| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/280/2014 Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 30 maja 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego 3 ul. Przemysłowa m.Janikowo gm. Janikowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647, zmiany: poz. 951, poz. 1445, Dz.U. z 2013 poz. 21, poz. 405, poz. 1238, Dz.U. z 2014r. poz. 379) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379), uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Janikowo uchwalonego uchwałą nr VII/50/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2003 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego 3 ul. Przemysłowa m. Janikowo gm. Janikowo.

2. Integralną część uchwały stanowi rysunek planu w skali 1:1000, jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała ustanawia obowiązujące na terenach objętych planem przepisy prawa miejscowego dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy i dopuszczenia.

2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleń rysunku stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprócz ustaleń przepisów zawartych w niniejszej uchwale, mają zastosowanie przepisy odrębne wraz z aktami wykonawczymi.

§ 4. Każdy teren wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określony jest symbolem, składającym się kolejno z pomocniczego numeru terenu oraz liter zgodnie z oznaczeniami rysunku planu miejscowego stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są następujące oznaczenia graficzne:

1) granica obszaru objętego planem;

2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) symbol identyfikujący teren o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania: U - teren zabudowy usługowej;

5) wymiary.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć plan określony w §1.1. niniejszej uchwały;

2) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

3) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

4) zabudowie usługowej - należy przez to rozumieć wszelkiego rodzaju działalność usługową centrotwórczą związaną z zaspokojeniem potrzeb mieszkańców i turystów, prowadzoną w budynku bądź lokalu spełniającym wymogi przepisów właściwych dla danej funkcji - w tym handel, działalność biurowa, gabinety lekarskie, gastronomia, hotelarstwo, informacje turystyczne, funkcje oświatowo-kulturalne a także tymczasowe bądź stałe funkcje parkingowe, itp.

Rozdział 2.
Zasady zagospodarowania obowiązujące na terenie objętym planem

§ 6. 1. Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem U1, określonego liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

1) funkcja podstawowa - teren zabudowy usługowej;

2) funkcja uzupełniająca - wewnętrzna komunikacja drogowa oraz obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : - na obszarze objętym niniejszym planem:

1) wzdłuż granic z działkami sąsiednimi, na której występuje zabudowa o innej funkcji dopuszcza się ogrodzenie terenu maksymalnie do 2,0 m,

2) obiekty budowlane lokalizować z zachowaniem maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy według rysunku planu,

3) ze względu na projektowaną funkcję oraz dużą ekspozycję terenu (położenie w centrum miasta), zabudowę powinna cechować dbałość o wysoką jakość jej odbioru, stanowić harmonijny zespół zabudowy z wykorzystaniem materiałów wykończeniowych dachu, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, detalu architektonicznego itp. o wysokiej jakości, z jednoczesnym uwzględnieniem kolorystyki.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : nakaz wprowadzenia pasów zieleni o charakterze izolacyjnym od strony ciągów komunikacyjnych oraz istniejących terenów zabudowy mieszkaniowej.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : należy stosować wymogi przepisów odrębnych.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie ustala się.

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu :

1) maksymalna wysokość budynków i innych obiektów budowlanych nie może przekroczyć 9,0 m - z wyłączeniem urządzeń wentylacji, przewodów spalinowych i innych urządzeń technicznych, maksymalnie do dwóch kondygnacji nadziemnych;

2) budynki wolno stojące;

3) geometria dachów - płaskie lub strome, jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia do 45O;

4) maksymalna szerokość elewacji frontowych - z zachowaniem wymaganych przepisami odrębnymi odległości od granic z działkami sąsiednimi;

5) intensywność zabudowy: od 0,02 do 0,9;

6) wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 15% powierzchni działki pozostawić ekologicznie czynnej, niezabudowanej i nieutwardzonej;

7) łącznie powierzchnia zabudowy na działce nie może przekroczyć 50% jej powierzchni;

8) na każdej działce należy przewidzieć min. 1 miejsce parkingowe na każde 50 m2 powierzchni obiektów usługowych.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych : obszar objęty planem położony jest poza terenami górniczymi, obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz wynikających z innych przepisów odrębnych.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym : nie ustala się.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy :

1) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej :

1) dopuszcza się budowę obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym służących do odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w wodę, dostarczania ciepła, energii elektrycznej, gazu, umożliwiających wymianę informacji, i innych obiektów technicznych niezbędnych dla prawidłowego zaspokajania potrzeb wynikających z podstawowej funkcji terenu;

2) w przypadku lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obowiązuje nakaz udostępniania ich do celów eksploatacji, konserwacji i w razie awarii;

3) obsługa komunikacyjna terenu z przyległej drogi publicznej powiatowej, z zachowaniem przepisów odrębnych;

4) wewnętrzna komunikacja drogowa terenu - wydzielić miejsca rozładunku, drogi pożarowe i miejsca parkingowe w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz sprawny wjazd i wyjazd na drogę publiczną z zachowaniem przepisów odrębnych;

5) nawierzchnie wewnętrznej komunikacji drogowej należy wykonać jako nieprzepuszczalne w celu zabezpieczenia gruntów i wód podziemnych przed przenikaniem substancji szkodliwych, głównie ropopochodnych, a odprowadzane wody opadowe i roztopowe podczyszczać, do stopnia określonego w odrębnych przepisach prawa;

6) dopuszcza się wydzielanie działek niezbędnych dla lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji wewnętrznej,

7) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę: z istniejącej komunalnej sieci wodociągowej z zachowaniem przepisów odrębnych;

8) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej - do istniejącej komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej z zachowaniem przepisów odrębnych;

9) odprowadzanie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej z zachowaniem przepisów odrębnych;

10) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną - z wykorzystaniem miejskiej sieci ciepłowniczej lub indywidualnych urządzeń zasilanych gazem, z zachowaniem przepisów odrębnych;

11) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zasilanie z istniejących i projektowanych linii kablowych,

b) dopuszcza się budowę indywidualnej abonenckiej stacji transformatorowej;

12) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji - dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci telekomunikacyjnych, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych;

13) zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnych:

a) gromadzenie odpadów stałych w zamykanych, przenośnych pojemnikach do czasowego gromadzenia tych odpadów, w ilości dostosowanej do potrzeb, zlokalizowanych z zachowaniem estetyki i izolacji, z zapewnieniem odpowiedniego dostępu dla ich wywozu, z zachowaniem przepisów odrębnych,

b) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się użytkowanie terenów na dotychczas obowiązujących zasadach.

12. Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 30%.

§ 7. 1. Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem U2, określonego liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

1) funkcja podstawowa - teren zabudowy usługowej;

2) funkcja uzupełniająca - wewnętrzna komunikacja drogowa oraz obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : - na obszarze objętym niniejszym planem:

1) wzdłuż granic z działkami sąsiednimi, na której występuje zabudowa o innej funkcji dopuszcza się ogrodzenie terenu maksymalnie do 2,0 m,

2) obiekty budowlane lokalizować z zachowaniem maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy według rysunku planu,

3) ze względu na projektowaną funkcję oraz dużą ekspozycję terenu (położenie w centrum miasta), zabudowę powinna cechować dbałość o wysoką jakość jej odbioru, stanowić harmonijny zespół zabudowy z wykorzystaniem materiałów wykończeniowych dachu, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, detalu architektonicznego itp. o wysokiej jakości, z jednoczesnym uwzględnieniem kolorystyki.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : nakaz wprowadzenia pasów zieleni o charakterze izolacyjnym od strony ciągów komunikacyjnych.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej : należy stosować wymogi przepisów odrębnych.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych : nie ustala się.

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu :

1) maksymalna wysokość budynków i innych obiektów budowlanych nie może przekroczyć 9,0 m - z wyłączeniem urządzeń wentylacji, przewodów spalinowych i innych urządzeń technicznych, maksymalnie do dwóch kondygnacji nadziemnych;

2) budynki wolno stojące;

3) geometria dachów - płaskie lub strome, jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia do 45O;

4) maksymalna szerokość elewacji frontowych - z zachowaniem wymaganych przepisami odrębnymi odległości od granic z działkami sąsiednimi;

5) intensywność zabudowy: od 0,02 do 0,8;

6) wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 15% powierzchni działki pozostawić ekologicznie czynnej, niezabudowanej i nieutwardzonej;

7) łącznie powierzchnia zabudowy na działce nie może przekroczyć 50% jej powierzchni;

8) na każdej działce należy przewidzieć min. 1 miejsce parkingowe na każde 50 m2 powierzchni obiektów usługowych.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych : obszar objęty planem położony jest poza terenami górniczymi, obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz wynikających z innych przepisów odrębnych.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym : nie ustala się.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy :

1) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej :

1) dopuszcza się budowę obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym służących do odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w wodę, dostarczania ciepła, energii elektrycznej, gazu, umożliwiających wymianę informacji, i innych obiektów technicznych niezbędnych dla prawidłowego zaspokajania potrzeb wynikających z podstawowej funkcji terenu;

2) w przypadku lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obowiązuje nakaz udostępniania ich do celów eksploatacji, konserwacji i w razie awarii;

3) obsługa komunikacyjna terenu z przyległej drogi publicznej gminnej, z zachowaniem przepisów odrębnych;

4) wewnętrzna komunikacja drogowa terenu - wydzielić miejsca rozładunku, drogi pożarowe i miejsca parkingowe w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz sprawny wjazd i wyjazd na drogę publiczną z zachowaniem przepisów odrębnych;

5) nawierzchnie wewnętrznej komunikacji drogowej należy wykonać jako nieprzepuszczalne w celu zabezpieczenia gruntów i wód podziemnych przed przenikaniem substancji szkodliwych, głównie ropopochodnych, a odprowadzane wody opadowe i roztopowe podczyszczać, do stopnia określonego w odrębnych przepisach prawa;

6) dopuszcza się wydzielanie działek niezbędnych dla lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji wewnętrznej;

7) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę: z istniejącej komunalnej sieci wodociągowej z zachowaniem przepisów odrębnych;

8) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej - do istniejącej komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej z zachowaniem przepisów odrębnych;

9) odprowadzanie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej z zachowaniem przepisów odrębnych;

10) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną - z wykorzystaniem miejskiej sieci ciepłowniczej lub indywidualnych urządzeń zasilanych gazem, z zachowaniem przepisów odrębnych;

11) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zasilanie z istniejących i projektowanych linii kablowych,

b) dopuszcza się budowę indywidualnej abonenckiej stacji transformatorowej;

12) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji - dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci telekomunikacyjnych, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych;

13) zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnych:

a) gromadzenie odpadów stałych w zamykanych, przenośnych pojemnikach do czasowego gromadzenia tych odpadów, w ilości dostosowanej do potrzeb, zlokalizowanych z zachowaniem estetyki i izolacji, z zapewnieniem odpowiedniego dostępu dla ich wywozu, z zachowaniem przepisów odrębnych,

b) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się użytkowanie terenów na dotychczas obowiązujących zasadach.

12. Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 30%.

Rozdział 3.
Zmiany w obowiązujących przepisach

§ 8. W zakresie objętym niniejszą uchwałą traci moc uchwała Nr XI-88/99 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 października 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego i usług "Rynek" w Janikowie (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. Nr 24, poz. 228 z dnia 30 maja 2000 r.).

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janikowie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Janikowie


Roman Jaszcz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/280/2014
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 30 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/280/2014
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego 3 ul. Przemysłowa m. Janikowo gm. Janikowo

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Projekt ww. planu wyłożony był do publicznego wglądu w dniach od 11 marca 2014 r. do 10 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janikowie.

W dniu 25 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janikowie odbyła się publiczna dyskusja nad przyjętymi w ww. projekcie mpzp. rozwiązaniami w trakcie, której sporządzono wymagany przepisami protokół.

Dnia 28 kwietnia 2014 r. minął termin składania uwag do ww. projektu.

Nie złożono uwag do projektu przedmiotowego planu,

[które mogły by być podstawą do rozstrzygnięcia i ewentualnego dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu - czynności, o których mowa w art. 17, na podstawie art. 17 pkt. 12 i art. 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 ze zm.)].


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/280/2014
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego 3 ul. Przemysłowa m. Janikowo gm. Janikowo

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na terenie objętym planem dopuszcza się realizację inwestycji, które należą do zadań własnych gminy. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014r. poz. 379).


Uzasadnienie

Do UCHWAŁY NR XXXVI/ /2014

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 30 maja 2014 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego 3 ul. Przemysłowa m. Janikowo gm. Janikowo

Podstawą przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego była uchwała Rady Miejskiej w Janikowie nr XXXI/230/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego 3
ul. Przemysłowa m. Janikowo gm. Janikowo poprzedzona analizą zasadności przystąpienia do jego sporządzenia.

Konsekwencją podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego jest wszczęcie procedury planistycznej oraz określenie granic terytorialnych zamierzonych działań planistycznych. Celem opracowania planu było ustalenie przeznaczenia terenów, określenie zasad ich zagospodarowania, wyznaczenie systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

O podjętej przez Radę Miejską w Janikowie uchwale XXXI/230/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego 3 ul. Przemysłowa m. Janikowo gm. Janikowo zawiadomiono organy i instytucje zgodnie z załącznikiem do zawiadomienia, jak również poprzez ogłoszenie prasowe oraz obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej. Wszystkie wnioski uwzględniono w pracach projektowych.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania uzyskał wymagane przepisami opinie i uzgodnienia oraz został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W okresie wyłożenia planu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego zorganizowano dyskusję publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

Zarówno w okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu jak i w okresie dopuszczalnym do składania uwag (w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu) - nie wniesiono żadnych uwag.

Wobec zakończenia procedury sporządzania projektu planu miejscowego oraz stwierdzeniu że plan miejscowy nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Janikowo uchwalonego uchwałą nr VII/50/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2003 r. przedłożono do uchwalenia niniejszy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »