| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/280/2014 Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 30 maja 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego 3 ul. Przemysłowa m.Janikowo gm. Janikowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647, zmiany: poz. 951, poz. 1445, Dz.U. z 2013 poz. 21, poz. 405, poz. 1238, Dz.U. z 2014r. poz. 379) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379), uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Janikowo uchwalonego uchwałą nr VII/50/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2003 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego 3 ul. Przemysłowa m. Janikowo gm. Janikowo.

2. Integralną część uchwały stanowi rysunek planu w skali 1:1000, jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała ustanawia obowiązujące na terenach objętych planem przepisy prawa miejscowego dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy i dopuszczenia.

2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleń rysunku stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprócz ustaleń przepisów zawartych w niniejszej uchwale, mają zastosowanie przepisy odrębne wraz z aktami wykonawczymi.

§ 4. Każdy teren wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określony jest symbolem, składającym się kolejno z pomocniczego numeru terenu oraz liter zgodnie z oznaczeniami rysunku planu miejscowego stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są następujące oznaczenia graficzne:

1) granica obszaru objętego planem;

2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) symbol identyfikujący teren o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania: U - teren zabudowy usługowej;

5) wymiary.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć plan określony w §1.1. niniejszej uchwały;

2) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

3) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

4) zabudowie usługowej - należy przez to rozumieć wszelkiego rodzaju działalność usługową centrotwórczą związaną z zaspokojeniem potrzeb mieszkańców i turystów, prowadzoną w budynku bądź lokalu spełniającym wymogi przepisów właściwych dla danej funkcji - w tym handel, działalność biurowa, gabinety lekarskie, gastronomia, hotelarstwo, informacje turystyczne, funkcje oświatowo-kulturalne a także tymczasowe bądź stałe funkcje parkingowe, itp.

Rozdział 2.
Zasady zagospodarowania obowiązujące na terenie objętym planem

§ 6. 1. Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem U1, określonego liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

1) funkcja podstawowa - teren zabudowy usługowej;

2) funkcja uzupełniająca - wewnętrzna komunikacja drogowa oraz obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : - na obszarze objętym niniejszym planem:

1) wzdłuż granic z działkami sąsiednimi, na której występuje zabudowa o innej funkcji dopuszcza się ogrodzenie terenu maksymalnie do 2,0 m,

2) obiekty budowlane lokalizować z zachowaniem maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy według rysunku planu,

3) ze względu na projektowaną funkcję oraz dużą ekspozycję terenu (położenie w centrum miasta), zabudowę powinna cechować dbałość o wysoką jakość jej odbioru, stanowić harmonijny zespół zabudowy z wykorzystaniem materiałów wykończeniowych dachu, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, detalu architektonicznego itp. o wysokiej jakości, z jednoczesnym uwzględnieniem kolorystyki.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : nakaz wprowadzenia pasów zieleni o charakterze izolacyjnym od strony ciągów komunikacyjnych oraz istniejących terenów zabudowy mieszkaniowej.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : należy stosować wymogi przepisów odrębnych.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie ustala się.

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu :

1) maksymalna wysokość budynków i innych obiektów budowlanych nie może przekroczyć 9,0 m - z wyłączeniem urządzeń wentylacji, przewodów spalinowych i innych urządzeń technicznych, maksymalnie do dwóch kondygnacji nadziemnych;

2) budynki wolno stojące;

3) geometria dachów - płaskie lub strome, jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia do 45O;

4) maksymalna szerokość elewacji frontowych - z zachowaniem wymaganych przepisami odrębnymi odległości od granic z działkami sąsiednimi;

5) intensywność zabudowy: od 0,02 do 0,9;

6) wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 15% powierzchni działki pozostawić ekologicznie czynnej, niezabudowanej i nieutwardzonej;

7) łącznie powierzchnia zabudowy na działce nie może przekroczyć 50% jej powierzchni;

8) na każdej działce należy przewidzieć min. 1 miejsce parkingowe na każde 50 m2 powierzchni obiektów usługowych.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych : obszar objęty planem położony jest poza terenami górniczymi, obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz wynikających z innych przepisów odrębnych.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym : nie ustala się.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy :

1) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej :

1) dopuszcza się budowę obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym służących do odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w wodę, dostarczania ciepła, energii elektrycznej, gazu, umożliwiających wymianę informacji, i innych obiektów technicznych niezbędnych dla prawidłowego zaspokajania potrzeb wynikających z podstawowej funkcji terenu;

2) w przypadku lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obowiązuje nakaz udostępniania ich do celów eksploatacji, konserwacji i w razie awarii;

3) obsługa komunikacyjna terenu z przyległej drogi publicznej powiatowej, z zachowaniem przepisów odrębnych;

4) wewnętrzna komunikacja drogowa terenu - wydzielić miejsca rozładunku, drogi pożarowe i miejsca parkingowe w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz sprawny wjazd i wyjazd na drogę publiczną z zachowaniem przepisów odrębnych;

5) nawierzchnie wewnętrznej komunikacji drogowej należy wykonać jako nieprzepuszczalne w celu zabezpieczenia gruntów i wód podziemnych przed przenikaniem substancji szkodliwych, głównie ropopochodnych, a odprowadzane wody opadowe i roztopowe podczyszczać, do stopnia określonego w odrębnych przepisach prawa;

6) dopuszcza się wydzielanie działek niezbędnych dla lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji wewnętrznej,

7) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę: z istniejącej komunalnej sieci wodociągowej z zachowaniem przepisów odrębnych;

8) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej - do istniejącej komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej z zachowaniem przepisów odrębnych;

9) odprowadzanie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej z zachowaniem przepisów odrębnych;

10) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną - z wykorzystaniem miejskiej sieci ciepłowniczej lub indywidualnych urządzeń zasilanych gazem, z zachowaniem przepisów odrębnych;

11) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zasilanie z istniejących i projektowanych linii kablowych,

b) dopuszcza się budowę indywidualnej abonenckiej stacji transformatorowej;

12) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji - dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci telekomunikacyjnych, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych;

13) zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnych:

a) gromadzenie odpadów stałych w zamykanych, przenośnych pojemnikach do czasowego gromadzenia tych odpadów, w ilości dostosowanej do potrzeb, zlokalizowanych z zachowaniem estetyki i izolacji, z zapewnieniem odpowiedniego dostępu dla ich wywozu, z zachowaniem przepisów odrębnych,

b) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się użytkowanie terenów na dotychczas obowiązujących zasadach.

12. Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 30%.

§ 7. 1. Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem U2, określonego liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

1) funkcja podstawowa - teren zabudowy usługowej;

2) funkcja uzupełniająca - wewnętrzna komunikacja drogowa oraz obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : - na obszarze objętym niniejszym planem:

1) wzdłuż granic z działkami sąsiednimi, na której występuje zabudowa o innej funkcji dopuszcza się ogrodzenie terenu maksymalnie do 2,0 m,

2) obiekty budowlane lokalizować z zachowaniem maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy według rysunku planu,

3) ze względu na projektowaną funkcję oraz dużą ekspozycję terenu (położenie w centrum miasta), zabudowę powinna cechować dbałość o wysoką jakość jej odbioru, stanowić harmonijny zespół zabudowy z wykorzystaniem materiałów wykończeniowych dachu, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, detalu architektonicznego itp. o wysokiej jakości, z jednoczesnym uwzględnieniem kolorystyki.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : nakaz wprowadzenia pasów zieleni o charakterze izolacyjnym od strony ciągów komunikacyjnych.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : należy stosować wymogi przepisów odrębnych.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie ustala się.

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu :

1) maksymalna wysokość budynków i innych obiektów budowlanych nie może przekroczyć 9,0 m - z wyłączeniem urządzeń wentylacji, przewodów spalinowych i innych urządzeń technicznych, maksymalnie do dwóch kondygnacji nadziemnych;

2) budynki wolno stojące;

3) geometria dachów - płaskie lub strome, jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia do 45O;

4) maksymalna szerokość elewacji frontowych - z zachowaniem wymaganych przepisami odrębnymi odległości od granic z działkami sąsiednimi;

5) intensywność zabudowy: od 0,02 do 0,8;

6) wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 15% powierzchni działki pozostawić ekologicznie czynnej, niezabudowanej i nieutwardzonej;

7) łącznie powierzchnia zabudowy na działce nie może przekroczyć 50% jej powierzchni;

8) na każdej działce należy przewidzieć min. 1 miejsce parkingowe na każde 50 m2 powierzchni obiektów usługowych.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych : obszar objęty planem położony jest poza terenami górniczymi, obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz wynikających z innych przepisów odrębnych.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym : nie ustala się.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy :

1) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej :

1) dopuszcza się budowę obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym służących do odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w wodę, dostarczania ciepła, energii elektrycznej, gazu, umożliwiających wymianę informacji, i innych obiektów technicznych niezbędnych dla prawidłowego zaspokajania potrzeb wynikających z podstawowej funkcji terenu;

2) w przypadku lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obowiązuje nakaz udostępniania ich do celów eksploatacji, konserwacji i w razie awarii;

3) obsługa komunikacyjna terenu z przyległej drogi publicznej gminnej, z zachowaniem przepisów odrębnych;

4) wewnętrzna komunikacja drogowa terenu - wydzielić miejsca rozładunku, drogi pożarowe i miejsca parkingowe w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz sprawny wjazd i wyjazd na drogę publiczną z zachowaniem przepisów odrębnych;

5) nawierzchnie wewnętrznej komunikacji drogowej należy wykonać jako nieprzepuszczalne w celu zabezpieczenia gruntów i wód podziemnych przed przenikaniem substancji szkodliwych, głównie ropopochodnych, a odprowadzane wody opadowe i roztopowe podczyszczać, do stopnia określonego w odrębnych przepisach prawa;

6) dopuszcza się wydzielanie działek niezbędnych dla lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji wewnętrznej;

7) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę: z istniejącej komunalnej sieci wodociągowej z zachowaniem przepisów odrębnych;

8) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej - do istniejącej komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej z zachowaniem przepisów odrębnych;

9) odprowadzanie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej z zachowaniem przepisów odrębnych;

10) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną - z wykorzystaniem miejskiej sieci ciepłowniczej lub indywidualnych urządzeń zasilanych gazem, z zachowaniem przepisów odrębnych;

11) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zasilanie z istniejących i projektowanych linii kablowych,

b) dopuszcza się budowę indywidualnej abonenckiej stacji transformatorowej;

12) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji - dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci telekomunikacyjnych, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych;

13) zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnych:

a) gromadzenie odpadów stałych w zamykanych, przenośnych pojemnikach do czasowego gromadzenia tych odpadów, w ilości dostosowanej do potrzeb, zlokalizowanych z zachowaniem estetyki i izolacji, z zapewnieniem odpowiedniego dostępu dla ich wywozu, z zachowaniem przepisów odrębnych,

b) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się użytkowanie terenów na dotychczas obowiązujących zasadach.

12. Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 30%.

Rozdział 3.
Zmiany w obowiązujących przepisach

§ 8. W zakresie objętym niniejszą uchwałą traci moc uchwała Nr XI-88/99 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 października 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego i usług "Rynek" w Janikowie (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. Nr 24, poz. 228 z dnia 30 maja 2000 r.).

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janikowie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Janikowie


Roman Jaszcz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/280/2014
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 30 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/280/2014
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego 3 ul. Przemysłowa m. Janikowo gm. Janikowo

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Projekt ww. planu wyłożony był do publicznego wglądu w dniach od 11 marca 2014 r. do 10 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janikowie.

W dniu 25 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janikowie odbyła się publiczna dyskusja nad przyjętymi w ww. projekcie mpzp. rozwiązaniami w trakcie, której sporządzono wymagany przepisami protokół.

Dnia 28 kwietnia 2014 r. minął termin składania uwag do ww. projektu.

Nie złożono uwag do projektu przedmiotowego planu,

[które mogły by być podstawą do rozstrzygnięcia i ewentualnego dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu - czynności, o których mowa w art. 17, na podstawie art. 17 pkt. 12 i art. 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 ze zm.)].


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/280/2014
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego 3 ul. Przemysłowa m. Janikowo gm. Janikowo

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na terenie objętym planem dopuszcza się realizację inwestycji, które należą do zadań własnych gminy. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014r. poz. 379).


Uzasadnienie

Do UCHWAŁY NR XXXVI/ /2014

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 30 maja 2014 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego 3 ul. Przemysłowa m. Janikowo gm. Janikowo

Podstawą przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego była uchwała Rady Miejskiej w Janikowie nr XXXI/230/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego 3
ul. Przemysłowa m. Janikowo gm. Janikowo poprzedzona analizą zasadności przystąpienia do jego sporządzenia.

Konsekwencją podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego jest wszczęcie procedury planistycznej oraz określenie granic terytorialnych zamierzonych działań planistycznych. Celem opracowania planu było ustalenie przeznaczenia terenów, określenie zasad ich zagospodarowania, wyznaczenie systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

O podjętej przez Radę Miejską w Janikowie uchwale XXXI/230/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego 3 ul. Przemysłowa m. Janikowo gm. Janikowo zawiadomiono organy i instytucje zgodnie z załącznikiem do zawiadomienia, jak również poprzez ogłoszenie prasowe oraz obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej. Wszystkie wnioski uwzględniono w pracach projektowych.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania uzyskał wymagane przepisami opinie i uzgodnienia oraz został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W okresie wyłożenia planu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego zorganizowano dyskusję publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

Zarówno w okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu jak i w okresie dopuszczalnym do składania uwag (w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu) - nie wniesiono żadnych uwag.

Wobec zakończenia procedury sporządzania projektu planu miejscowego oraz stwierdzeniu że plan miejscowy nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Janikowo uchwalonego uchwałą nr VII/50/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2003 r. przedłożono do uchwalenia niniejszy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Jeleń

Radca prawny LL.M.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »