| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/381/14 Rady Miasta Rypin

z dnia 18 września 2014r.

w sprawie zmiany uchwały

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, i Dz.U. z 2014 r. poz. 379) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 642 ze zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 908 i Dz.U. z 2013 r. poz. 829) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr XXXV/260/06 Rady Miasta Rypina z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pn. Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie i utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie polegającą na tym, że załącznik nr 1 do przywołanej wyżej uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


Joanna Krukowska


Załącznik do Uchwały Nr LIII/381/14
RADY MIASTA RYPIN
z dnia 18 września 2014 r.

STATUT MIEJSKO - POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYPINIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie zwana dalej " Biblioteką" jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miasto Rypin.

§ 2. Siedzibą Biblioteki jest Miasto Rypin, ul. Warszawska 20, a terenem jej działania miasto Rypin i powiat rypiński.

§ 3. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 4. 1. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta i powiatu, w szczególności służy rozwijaniu i zaspakajaniu ich potrzeb czytelniczych, informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury oraz dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjno-bibliotecznego.

2. Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokojenia społecznych potrzeb w realizacji polityki informacyjno-edukacyjnej na terenie jej działania.

§ 5. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych użytkowników biblioteki,

- przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

- pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,

- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,

- zapewnienie dostępu do literatury naukowej i popularnonaukowej, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych,

- tworzenie i udostępnienie własnych komputerowych baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

- wprowadzanie i rozwijanie nowoczesnych technik informacyjnych, umożliwienie użytkownikom dostępu do Internetu oraz innych źródeł informacji elektronicznej,

- udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie miasta i powiatu,

- organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu nauki, sztuki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i powiatu,

- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i powiatu,

- pomoc w doborze i zakupie zbiorów bibliotecznych przez biblioteki samorządowe,

- prowadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w mieście,

- pomoc i poradnictwo w zakresie organizacji bibliotek, sieci bibliotecznych oraz usług bibliotecznych,

- organizowanie przepływu informacji o normach, przepisach i innych elementach warsztatu bibliotekarskiego w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej,

- organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych promujących książki, czytelnictwo i biblioteki.

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 6. 1. Dyrektor Biblioteki kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Bibliotekę w pełnym zakresie jej działalności.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Rypin .

§ 7. 1. W Bibliotece może być utworzone stanowisko zastępcy dyrektora.

2. Dyrektor Biblioteki powołuje i odwołuje swojego zastępcę.

3. Dyrektor Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników biblioteki.

§ 8. 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, punkty biblioteczne, kawiarenki bądź czytelnie internetowe oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych, a także inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, informacyjnych i kulturalnych użytkowników Biblioteki.

2. Biblioteka posiada następujące filie i oddział w Rypinie:

- Filia nr 1, ul. Wojska Polskiego 9,

- Filia nr 2, ul. Młyńska 12,

- Oddział dziecięcy, ul. Młyńska 12.

§ 9. 1. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia i kluby.

2. Biblioteka może prowadzić działalność wydawniczą i księgarską.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 10. Działalność Biblioteki jest finansowana ze środków pochodzących z budżetu organizatora, a także z dotacji celowych, darowizn i innych źródeł.

§ 11. 1. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora, zawierający rzeczowy i finansowy plan usług, przychody i koszty, plan remontów środków trwałych oraz inwestycji, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

2. Zatwierdzony przez dyrektora Biblioteki plan finansowy w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie, o czym należy powiadomić organizatora.

3. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Rypin.

§ 12. 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą o charakterze usługowo-handlowym na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki przeznacza się na działalność statutową.

3. Biblioteka może, w ramach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi, wydawnictwa, zwrot kosztów wysyłania upomnień do czytelników.

§ 13. Majątek Biblioteki stanowi własność organizatora.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


Joanna Krukowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »