| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/222/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 12 września 2014r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2014 rok, przyjętym uchwalą Nr XXXII/181/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2013 roku, zmienionym:

- uchwałą Nr XXXIV/187/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 stycznia 2014 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.1.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2014 roku

- uchwałą Nr XXXV/191/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 lutego 2014 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.3.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2014 roku

- uchwałą Nr XXXVI/197/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2014 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.8.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2014 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.11.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 kwietnia 2014 roku

- uchwałą Nr XXXVII/205/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 kwiecień 2014 roku,

- uchwałą Nr XXXVIII/208/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 maja 2014 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.15.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 maja 2014 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.18.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 maja 2014 roku

- uchwałą Nr XXXIX/215/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2014 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.19.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2014 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.22.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 lipca 2014 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.28.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 lipca 2014 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.29.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 sierpnia 2014 roku

- zarządzenie Nr F.N.0050.31.2014 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2014 roku

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 354.863,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Ostateczna kwota dochodów 29.136.437,43 zł - z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 28.457.727,43 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 678.710,00 zł;

3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.421.679,39 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy o kwotę 74.863,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. Ostateczna kwota wydatków 30.245.891,43 zł - z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 27.660.490,43 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.955.218,40 zł,

b) Dotacje 1.350.001,00 zł,

c) c) wydatki na obsługę długu 160.819,00 zł,

2) wydatki majątkowe w 2014 r. w wysokości - załącznik nr 3 2.585.401,00 zł;

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 3.421.679,39 zł.

§ 2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.109.454,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych - 1.109.454,00 zł.

§ 3. Brak treści

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.137.945,00 zł z tytułu:

a) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 3.137.945,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.038.491,00 zł z tytułu:

a) spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 876.771,00 zł;

b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 151.720,00 zł;

c) lokaty w kwocie 1.000.000,00 zł. Przychody i rozchody określa załącznik nr 4.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.500.000,00 zł, w tym na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł;

§ 5. Zwiększa się o 7.000,00 zł kwotę planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy, po zmianach:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.280.001,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 9 "Fundusz sołecki na 2014 rok".

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

b) na sfinansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF,

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich w wysokości określonych w załącznikach,

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 1.500.000,00 zł

4) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Domeradzki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/222/2014
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 12 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/222/2014
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 12 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załacznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/222/2014
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 12 września 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/222/2014
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 12 września 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/222/2014
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 12 września 2014 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/222/2014
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 12 września 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TECE Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor produktów w zakresie techniki sanitarnej i grzewczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »