| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/402/2014 Rady Miejskiej w Lipnie

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016 i Nr 232, poz.1378 ).
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W celu aktywizowania działalności gospodarczej przedsiębiorców działających na terenie miasta Lipna, przyspieszenia rozwoju gospodarczego miasta Lipna, wspierania tworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców miasta Lipna, wprowadza się zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, zwane dalej "zwolnieniami od podatku od nieruchomości".
2. Zwolnienia od podatku od nieruchomości przysługują na zasadach określonych w niniejszej uchwale, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
§ 2. Jeżeli w niniejszej uchwale jest mowa o :
1) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podatnika będącego osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która we własnym imieniu wykonuje działalność gospodarczą;
2) dodatkowym miejscu pracy - należy przez to rozumieć miejsce (stanowisko) pracy, na którym zatrudniona została przez przedsiębiorcę osoba na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy a miejscem wykonywania pracy jest miasto Lipno;
3) utworzeniu dodatkowego miejsca pracy - należy przez to rozumieć zawarcie umowy o pracę z osobą zatrudnioną na dodatkowym miejscu pracy z utrzymaniem tego stanowiska pracy w okresie kolejnych dwunastu miesięcy
4) nowej inwestycji - należy przez to rozumieć inwestycję, która powoduje przyrost podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę korzystającego ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały;
5) koszty zatrudnienia - należy przez to rozumieć koszty wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowe składki związane z zatrudnieniem, poniesione przez podatnika, pomniejszone o pomoc otrzymaną na ten cel ze środków publicznych.
§ 3. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 oraz § 5, na zasadach określonych w uchwale, nieruchomości lub ich części położone na terenie miasta Lipna, na których dokonano nowych inwestycji powodujących powstanie dodatkowych miejsc pracy.
2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć podatku od nieruchomości należnego w danym roku kalendarzowym.
3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 w jednym roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty połowy kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych na dodatkowych miejscach pracy, poniesionych przez przedsiębiorcę.
4. Okres zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, uzależniony jest od ilości utworzonych dodatkowych miejsc pracy i, z zastrzeżeniem § 11, wynosi:
Lp Utworzone dodatkowe miejsce pracy Okres zwolnienia
a) co najmniej 2 1 rok
b) od 3 do 15 2 lata
c) od 16 do 30 3 lata
d) od 31 do 100 4 lata
e) powyżej 100 5 lat
5. Jeżeli przedsiębiorca poszerza już prowadzoną działalność gospodarczą o nowe inwestycje, albo dokonuje nakładów inwestycyjnych na nieruchomości już opodatkowanej, co powoduje powstanie dodatkowych miejsc pracy oraz wzrost podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości, zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 3 obejmuje tylko nową inwestycję lub część nieruchomości, na której dokonano nakładów.
6. W celu wykazania prawa do zwolnienia przedsiębiorca winien złożyć w Urzędzie Miejskim w Lipnie wniosek wraz z dokumentami:
1) kserokopie umów o pracę ( dotyczy utworzenia dodatkowych miejsc pracy ),
2) zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu osób nowozatrudnionych do ubezpieczenia społecznego;
3) oświadczenie o zmianach stanu zatrudnienia w okresie dwunastu miesięcy przed dniem nabycia prawa do zwolnienia;
4) oświadczenie czy w związku z zatrudnieniem pracownika przedsiębiorca korzysta z uprawnień przewidzianych przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
5) informację o nieposiadaniu zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;
6) wszystkich zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymywaniu takiej pomocy w tym okresie,
7) w zakresie pozostałej informacji o uzyskanej pomocy, zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.U. 2010 nr 53 poz. 311) ze zmianami.
7. Wniosek wraz z wyżej wymienionymi załącznikami należy złożyć w terminie 30 dni od dnia:
1) rozpoczęcia działalności gospodarczej;
2) oddania do użytku nowej inwestycji lub na której zakończono ponoszenie nakładów inwestycyjnych;
3) utworzenia dodatkowych miejsc pracy.
§ 4. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 na okres jednego roku podatkowego, nieruchomości położone w centrum miasta Lipna przy: 1) ul. Piłsudskiego; 2) ul. Mickiewicza; 3) ul. Rapackiego; 4) ul. Kościuszki; 5) ul. Staszica; 6) ul. Wodnej; 7) ul. Mokrej; 8) ul. Kilińskiego; 9) ul. Wąskiej; 10) ul. Niecałej; 11) ul. 3-go Maja; 12) ul. Polnej; 13) Plac 11-go Listopada; 14) Plac Dekerta; stanowiące własność przedsiębiorcy i wykorzystywane na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, odnowione zostały w całości elewacje frontowe budynku.
2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 przysługuje nie częściej niż raz na 10 lat. Zwolnieniem mogą być objęte części budynków 15 letnich i starszych. Przyjmuje się, że okres ten liczy się od dnia oddania budynku do użytku do dnia złożenia wniosku o spełnieniu warunków uprawnionych do zwolnienia.
3. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. l jest zgłoszenie przed przystąpieniem do prac zamiaru skorzystania ze zwolnienia na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz przedstawienie opisu i zakresu prac remontowych, a w szczególności kolorystyki elewacji i uzyskanie akceptacji Urzędu Miejskiego w Lipnie.
4. W celu udokumentowania dokonania remontu, o którym mowa w ust. 1 przedsiębiorca jest obowiązany do złożenia w Urzędzie Miejskim w Lipnie informacji, stanowiącej załącznik nr 3, zawierającej: oświadczenie o wykonaniu prac wraz z ich zakresem i opisem oraz kserokopię faktur i rachunków potwierdzających dokonanie renowacji.
5. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. l nie może przekroczyć podatku od nieruchomości, należnego za dany rok kalendarzowy oraz udokumentowanej kwoty poniesionych wydatków na renowację.
§ 5. 1. Zwolnienie w podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 3 nie przysługuje od nieruchomości będących własnością albo pozostających w samoistnym posiadaniu przedsiębiorców, którzy powstali w wyniku przekształcenia, reorganizacji lub likwidacji uprzednio prowadzonej działalności gospodarczej chyba, że przedsiębiorcy ci zwiększą zatrudnienie w stosunku do okresu sprzed przekształcenia, reorganizacji lub likwidacji.
2. Zwolnienia od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 3 nie przysługują, jeżeli u przedsiębiorcy w okresie dwunastu miesięcy przed dniem, w którym nabyłby on prawo do zwolnienia, nastąpił spadek zatrudnienia poniżej stanu zatrudnienia sprzed tego okresu.
3. Postanowienie § 5 ust 2 nie dotyczy przedsiębiorców, u których nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia także w wyniku ich podziału, a suma osób w nich zatrudnionych nie zmniejszyła się w stosunku do stanu sprzed tego podziału.
§ 6. Pomoc udzielana przedsiębiorcom na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L Nr 352/1 z dnia 24.12.2013 r.). Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.
§ 7. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym przedsiębiorca złożył wniosek w sprawie zwolnienia od podatku nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po utworzeniu dodatkowego miejsca pracy, a w przypadku nowej inwestycji nie wcześniej niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 4 przysługuje poczynając od początku roku podatkowego, w którym zakończono renowację elewacji budynku.
§ 8. 1. Przedsiębiorca będący podatnikiem podatku od nieruchomości, zobowiązany jest do składania Burmistrzowi Miasta informacji o zmianach stanu własności lub posiadania samoistnego nieruchomości objętych zwolnieniami od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 3 i 4, o zmianach sposobu ich wykorzystania oraz ilości osób zatrudnionych, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian. Obowiązek ten dotyczy okresu zwolnienia od podatku od nieruchomości.
2. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnień od podatku od nieruchomości począwszy od dnia następnego po zdarzeniu, w przypadku:
a) likwidacji dodatkowego miejsca pracy w okresie korzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości,
b) wystąpienia zaległości w płaceniu podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Lipna,
c) postawienia w stan likwidacji,
d) ogłoszenia upadłości,
e) nie przekazania w terminie informacji, o której mowa w ust. 1.
3. Jeżeli w ciągu roku podatnik utracił prawo do zwolnień od podatku od nieruchomości określonych w § 3 i § 4 to w roku tym stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.).
4. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informacje co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku, traci do niego prawo za cały okres zwolnienia.
5. W przypadku utraty prawa do zwolnienia za cały okres jego obowiązywania przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedkładania na żądanie organu udzielającego pomocy, dodatkowych informacji, niezbędnych dla oceny pomocy oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania w szczególności:
a) wszelkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymywaniu takiej pomocy w tym okresie;
b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
§ 9. Przedsiębiorca, korzystający ze zwolnień od podatku od nieruchomości, jest zobowiązany do składania Burmistrzowi Miasta pisemnej informacji na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały o wielkości otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, oraz pomocy de minimis w terminie 20 dni od zakończenia I półrocza oraz w terminie 20 dni od zakończenia roku kalendarzowego.
§ 10. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Lipna do przekazywania Radzie Miejskiej Lipna sprawozdania ze zwolnień w podatku od nieruchomości przy sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za każdy rok.
§ 11. Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady

Maria Turska
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLII/402/2014
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do nowej uchwały de minimis
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/402/2014
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do nowej uchwały de minimis
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLII/402/2014
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do nowej uchwały de minimis

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »