| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/61/14 Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim

z dnia 11 czerwca 2014r.

w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających związkowi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

uwzględniając stanowisko Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów Zgromadzenie Związku uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Związkowi Gmin Ziemi Kujawskiej od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej dłużnikami.

2. Ilekroć jest mowa o należności należy przez to rozumieć sumę należności:

1) głównej - będącej pojedynczym zobowiązaniem osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej względem Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, wynikającym w szczególności z dokumentu księgowego (faktury, rachunku, noty księgowej), umowy lub porozumienia, którego dotyczy,

2) odsetek od należności głównej,

3) ubocznych (koszty sądowe, egzekucyjne i inne);

§ 2. 1. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:

1) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;

2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców;

3) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika;

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności;

5) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze.

2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 może nastąpić wyłącznie na wniosek dłużnika, natomiast w pozostałych przypadkach również na wniosek wierzyciela.

3. Decyzja o umorzeniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże występowanie przynajmniej jednej z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.

4. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy przynajmniej jedna z okoliczności uzasadniających umorzenie, wymienionych w ust. 1 zachodzi co do wszystkich dłużników.

§ 3. 1. Do umarzania na raty należności uprawniony jest:

1) Zarząd Związku Gmin Ziemi Kujawskiej jeżeli kwota należności nie przekracza kwoty 10.000,00 zł;

2) Zarząd Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, jeśli kwota należności przekracza sumę określoną w pkt 1.

2. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

§ 4. 1. Zarząd Związku w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym działając na zasadach określonych w § 3, na wniosek dłużnika, może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.

2. W przypadku zawarcia umowy w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wskazanego w umowie.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od pierwotnej daty wymagalności zobowiązania.

§ 5. Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w ich spłacaniu, o których mowa w § 4 następuje w drodze umowy, a w sytuacjach przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt 2 w drodze jednostronnego oświadczenia woli Zarządu Związku.

§ 6. 1. Umarzanie, odraczanie terminu zapłaty oraz rozkładanie na raty płatności podmiotów będących przedsiębiorcami na rzecz związku z tytułu należności pieniężnych stanowi pomoc de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE z 2013 r., seria L, Nr 352/1) oraz dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.)

2. Pomoc de minimis stanowią ulgi wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 oraz § 4 ust. 1.

§ 7. Do wniosku o udzielenie ulg wymienionych w niniejszej uchwale należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy a w przypadku ubiegających się o pomoc de minimis również:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 ze zm.).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 9. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r., zgodnie z możliwością stosowania przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE z 2013 r., seria L, Nr 352/1).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »