| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/288/2014 Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 3 lipca 2014r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z sal gimnastycznych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski”

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(j.t. Dz. U. 2013r. poz. 595, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379)

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin korzystania z sal gimnastycznych w niżej wymienionych zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały:

- Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie

- Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem

- Zespół Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/288/2014 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 03 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu korzystania z sal gimnastycznych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski. Stosownie do art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) powiaty mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów, jakimi są sale gimnastyczne. Wprowadzenie regulaminu określi zasady zachowania oraz wskaże sytuacje niepożądane,
a jego udostępnienie do wiadomości publicznej umożliwi egzekwowanie poprawnego zachowania i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa korzystających z obiektów dzieci
i młodzieży. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki przyjęcie uchwały jest uzasadnione. Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/288/2014 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 03 lipca 2014 r.

dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski".

1. Regulamin określa zasady korzystania z sal gimnastycznych zespołów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski:

1) Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie, ul. Okrzei 3

2) Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem, ul. Wymyślińska 2

3) Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą, ul. Szkolna 5

2. Właścicielem sal gimnastycznych jest Powiat Lipnowski.

3. Administratorem sali gimnastycznej jest dyrektor zespołu.

4. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) sali gimnastycznej - należy przez to rozumieć salę gimnastyczną zespołu szkół wraz z zapleczem sanitarnosocjalnym;

2) zajęciach - należy przez to rozumieć zajęcia sportowe, zawody i rozgrywki sportowe, mecze, imprezy rekreacyjne, imprezy rekreacyjno-sportowe, imprezy kulturalno-oświatowe, oraz inne wydarzenia o podobnym charakterze odbywające się na sali gimnastycznej;

3) organizatorze zajęć - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej organizującą/prowadzącą zajęcia lub osobę przez nią upoważnioną, posiadającą zgodę administratora na korzystanie z sali gimnastycznej; za organizatora uważa się również instruktora, trenera, nauczyciela lub inną osobę korzystającą z sali gimnastycznej wraz z grupą podopiecznych.

5. Sala gimnastyczna jest obiektem użyteczności publicznej i służy celom upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji, aktywnego spędzania wolnego czasu.

6. Sala gimnastyczna może służyć także do przeprowadzania spotkań i imprez o charakterze zamkniętym.

7. Korzystanie z sali gimnastycznej odbywa się po uzgodnieniu z administratorem w oparciu o ustalony harmonogram.

8. Z sali gimnastycznej korzystać mogą:

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,

2) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje z wybraną osobą odpowiedzialną,

4) osoby fizyczne, gdy ze swej grupy wybiorą osobę odpowiedzialną,

5) kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych z udziałem publiczności,

6) osoby uczestniczące w innych imprezach organizowanych za zgodą administratora.

9. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie sali gimnastycznej wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

10. Z sali gimnastycznej nie mogą korzystać:

1) osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub pod działaniem środków odurzających,

2) osoby z przeciwwskazaniem lekarskim.

11. Przed wejściem na teren sali gimnastycznej oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych pomieszczeń należy zapoznać się z regulaminem korzystania z sali.

12. Osoby korzystające z sali gimnastycznej zobowiązane są do:

1) pozostawienia okrycia wierzchniego i obuwia w szatni,

2) korzystania z właściwego obuwia sportowego, czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania sali zabrudzeń, zarysowań parkietu itp.,

3) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych, znajdujących się na wyposażeniu sali,

4) utrzymania czystości i porządku na terenie sali, szatni i pomieszczeń sanitarnych,

5) podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie sali.

13. W sali gimnastycznej obowiązują ogólne zasady przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy na zajęciach i imprezach sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych.

14. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie sali gimnastycznej mogą być przez nich usuwane z terenu sali.

15. Na terenie sali gimnastycznej obowiązuje całkowity zakaz:

1) palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych,

2) wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,

3) spożywania posiłków oraz picia napojów

4) przebywania zwierząt, z wyłączeniem psów-przewodników osób niewidomych oraz psów służb porządkowych i Policji,

5) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

16. W przypadku określonym w pkt. 6 następuje zwolnienie z zakazów określonych
w pkt. 15.

17. W czasie zajęć organizator jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz regulaminu i jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z sali gimnastycznej.

18. Organizator zajęć odpowiada za stan czystości i porządek w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych po każdych zajęciach.

19. Za grupy odbywające zajęcia w sali gimnastycznej pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie (trenerzy, instruktorzy, kierownicy), zarówno w zakresie przestrzegania przepisów porządkowych, wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków podopiecznych.

20. Administrator sali gimnastycznej może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z sali.

21. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

22. Na terenie sali gimnastycznej zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń, narażając siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

23. Każdy uczestnik zajęć na sali gimnastycznej ma obowiązek dbać o powierzony mu sprzęt sportowy.

24. Administrator sali gimnastycznej nie ponosi odpowiedzialności za urazy fizyczne uczestników zajęć sportowych wynikłe podczas gry lub wykonywania ćwiczeń.

25. Pomieszczenia sal gimnastycznych mogą być udostępniane osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia zawartej z dyrektorem właściwej szkoły.

26. Umowa określa szczegółowe zasady udostępniania sali gimnastycznej, w tym zwłaszcza cel udostępnienia sali gimnastycznej, udostępnianą przestrzeń, czas udostępnienia i wysokość opłat.

27. W przypadku organizacji imprez masowych organizator imprezy jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i ponosi pełną odpowiedzialność za organizację i przebieg imprezy.

28. Podczas zajęć pełną odpowiedzialność w zakresie przestrzegania przepisów porządkowych, wyrządzonych szkód materialnych oraz wszelkich nieszczęśliwych wypadków ponosi organizator rozgrywek.

29. Opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej, wysokość bonifikat oraz przypadki w jakich można zwolnić z opłat osoby korzystające z sali gimnastycznej, o których mowa w pkt. 8 ustala Zarząd Powiatu w Lipnie.

30. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje administrator obiektu.

31. W sprawie skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do administratora obiektu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »