| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/209/2014 Rady Gminy Lisewo

z dnia 3 czerwca 2014r.

zmieniająca Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uchwalonym uchwałą Nr XXXIII/208/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 września 2006 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 134, poz. 2016 z późn. zm) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego i wypłacane jest od września do sierpnia, z wyjątkiem stypendium dla uczniów klas pierwszych, które przyznawane jest na pół roku szkolnego i wypłacane od lutego do sierpnia.";

2) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wniosek o przyznanie stypendium składa pełnoletni uczeń lub w imieniu ucznia rodzic (opiekun prawny), pedagog szkolny albo wychowawca klasy. Do wniosku należy dołączyć opinię wychowawcy klasy potwierdzoną przez dyrektora szkoły oraz zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok nauki lub pierwsze półrocze dla ucznia klasy pierwszej.";

3) w § 6:

a) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewie lub osoba przez niego upoważniona;",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

O przyznaniu stypendium zawiadamia się pisemnie ucznia oraz wnioskodawcę.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Szymborski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »