| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 89/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

z dnia 12 listopada 2014r.

w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 oraz załącznika Nr 1 uchwały Nr XLV/299/2014 Rady Gminy Łubianka z dnia 9 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka dla sołectwa Łubianka w zakresie terenu oznaczonego symbolami KDD

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

§ 6. oraz załącznika Nr 1 uchwały Nr XLV/299/2014 Rady Gminy Łubianka z dnia 9 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka dla sołectwa Łubianka w zakresie terenu oznaczonego symbolami KDD.

Uzasadnienie

Dnia 9 października 2014 r., Rada Gminy Łubianka, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), podjęła uchwałę Nr XLV/299/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka dla sołectwa Łubianka.

Przedmiotowa uchwała została doręczona organowi nadzoru w celu oceny jej zgodności z przepisami prawnymi w dniu 13 października 2014 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski po dokonaniu oceny zgodności z przepisami prawnymi ww. uchwały wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych, z uwagi na stwierdzone naruszenie obowiązujących przepisów prawa, wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały, zobowiązując Gminę do zajęcia stanowiska odnośnie zgłoszonych zastrzeżeń i uwag (pismo z dnia 22 października 2014 r., znak: WIR.II.4130.6.2014.JS). Przewodniczący Rady Gminy Łubianka w piśmie z dnia 24 października 2014 r., znak: GPM.7322.2.11.2014 odniósł się do uwag podniesionych przez organ nadzoru. W ocenie Wojewody udzielone odpowiedzi nie wyjaśniły wszystkich kwestii wskazanych przez organ nadzoru.

Organ nadzoru ustalił, że w/w uchwała Rady Gminy Łubianka w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego narusza przepisy art. 17, w związku z art. 14 ust. 1 i ust. 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez brak zgodności granic obszaru wyznaczonego na załączniku graficznym do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z granicami obszaru określonymi na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sposób i stopniu określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dokonana przez organ nadzoru analiza uchwały Nr XXX/208/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka dla sołectwa Łubianka, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/259/2014 Rady Gminy Łubianka z dnia 13 lutego 2014 r. o zmianie w uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka dla sołectwa Łubianka wykazała, że granice obszaru wyznaczonego na załączniku graficznym są niezgodnie (nie pokrywają się) z granicami obszaru określonymi na rysunku planu miejscowego, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/299/2014 Rady Gminy Łubianka z dnia 9 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka dla sołectwa Łubianka, o którym mowa w § 1 ust. 3 przedmiotowej uchwały.

Zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym integralną część uchwały intencyjnej Nr XXXVI/259/2014 Rady Gminy Łubianka z dnia 13 lutego 2014 r., granicami obszaru planu miejscowego objęte zostały działki nr ewid. 59/33 i 59/8. Załącznik Nr 1 (załącznik graficzny) uchwały Nr XLV/299/2014 Rady Gminy Łubianka z dnia 9 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka dla sołectwa Łubianka (§ 1 ust. 3 uchwały), obejmuje granicami obszar działek nr ewid.: 59/33, 59/8 oraz część działki nr 59/7 i 59/9.

Zgodnie z § 6 w/w uchwały, teren oznaczony symbolem KDD stanowi drogę publiczną dojazdową. Przedmiotowy teren wyznaczono liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania na działce nr ewid. 59/8 oraz na części działek nr ewid. 59/7 i 59/9, uzyskując szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10 m (§ 6 pkt 6 lit. a uchwały). Dodatkowy teren obejmuje część działek nr 59/7 i 59/9, obręb Łubianka, w związku z czym zmiana planu miejscowego obejmuje obszar większy niż określony w uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustawowe wymogi dotyczące uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikają z przepisu art. 14 ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała zawiera część tekstową przesadzającą o zamiarze przystąpienia do sporządzenia planu dla określonego w niej obszaru oraz stanowiący jej integralną część załącznik graficzny, przedstawiający granice obszaru objętego projektem miejscowego planu. Zgodnie z art. 17, w związku z art. 14 ust. 1 i ust. 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wyłącznym przedmiotem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wszczęcie procedury planistycznej oraz określenie, w załączniku graficznym, granic obszaru jakiego będą dotyczyć ustalenia przyszłego planu. Zgodnie z art. 15 ust. 1 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem. Z kolei, stosownie do art. 20 ust. 1 zdanie drugie w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.

W ocenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego stosując powyższe regulacje prawne przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego nie można pominąć regulacji uchwały intencyjnej, która zezwala organowi wykonawczemu gminy na podjęcie działań zmierzających do przygotowania planu miejscowego i przeprowadzenia określonej ustawowo procedury planistycznej. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę do rozpoczęcia procedury planistycznej (zgodnie z art. 17 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) i zdaniem organu nadzoru uchwała ta, a dokładniej jej załącznik graficzny w sposób jednoznaczny określa i przesądza o granicach obszaru jaki będzie objęty planem miejscowym. Istnieje możliwość zmiany obszaru projektu planu miejscowego, ale muszą to być działania podjęte przez właściwy organ i we właściwym trybie. Ustawodawca rozstrzyga, w poszczególnych regulacjach przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o podziale kompetencji w zakresie planowania przestrzennego między radą gminy a organem wykonawczym gminy. Zmiany obszaru objętego projektowanym miejscowym planem dokonuje wyłącznie rada gminy w drodze zmiany uchwały intencyjnej. Zatem wymienione czynności nie mogą być wykonane dowolnie i uznaniowo przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w trakcie realizacji procedury, bowiem działania te stanowią istotne naruszenie prawa.

Przepisy cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wprowadzają szczególnych wymagań, co do techniki sporządzania załącznika graficznego do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy przyjąć, że wyznaczone w nim granice obszaru wskazanego w części opisowej uchwały muszą być maksymalnie precyzyjne, tak aby nie powstały wątpliwości, czy dana nieruchomość podlega ustaleniom planu, czy nie (por. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2011 r., str. 151, wyrok NSA z dnia 21 lipca 2010 r., sygn. akt II OSK 964/10). Organ nadzoru stoi na stanowisku, że uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a dokładnie jej załącznik graficzny stanowiący integralną część uchwały, w sposób jednoznaczny określa i przesądza o granicach terenu, do którego mają się odnosić ustalenia planu. Zgodnie bowiem art. 14 ust. 2 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym załącznik graficzny do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi formę opisu obszaru objętego projektu planu miejscowego, a jego funkcją jest jednoznaczne wskazanie granic przyszłego planu. Powyższy przepis rozumieć należy w ten sposób, iż to wstępne ustalenie granic obszaru objętego planem jest wiążące w dalszej części procedury uchwalenia planu (vide : wyrok WSA w Łodzi z dnia 29 września 2010 r., sygn. akt II SA/Łd 759/10). Organ planistyczny nie może w ramach ustaleń, wykroczyć poza granice opracowania planu wyznaczone uchwałą intencyjną. Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zawsze powinien pokrywać się z obszarem zakreślonym w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia tego planu, podjętej w oparciu o art. 14 ust. 1 - 2 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (vide: wyrok WSA w Białymstoku z dnia 4 listopada 2008 r., sygn. akt II SA/Bk 394/08).

Zmiany obszaru objętego projektowanym planem miejscowym może dokonać rada gminy w formie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co w niniejszym przypadku nie miało miejsca. Zatem działania te muszą być podjęte przez właściwy organ i we właściwym trybie. Kompetencja do ustalania granic przyszłego opracowania należy wyłącznie do rady gminy i wójt, burmistrz albo prezydent miasta jako organ sporządzający projekt planu jest związany tymi ustaleniami w trakcie prowadzonej procedury planistycznej.

W ocenie nadzoru doszło do naruszenia obowiązującego porządku prawnego w szczególności art. 17, w związku z art. 14 ust. 1 i ust. 2 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które należy uznać jako naruszenie zasad sporządzenia planu miejscowego i właściwości organów w tym zakresie - art. 28 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ściśle wyznaczona przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym. Przepis art. 28 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje, iż naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub w części.

W ocenie organu nadzoru doszło do naruszenia obowiązującego porządku prawnego, poprzez naruszenie obowiązujących zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co uzasadnia stwierdzenie nieważności planu w części zawierających zapisy dotyczące terenu oznaczonego symbolami KDD - § 6 oraz załącznika Nr 1 w zakresie terenu oznaczonego symbolami KDD uchwały Nr XLV/299/2014 Rady Gminy Łubianka z dnia 9 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka dla sołectwa Łubianka.

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem organu nadzoru - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

wz. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Wicewojewoda


Zbigniew Ostrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »