| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII /199 /2014 Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Świecie nad Osą oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])), w związku z art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2]))

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, zwanych dalej "należnościami", przypadających Gminie Świecie nad Osą oraz jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz organy uprawnione do udzielania ulg.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) należności - oznacza to należność główną, odsetki za zwłokę albo kary umowne,
przy czym kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie
ulegają kumulacji;

2) dłużniku - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

3) uldze - oznacza to umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty
należności;

4) kosztach dochodzenia - oznacza to koszty sądowe, koszty zastępstwa
procesowego, opłaty pocztowe, telefoniczne, koszty czynności przygotowawczych,
ogłoszeń oraz inne niezbędne koszty poniesione w celu przymusowego dochodzenia
zapłaty wierzytelności;

5) kosztach egzekucji - oznacza to opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków
gotówkowych komornika poniesionych w toku egzekucji, w zakresie niezbędnym do
celowego przeprowadzenia egzekucji, określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1376 z późn. zm.).

§ 3. 1. Do stosowania ulg upoważniony jest Wójt Gminy Świecie nad Osą.

2. Umorzenie należności o wartości wyższej niż 10-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów art. 2 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.), wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy.

3. Przez wartość należności rozumie się wysokość należności głównej wraz z odsetkami, przyznanymi kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi.

§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności mogą być umorzone w całości lub w części albo ich spłata może być odroczona lub rozłożona na raty.

2. Ulg udziela się na wniosek dłużnika.

3. Ulga może być udzielona z urzędu, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 5. 1. Organ, na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać ulg określonych w § 4 w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej;

2) stanowią pomoc de minimis i są udzielane w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;

3) stanowią pomoc de minimis i są udzielane w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorcom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym;

4) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie i są udzielane w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis albo de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis albo de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis albo de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym zakresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis albo de minimis w rolnictwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis albo de minimis w rolnictwie. § . 2. Wniosek powinien być należcie umotywowany, a argumenty w nim zawarte dłużnik powinien poprzeć dowodami.

3. Przed umorzeniem należności należy przeprowadzić wszechstronne postępowanie wyjaśniające i podjąć próby ściągania należności.

4. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

5. Jeżeli umorzenie obejmuje część należności, wyznacza się termin zapłaty pozostałej jej części. W takim przypadku dłużnik powinien być pouczony, że niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części może skutkować odstąpieniem od umorzenia.

6. Umorzenie należności powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona należność główna.

7. Umorzenie może obejmować tylko należności uboczne.

8. Od należności, do której zastosowano ulgę w spłacie, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia udzielenia ulgi do dnia upływu terminu spłaty.

9. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 7. 1. Udzielenie ulg, o których mowa w § 4 następuje w drodze umowy stron, a w sytuacji określonej w § 4 ust. 3 - w drodze jednostronnego oświadczenia Wójta Gminy Świecie nad Osą

2. Projekt umowy lub oświadczenia przedkłada się Wójtowi Gminy Świecie nad Osą.

§ 8. 1. Wójt przedstawia Radzie Gminy informację o wysokości wszystkich udzielonych ulg w roku budżetowym.

2. Informacja jest sporządzana według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do 30 kwietnia następnego roku.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świecie nad Osą.

§ 10. Traci moc uchwała Nr III/8/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Witkowski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, Dz.U. z 2014 poz. 379

[2]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »