| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/239/2014 Rady Gminy Rojewo

z dnia 26 czerwca 2014r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. )[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2014 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2014 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 stycznia 2014 r., Uchwałą Nr XXXV/210/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 4/2014 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 8/2014 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 marca 2014 r., Uchwałą Nr XXXVI/221/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr 12/2014 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr 18/2014 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 21/2014 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 31/2014 Wójta Gminy Rojewo z dnia 07 maja 2014 r., Zarządzeniem Nr 34/2014 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 maja 2014 r. oraz Uchwałą Nr XXXVII/228/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 maja 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 16.218.831,20 zł

- zwiększa się o kwotę 81.064,81 zł

- dochody po zmianie wynoszą 16.299.896,01 zł

(zgodnie z Zał. nr 1)

z czego:

1) Dochody bieżące 14.178.492,01 zł

w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

zaplanowane w kwocie 2.076.225,20 zł

pozostają bez zmian,

b) dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł pozostają bez zmian,

c) dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

- zaplanowane w kwocie 180.745,00 zł

- zwiększa się o kwotę 81.064,81 zł

- dotacje po zmianie wynoszą 261.809,81 zł,

d) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 5.264.641,00 zł

pozostaje bez zmian

w tym:

- część oświatowa - 3.778.957,00 zł

- część wyrównawcza - 1.470.465,00 zł

- część równoważąca - 15.219,00 zł

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.121.404,00 zł

pozostają bez zmian

w tym:

a) dotacje i środki na inwestycje 2.000.741,00 zł

z tego:

- dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1.730.741,00 zł

b) dochody ze sprzedaży mienia 120.663,00 zł

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 18.274.755,20 zł

- zwiększa się o kwotę 81.064,81 zł

- wydatki po zmianie wynoszą 18.355.820,01 zł

(zgodnie z Zał. nr 2)

z czego:

1) wydatki bieżące w kwocie 14.303.641,01 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 6.521.569,59 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.552.117,06 zł

- dotacje na zadania bieżące 215.517,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.549.219,55 zł

- wydatki na obsługę długu 150.000,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 315.217,81 zł

2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.401.910,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 531.779,00 zł

- zwiększa się o kwotę 182.048,00 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą (zgodnie z Zał. nr 3) 4.052.179,00 zł

w tym:

- wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1.214.327,00 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 2.055.924,00 zł, pozostaje bez zmian i w całości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.055.924,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.296.428,54 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.240.504,54 zł, zgodnie z Zał. nr 4.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2014 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z Zał. nr 5.

§ 4. Udziela się z budżetu gminy dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 135.517,00 zł oraz dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających
w celu osiągnięcia zysku, na łączną kwotę 400.000000 zł, w tym na wydatki majątkowe
w kwocie 320.000,00 zł (zgodnie z Zał. nr 6).

§ 5. Zwiększa się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku 2014 do kwoty 60.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rojewo


Kazimierz Wiechecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/239/2014
Rady Gminy Rojewo
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/239/2014
Rady Gminy Rojewo
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/239/2014
Rady Gminy Rojewo
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/239/2014
Rady Gminy Rojewo
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

Lp.

Klasyfikacja

Treść

Kwota
(zł)

Przychody ogółem

3.296.428,54

1.

§ 952

Kredyty

1.292.500,37

2.

§ 952

Pożyczki

1.262.949,00

3.

§ 903

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

75.000,00

4.

§ 951

Spłaty pożyczek udzielonych

60.000,00

5.

§ 944

Prywatyzacja majątku

-

6.

§ 957

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

-

7.

§ 931

Papiery wartościowe (obligacje)

-

8.

§ 950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

605.979,17

Rozchody ogółem

1.240.504,54

1.

§ 992

Spłaty kredytów

306.186,24

2.

§ 992

Spłaty pożyczek

222.364,00

3.

§ 963

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej

651.954,30

4.

§ 991

Udzielone pożyczki

60.000,00

5.

§ 994

Lokaty

-

6.

§ 982

Wykup papierów wartościowych

-

7.

§ 995

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

-

Deficyt zaplanowany w kwocie 2.055.924,00 zł, sfinansowany zostanie planowanymi:

1) pożyczkami na wyprzedzające finansowanie zaciągniętymi w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 75.000,00 zł,

2) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 1.262.949,00 zł,

3) kredytami w kwocie 717.975,00 zł.

Ad 1) Planowane pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 75.000,00 zł dotyczą następujących zadań, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej:

- ,,Budowa boiska sportowego w Wybranowie" - kwota 25.000,00 zł,

- ,,Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Płonkówku" - kwota 25.000,00 zł,

- ,,Budowa placu rekreacji i zabaw w Jezuickiej Strudze" - kwota 25.000,00 zł.

Ad 2) Planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki w kwocie 1.262.949,00 zł, dotyczą następujących zadań:

- ,,Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi" - kwota 390.949,00 zł,

- ,,Zakup wozu bojowego dla OSP Rojewo" - kwota 240.000,00 zł,

- ,,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo" - 632.000,00 zł.

Ad 3) Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 717.975,00 zł dotyczy zadania:

- ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo" - kwota 617.975,00 zł,

- ,,Przebudowa drogi gminnej w Jezuickiej Strudze" - kwota 100.000,00 zł.

Rozchody zaplanowane w kwocie 1.180.504,54 zł dotyczą:

- spłat kredytów - kwota 306.186,24 zł,

- spłat pożyczek - kwota 222.364,00 zł,

- spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 r. - kwota 651.954,30 zł

z tego:

· na zadanie pn. ,,Przebudowa obiektów sportowych w miejscowości Rojewo" - kwota do spłaty 205.895,00 zł,

· na zadanie ,,Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Liszkowo" - kwota do spłaty 136.514,00 zł,

· na zadanie pn. ,,Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo" - kwota do spłaty 309.545,30 zł.

Źródłami pokrycia planowanych rozchodów w kwocie 1.180.504,54 zł są:

- wolne środki, jakie pozostały z 2013 r. - 605.979,17 zł,

- przychody z tytułu kredytów w kwocie 574.525,37 zł.

Ponadto, w przychodach w klasyfikacji 951 zostały ujęte planowane spłaty udzielonych pożyczek krótkoterminowych w kwocie 60.000,00 zł, a w rozchodach w klasyfikacji 991 zostały ujęte planowane do udzielenia w roku 2014 pożyczki krótkoterminowe.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/239/2014
Rady Gminy Rojewo
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/239/2014
Rady Gminy Rojewo
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/239/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 czerwca 2014 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej uchwały spowodowały zwiększenie wielkości dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 81.064,81 zł. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 2.055.924,00 zł pozostaje bez zmian.

Zmiany zostały wprowadzone w zakresie wydatków i dotyczą następujących zadań:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne ujmuje się kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności zadania majątkowego pn.: "Przebudowa drogi gminnej 150208C Płonkowo - Dobiesławice, gmina Rojewo" planowanego do realizacji w roku 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego działanie 1.1. Opracowanie studium wykonalności jest konieczne w celu złożenia wniosku.

2. Zwiększenie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin, o kwotę 25.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji związanej z przyszłymi zadaniami inwestycyjnymi dofinansowanymi z funduszy unijnych, między innymi na opracowanie "Strategii rozwoju gminy".

Środki na realizację powyższych zwiększeń w ogólnej kwocie 35.000,00 zł pochodzić będą ze zmniejszenia wartości zadania ujętego w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi pn. "Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi". Na zadanie to został przeprowadzony przetarg. Wartość zadania jest niższa niż planowano, wobec powyższego dokonuje się ww. zmniejszenia.

3. Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Samorządowego Zaspołu Oświaty i Kultury w Rojewie, zwiększa się wydatki bieżące w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 34.231,00 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych tj.:

1) trampolina szt. 1,

2) dmuchana zjeżdżalnia szt. 1,

3) kula do chodzenia po trawie szt 1.

Wyżej wymienione urządzenia zabawowe służyć będą dzieciom podczas organizowanych imprez na terenie naszej gminy.

Środki na powyższe pochodzić będą ze zmniejszenia zadań majątkowych.

4. Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki planowanego do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie numer 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 81.064,81 zł. Zadanie to planowane jest do realizacji w roku 2014 i 2015. Ogólna wartość projektu to 209.999,99 zł, z czego 31.500,00 zł to środki własne stanowiące 15% wartości projektu, które wniesione będą w formie niepieniężnej. Środki planowane do realizacji w roku 2015 to kwota 97.435,18 zł.

5. Pozostałe zmiany wprowadzone do budżetu dotyczą następujących pozycji:

1) zmniejszenia wydatków majątkowych dotyczących następujących zadań:

- "Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi" - zmniejszenie o kwotę
62.048,00 zł,

- "Przebudowa drogi gminnej Nr 150210 C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo" - zmniejszenie o kwotę 469.731,00 zł.

Ogółem kwota zmniejszenia - 531.779,00 zł.

2) ujęcia nowych zadań w budżecie:

- "Przebudowa drogi gminnej w Jezuickiej Strudze" - planowany koszt zadania 100.000,00 zł,

- "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Rojewicach (przy kościele)" - 25.000,00 zł,

- "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika pomiędzy gimnazjum a halą sportową" - planowana kwota 20.000,00 zł.

3) zwiększenia wartości małych projektów realizowanych w ramach PROW
o kwotę 27.048,00 zł,

z tego:

- "Budowa boiska sportowego w Wybranowie" - zwiększenie środków własnych o 13.799,00 zł,

- "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Płonkówku" - zwiększenie środków własnych o kwotę 13.249,00 zł.

4) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 290.500,00 zł,

z tego:

- zakup strojów dla zespołów śpiewaczych: z Osieka Wielkiego w kwocie 5.000,00 zł, Zespołu "Wrzos" - 7.500,00 zł,

- remont w Szkole Podstawowej w Rojewicach - 5.000,00 zł (remont oświetlenia na korytarzu),

- zakup szafek ubraniowych "L" (zamek na kartę magnetyczną) dla uczniów
szkół - planowana kwota 153.000,00 zł,

- zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg - kwota 80.000,00 zł,

- malowanie budynku Urzędu Gminy - planowana kwota 40.000,00 zł.

6. W § 5 niniejszej Uchwały zwiększa się limit udzielonych pożyczek i poręczeń w 2014 r. do kwoty 60.000,00 zł.

7. Na podstawie wniosku Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury Nr SZOiK.3026.7.2014.WS z dnia 16.06.2014 r. dokonano zmiany planu w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola, przenosząc z § 4260 kwotę 1.000,00 zł do § 4300, jako zabezpieczenie środków finansowych na opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu.

8. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, wprowadzona został zmiana wydatków majątkowych ujętych w § 6060 - Zakupy inwestycyjne w kwocie 320.000,00 zł, które zostały przeniesione i ujęte w § 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki te są zaplanowane na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Rojewo jako środki własne, które w kwocie 240.000,00 zł pochodzić będą z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Knopp

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »