| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/392/2014 Rady Gminy Inowrocław

z dnia 15 września 2014r.

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słońsko

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Statut Sołectwa Słońsko w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXV/347/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słońsko.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Inowrocław


Augustyn Korona


Uzasadnienie

Projekt statutu sołectwa Słońsko zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Statutową przy Radzie Gminy Inowrocław. Zawiera on w szczególności: nazwę i obszar jednostki pomocniczej, zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej, organizację i zadania organów jednostki pomocniczej, zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji, zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej. Rada Gminy Inowrocław uchwaliła dnia 12 maja 2014 r. uchwałę Nr XXXV/347/2014 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słońsko. Treść uchwały podpisana przez Przewodniczącego Rady i wysłana Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu do publikacji była inna aniżeli uchwalona na sesji Nr XXXV w dniu 12 maja 2014 r. Powyższe potwierdza znajdujący się w aktach sprawy projekt uchwały z sesji Rady Gminy Inowrocław, a także sam protokół. Tym samym na skutek omyłki pisarskiej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego została przesłana wersja uchwały nr XXXV/347/2014 nie odpowiadająca treści uchwały przyjętej przez Radę w dniu 12 maja 2014 r. W wyniku opublikowania w dzienniku urzędowym taka wadliwa uchwała weszła do obrotu prawnego. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 392/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Inowrocław w sprawie zmiany statutów Sołectw Cieślin, Marcinkowo, Olszewice, Orłowo, Sławęcinek, Słońsko, Tupadły konsultacje mogły być przeprowadzone w terminie od 21 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. W związku z w/w Zarządzeniem dnia 25 sierpnia 2014 r. odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Inowrocław w sołectwie Słońsko dotyczące zmiany statutu sołectwa Słońsko. Obecni mieszkańcy w przeprowadzonym głosowaniu pozytywnie zaopiniowali przedstawiony im projekt statutu. W związku z powyższym projekt uchwały jest celowy i uzasadniony.

Przewodniczący Rady Gminy Inowrocław


Augustyn Korona

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/392/2014
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 15 września 2014 r.

STATUT SOŁECTWA SŁOŃSKO

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Sołectwo Słońsko jest jednostką pomocniczą Gminy Inowrocław.

2. Mieszkańcy Sołectwa Słońsko wspólnie z mieszkańcami innych sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Inowrocław.

3. W skład Sołectwa wchodzi wieś: Słońsko.

§ 2. Organy Sołectwa działają na podstawie:

1)ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2)Statutu Gminy Inowrocław;

3)postanowień niniejszego Statutu.

§ 3. Niniejszy statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Słońsko, w tym:

1)jego zadania i zakres działania;

2)organizację i zasady działania jego organów;

3)zasady i tryb wyboru organów Sołectwa i ich odwoływania;

4)nadzór nad działalnością organów Sołectwa.

§ 4. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1)Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Inowrocław;

2)Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną w § 1 niniejszego statutu;

3)Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa;

4)Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa;

5)Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć kolegium opiniodawczo-doradcze wspierające Sołtysa;

6)Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.

Rozdział 2.

Zakres działania i zadania Sołectwa

§ 5. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy poprzez:

1)inicjowanie działań organów Gminy;

2)podejmowanie rozstrzygnięć w ramach przyznanych kompetencji Sołectwa;

3)podejmowanie innych czynności i działań.

3. Działania, o jakich mowa w ust. 2 Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw określonych niniejszym Statutem.

§ 6. Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne Sołectwa niezastrzeżone ustawami i Statutem Gminy na rzecz innych organów, a w szczególności:

1)podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji;

2)inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań własnych Gminy;

3)opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa, tj. regulacji prawnych dotyczących tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej, w tym zmiany granic czy nazwy Sołectwa, zmiany statutu Sołectwa, nadawania nazw ulic i placów na terenie Sołectwa;

4)występowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw publicznych Sołectwa lub jego części, których załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa;

5)współpraca z radnymi;

6)współpraca z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;

7)organizowanie przez mieszkańców Sołectwa wspólnych inicjatyw społecznych;

8)współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Sołectwa.

Rozdział 3.

Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji

§ 7. 1. Organami Sołectwa są:

1)Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy;

2)Sołtys - jako organ wykonawczy.

2. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa jako kolegium opiniodawczo-doradcze.

§ 8. 1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych w § 6 za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1)wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie;

2)podejmowanie uchwał w sprawach lokalnych Sołectwa, a w szczególności tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej, w tym zmiany granic czy nazwy Sołectwa;

3)wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami, lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy;

4)rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;

5)występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa;

6)podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Sołtysa, Rady Sołeckiej lub 1/10 członków Zebrania Wiejskiego.

§ 9. 1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu zwołania Zebrania są mieszkańcami Sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Inowrocław.

2. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana osoba przybyła na Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może żądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień.

§ 10. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:

1)inicjatywę uchwałodawczą - przez co najmniej 1/10 członków Zebrania Wiejskiego;

2)udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad;

3)zadawanie pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu Zebrania Wiejskiego przedstawicielom organów Gminy i Urzędu Gminy;

4)żądanie utrwalenia w protokole własnych czynności, wymienionych w pkt 1-3;

5)udziału w głosowaniu;

6)zgłaszanie kandydatur i kandydowanie na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa.

2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:

1)z własnej inicjatywy;

2)na wniosek Rady Sołeckiej;

3)na wniosek organów Gminy;

4)na wniosek 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim - w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, chyba że wnioskodawca zaproponuje inny termin.

3. O miejscu i terminie zwołania Zebrania Wiejskiego zawiadamia Sołtys w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu, jednak nie krócej niż 3 dni.

4. Zebranie Wiejskie w pierwszym terminie odbywa się, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 10 uprawnionych mieszkańców Sołectwa. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców zebranie odbywa się w drugim terminie w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących. W takim przypadku liczba osób uczestniczących stanowi quorum dla przeprowadzenia Zebrania Wiejskiego.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom Sołtys.

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.

3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy mieszkaniec Sołectwa wybrany przez Zebranie Wiejskie.

§ 13. 1. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez podmiot, który złożył wniosek o zwołanie Zebrania.

2. Porządek może być zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego członka Zebrania Wiejskiego, zgłoszony przed zatwierdzeniem porządku przez Zebranie Wiejskie.

3. Wniosek zgłoszony zgodnie z ust. 2 zostaje uwzględniony, jeśli poprze go zwykła większość członków Zebrania Wiejskiego.

§ 14. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:

1)kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców;

2)udzielaniu głosu poza kolejnością;

3)określaniu ilości czasu potrzebnego dla każdego z mówców;

4)odebraniu głosu;

5)zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad;

6)żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

§ 15. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.

§ 16. 1. Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

1)datę, miejsce i oznaczenie, w którym terminie Zebranie się odbywa;

2)zatwierdzony porządek obrad;

3)przebieg obrad - streszczenie dyskusji, zgłoszone wnioski, wnioski przyjęte do realizacji;

4)podjęte uchwały.

2. Do protokołu załącza się listę obecności uczestników Zebrania Wiejskiego.

3. Protokół podpisuje Przewodniczący Zebrania Wiejskiego oraz protokolant.

§ 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem do trybu obrad Zebrania Wiejskiego stosuje się odpowiednio przepisy Statutu Gminy dotyczące obrad Rady Gminy Inowrocław.

§ 18. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami organów Gminy.

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

1)reprezentowanie Sołectwa wobec organów Gminy;

2)zwoływanie Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej;

3)przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego;

4)wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego;

5)wykonywanie uchwał organów Gminy;

6)udział w spotkaniach z Sołtysami organizowanych przez organy Gminy;

7)przedkładanie Wójtowi Gminy w terminie do 15 września każdego roku propozycji zadań inwestycyjnych do wykonania w Sołectwie, a do 30 września propozycji podziału środków finansowych jakimi dysponuje sołectwo w następnym roku budżetowym;

8)dokonywania poboru podatków, opłat i innych należności w zakresie ustalonym przez Radę Gminy.

§ 19. 1. W zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 2-5 działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2. Rada Sołecka składa się z 3 - 7 osób.

3. Sołtys kieruje pracami Rady Sołeckiej.

4. Czynności wspomagania Sołtysa o jakich mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)przygotowywanie zebrań i przygotowywanie projektów uchwał;

2)zawiadamianie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego;

3)organizowanie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego oraz uchwał organów Gminy dotyczących Sołectwa;

4)występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców.

§ 20. 1. Działalność w organach Sołectwa i w Radzie Sołeckiej ma charakter społeczny.

2. Sołtys za pełnienie funkcji może otrzymać dietę i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy.

§ 21. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 22. Sołtys może uczestniczyć w pracach Rady Gminy na zasadach określonych w Statucie Gminy bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 23. 1. Obsługę techniczno-biurową organów Sołectwa zapewnia Urząd Gminy.

2. Zasady obsługi, o jakiej mowa w ust. 1 określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy.

Rozdział 4.

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 24. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 25. 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) Sołtysa i Rady Sołeckiej ma każdy mieszkaniec Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Inowrocław.

2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.

§ 26. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do dnia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy.

4. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od końca kadencji Rady Gminy.

5. W razie potrzeby przeprowadzenia wyborów Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przed upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia ich przyczyny.

§ 27. 1. Zebranie Wiejskie w sprawie wyborów organów Sołectwa zwoływane jest przez Wójta Gminy, który w uzgodnieniu z ustępującym Sołtysem ustala porządek, dzień, godzinę i miejsce zebrania. O dacie i miejscu zebrania zawiadamia Sołtys, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem. W ogłoszeniu o Zebraniu Wiejskim podaje się drugi termin Zebrania.

2. Zebranie wyborcze w pierwszym terminie odbywa się, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w drugim terminie w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego terminu mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu.

3. Liczbę stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania ustala Wójt Gminy na podstawie spisu wyborców sporządzanych na zasadach takich jak dla wyboru Rady Gminy Inowrocław.

4. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności.

§ 28. 1. W celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje spośród uprawnionych mieszkańców 3 osobową komisję skrutacyjną.

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na stanowisko Sołtysa lub do Rady Sołeckiej.

3. Komisja skrutacyjna ze swego grona wybiera przewodniczącego.

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1)przyjęcie zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej;

2)przeprowadzenie głosowania;

3)ustalenie wyników wyborów;

4)sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów i podanie go niezwłocznie do publicznej wiadomości.

5. Protokół podpisuje przewodniczący komisji skrutacyjnej i jej członkowie.

6. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu Zebrania Wiejskiego.

7. Protokół powinien zawierać co najmniej:

1)skład komisji skrutacyjnej;

2)liczbę osób uprawnionych do głosowania;

3)liczbę osób uczestniczących w głosowaniu;

4)ilość głosów ważnych i nieważnych;

5)ilość głosów oddanych na każdego kandydata;

6)informację o wynikach wyborów.

§ 29. 1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności zgłoszonych na Zebraniu Wiejskim.

2. Kandydaci obowiązani są złożyć oświadczenie, czy wyrażają zgodę na kandydowanie.

3. Uprawnionymi do kandydowania są wyłącznie uczestnicy Zebrania Wiejskiego, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, kandydat nieobecny na Zebraniu Wiejskim może wyrazić zgodę na kandydowanie na piśmie.

§ 30. Komisja skrutacyjna zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa po przyjęciu zgłoszeń wszystkich kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

§ 31. 1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa przewodniczący komisji skrutacyjnej poddaje pod głosowanie Zebrania Wiejskiego wszystkie zgłoszone kandydatury w kolejności alfabetycznej.

2. W celu przeprowadzenia głosowania komisja skrutacyjna rozdaje karty do głosowania zaopatrzone pieczęcią Gminy Inowrocław z widocznymi na niej nazwiskami wszystkich zgłoszonych kandydatów.

3. Głosowanie odbywa się przez postawienie znaku "X" przy nazwisku kandydata, na którego oddaje się głos. Głos jest ważny jeśli postawiono tylko jeden znak "X".

4. Głos nieważny to głos, na którym wyborca postawił więcej niż jeden znak "X" lub nie postawił żadnego znaku "X".

5. Głosem nieważnym jest również głos oddany na karcie innej niż urzędowa.

6. Wszelkie dopiski na karcie do głosowania nie mają wpływu na wynik głosowania.

7. Głosowanie jest tajne. W lokalu zebrania należy zapewnić miejsce zapewniające tajność głosowania.

§ 32. 1. Na stanowisko Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska największą liczbę głosów.

2. W przypadku otrzymania równej ilości głosów przez dwóch lub więcej kandydatów, powodując sytuację że nie można wybrać Sołtysa, wybory należy powtórzyć dla tych kandydatów.

3. Głosowanie można powtarzać, aż do wyłonienia Sołtysa. Głosowanie to odbywa się w sposób tajny na takich samych zasadach, jak głosowanie obejmujące wszystkich kandydatów.

§ 33. 1. Wybory do Rady Sołeckiej odbywają się w takim samym trybie jak wybory Sołtysa, z tym że głosowanie można przeprowadzić nad pełnym składem Rady. Postanowienia § 31 stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli głosowanie odbywa się nad pełnym składem Rady Sołeckiej głosem ważnym jest głos, na którym wyborca postawił taką liczbę znaków "X", która jest równa liczbie wybieranych członków Rady Sołeckiej lub jest od niej mniejsza.

3. Głosem nieważnym jest głos, na którym wyborca nie postawił znaku "X" przy żadnym nazwisku lub postawił więcej znaków "X" od liczby wybieranych członków Rady Sołeckiej.

4. W przypadku otrzymania równej ilości głosów przez kandydatów, powodując sytuację, że nie można wybrać określonej niniejszym Statutem liczby członków Rady Sołeckiej, wybory należy powtórzyć dla tych kandydatów.

5. Głosowanie można powtarzać, aż do wyłonienia wymaganej liczby członków Rady Sołeckiej. Głosowanie to odbywa się w sposób tajny na takich samych zasadach, jak głosowanie obejmujące wszystkich kandydatów.

§ 34. 1. W terminie 3 dni roboczych od daty wyborów może zostać wniesiony protest przeciwko ważności wyborów lub wyborowi na funkcję Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej z powodu naruszenia postanowień statutu dotyczącego przebiegu głosowania, jak też ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów.

2. Prawo wniesienia protestu przysługuje każdemu wyborcy, o którym mowa §9 ust. 1 statutu.

§ 35. 1. Protest wnosi się na piśmie do Wójta.

2. W proteście powinny być sformułowane konkretne zarzuty oraz wskazane lub przedstawione dowody na ich poparcie.

§ 36. 1. Wójt w terminie 3 dni roboczych przeprowadza postępowanie wyjaśniające i przedkłada ustalenia tego postępowania Przewodniczącemu Rady Gminy, który przekazuje sprawę do analizy Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni.

2. O zasadności lub bezzasadności złożonego protestu rozstrzyga Rada Gminy w formie uchwały na najbliższej sesji rady Gminy.

3. W przypadku uznania protestu Wójt zarządza ponowne wybory.

§ 37. Mandat Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:

1)śmierci;

2)zrzeczenia się funkcji;

3)utraty prawa wybieralności;

4)odwołania przed upływem kadencji.

§ 38. 1. Odwołania Sołtysa przed upływem kadencji może dokonać Zebranie Wiejskie na wniosek 1/5 uprawnionych mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta Gminy w przypadku powtarzającego się naruszenia prawa przez Sołtysa lub niewykonywania obowiązków Sołtysa.

2. Odwołanie przez Zebranie Wiejskie następuje w trybie przewidzianym dla wyboru Sołtysa.

3. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji następuje na wniosek Sołtysa. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W razie odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej przed upływem kadencji, gdy do jej upływu pozostało nie więcej niż 3 miesiące wyborów nie przeprowadza się. W tym wypadku obowiązki Sołtysa przejmuje wyznaczony przez Wójta członek Rady Sołeckiej.

§ 39. 1. Przedterminowych wyborów Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej dokonuje się z zachowaniem terminu określonego w § 26 ust. 5.

2. Przedterminowe wybory można przeprowadzić na tym samym Zebraniu Wiejskim, które zostało zwołane dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

3. Kadencja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub Rady Sołeckiej wybranej w wyborach zarządzonych na podstawie § 26.

Rozdział 5.

Gospodarka finansowa Sołectwa

§ 40. 1. Sołectwu powierza się zarządzanie i korzystanie z następujących składników mienia komunalnego stanowiących własność gminy Inowrocław: dz. nr 88/3 o pow. 1,0200 ha, położona w miejscowości Słońsko, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi KW nr BY1I/00023006/3, dz. nr 4 o pow. 1,3300 ha położona w miejscowości Słońsko, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi KW nr BY1I/00009928/8.

2. Możliwe jest zawarcie porozumienia pomiędzy organami Gminy i organami Sołectwa na korzystanie przez Sołectwo z nieruchomości komunalnych położonych na terenie Sołectwa.

§ 41. Rada Gminy może wyodrębnić środki w budżecie gminy stanowiące fundusz sołecki na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

Rozdział 6.

Nadzór nad działalnością Sołectwa

§ 42. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem oraz celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 43. Nad działalnością Sołectwa nadzór sprawują Rada Gminy oraz Wójt Gminy.

§ 44. 1. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji, danych i wyjaśnień dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień oraz dokonywania wizytacji jednostek organizacyjnych Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.

2. Do wykonywania czynności, o jakich mowa w ust. 1 organy nadzoru mogą delegować swych przedstawicieli.

§ 45. 1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Wójtowi Gminy uchwał Zebrania Wiejskiego oraz protokołów i list obecności w ciągu 7 dni od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego.

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.

3. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Rada Gminy.

Rozdział 7.

Postanowienia końcowe

§ 46. O utworzeniu, połączeniu i znoszeniu, a także uchwalaniu granic, nazwy i siedziby Sołectwa decyduje Rada Gminy w drodze odrębnej uchwały.

§ 47. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

1. Na wniosek zebrania wiejskiego;

2. Z inicjatywy Rady Gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »