| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/355/14 Rady Miasta Rypin

z dnia 2 czerwca 2014r.

w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości z tytułu odnowy elewacji budynków nie stanowiących pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. 1) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm. 2) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W celu aktywizowania właścicieli nieruchomości nie będących przedsiębiorcami, do odnowy elewacji budynków, będących ich własnością, wprowadza się zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, zwane dalej "zwolnieniami od podatku od nieruchomości".

2. Zwolnienia od podatku od nieruchomości przysługują na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 na okres jednego roku podatkowego nieruchomości, położone w centrum starego miasta Rypina przy ulicy:

1) Mławskiej do skrzyżowania z ulicą Dłutka;

2) Warszawskiej do skrzyżowania z ulicą Młyńską;

3) Piłsudskiego;

4) Plac Sienkiewicza;

5) Orzeszkowej;

6) Kilińskiego;

7) Rynek;

8) Jana Pawła II;

9) Ks. Chojeckiego;

10) Garncarskiej;

11) Gdańskiej;

12) 21 Stycznia;

13) Kościuszki;

14) Nadrzecznej;

- w których odnowione zostały w całości elewacje frontowe budynku.

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 przysługuje nie częściej niż jeden raz w okresie obowiązywania niniejszej uchwały, uchwały Nr XII/112/07 Rady Miasta Rypina z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz uchwały Nr XXI/151/12 Rady Miasta Rypina z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości. Zwolnieniem mogą być objęte części budynków 15 letnich i starszych. Przyjmuje się, że okres ten liczy się od dnia oddania budynku do użytku do dnia złożenia wniosku o spełnieniu warunków uprawnionych do zwolnienia.

3. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. l jest zgłoszenie przed przystąpieniem do prac zamiaru skorzystania ze zwolnienia na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały oraz przedstawienie opisu i zakresu prac remontowych, a w szczególności kolorystyki elewacji i uzyskanie akceptacji Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Miasta Rypin.

4. W celu udokumentowania dokonania remontu, o którym mowa w ust. 1 podatnik jest obowiązany do złożenia w Urzędzie Miasta Rypin informacji, stanowiącej załącznik nr 2, zawierającej: oświadczenie o wykonaniu prac wraz z ich zakresem i opisem oraz kserokopię faktur i rachunków potwierdzających dokonanie renowacji.

5. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć wysokości zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, należnego za dany rok podatkowy oraz udokumentowanej kwoty poniesionych wydatków na renowację.

6. Zwolnienie od podatku od nieruchomości nie stanowi pomocy publicznej.

§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Rypin do przekazywania Radzie Miasta Rypin sprawozdania ze zwolnień w podatku od nieruchomości przy sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za każdy rok.

§ 4. Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


Joanna Krukowska


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010 roku Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 niniejszej ustawy. Jednakże upoważnienie to ma charakter ograniczony i Rada Gminy może wprowadzić tylko zwolnienia od podatku od nieruchomości w przedmiocie opodatkowania. Kwestia zwolnień podmiotowych (określenie kategorii podmiotów zwolnionych od podatku od nieruchomości) została zastrzeżona dla materii ustawowej (zwolnienie tylko w drodze ustawy), a co za tym idzie, wyłączona spod kompetencji organów stanowiących prawo miejscowe. Niniejsza uchwała stanowi kontynuację zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości określonych uchwałą Nr XII/112/07 Rady Miasta Rypina z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz uchwałą Nr XXI/151/12 Rady Miasta Rypina z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości. Zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości określone w niniejszej uchwale mają na celu aktywizowanie właścicieli nieruchomości nie będących przedsiębiorcami, do odnowy elewacji budynków, będących ich własnością.

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


Joanna Krukowska

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378, z 2014 r. poz. 40


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/355/14
RADY MIASTA RYPIN
z dnia 2 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIX/355/14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/355/14
RADY MIASTA RYPIN
z dnia 2 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIX/355/14

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »