa na kwotę 40.000,00 zł. Zwiększono środki o 15.000,00 zł na wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Parlinek,

400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę-zmniejszono środki zaplanowane na zakup koparko - ładowarki z kwoty 310.000,00 zł na kwotę 280.000,00 zł,

600 - transport i łączność- drogi gminne - zmniejszono środki na zakup zamiatarki z kwoty 9.000,00 zł na kwotę 8.300,00 zł oraz zwiększono środki na zadania inwestycyjne związane z budową chodników na kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób pracujących przy budowie i tak 5.000,00 zł parking w Parlinie, 10.000,00 zł Mokre, 5.000,00 zł Dąbrowa,

754 - ochrona przeciwpożarowa- zmniejszono środki pierwotnie zaplanowane na zakup agregatu prądotwórczego z kwoty 6.000,00 zł na kwotę 5.000,00 zł,

801 - oświata i wychowanie- wprowadzono nowe zadanie zakup samochodu osobowego do przewozu uczniów niepełnosprawnych na kwotę 130.000,00 zł przy udziale dofinansowania z PFRON w kwocie 80.000,00 zł oraz zwiększono środki o 10.000,00 zł na budowę chodnika przy szkole w Szczepanowie,

852-pomoc społeczna-po stronie wydatków wprowadzono zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.28.2014/31 w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne,

901 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska -zwiększono środki na ogólną kwotę 122.500,00 zł w tym na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę 50.000,00 zł, na przygotowanie dokumentacji kanalizacji Szczepankowo 12.500,00 zł oraz na opłaty i zakup usług kwotę 60.000,00 zł,

926 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -na zadanie modernizacja ogrzewania świetlicy Szczepanowo zaplanowano pierwotnie kwotę 24.000,00 zł, a faktyczne wykonanie 14.000,00 zł, kwota zmniejszenia wydatków 10.000,00 zł. Wprowadzono środki na przygotowanie dokumentacji dotyczącej remontu dworku w Słaboszewku na kwotę 9.000,00 zł II etap.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów z kwoty 16.251.679,58 zł zwiększył się na kwotę 17.366.776,58 zł, a plan wydatków z kwoty 17.086.149,58 zł na kwotę 18.565.949,58 zł. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na kwotę 1.696.947,58 zł.

Zwiększeniu uległ deficyt budżetowy z kwoty 834.470,00 zł na kwotę 1.199.173,00 zł, który w całości zostanie sfinansowany skumulowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich. Przychody zaplanowano na kwotę 1.531.321,00zł a rozchody na kwotę 332.148,00 zł. Rozchody budżetu dotyczą spłaty pożyczek z roku 2013 i zostaną sfinansowane nadwyżką budżetową w wysokości 279.543,97 zł i wolnymi środkami w wysokości 52.604,03 zł. Również zmianie uległa kwota wydatków majątkowych z 3.548.932,00 zł na kwotę 4.876.732,00 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »