| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXIV/1348/14 Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 18 listopada 2014r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bydgoszczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 2 i art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 oraz poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379 oraz poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miasta Bydgoszczy w brzmieniu przyjętym uchwałą Nr LXII/1290/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Statutu Miasta Bydgoszczy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LX/1257/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2014 r., w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bydgoszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Roman Jasiakiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/1348/14
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 listopada 2014 r.

STATUT
MIASTA BYDGOSZCZY

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Statut Miasta Bydgoszczy określa ustrój Miasta Bydgoszczy.

§ 2. Ilekroć w Statucie Miasta Bydgoszczy używa się wyrazów:

1) "Miasto" - oznacza to Miasto Bydgoszcz,

2) "Statut" - oznacza to niniejszy Statut Miasta Bydgoszczy,

3) "ustawa" - oznacza to ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 oraz 645),

4) "Rada" - oznacza to Radę Miasta Bydgoszczy,

5) "Przewodniczący" - oznacza to Przewodniczącą lub Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy,

6) "Wiceprzewodniczący" - oznacza to Wiceprzewodniczącą lub Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy,

7) "Prezydent" - oznacza to Prezydenta Miasta Bydgoszczy

8) "Radny" - oznacza to Radną lub Radnego Rady Miasta Bydgoszczy,

9) "Komisja" - oznacza to Komisję Rady Miasta Bydgoszczy i nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bydgoszczy,

10) "Osiedle" - oznacza to jednostkę pomocniczą Miasta Bydgoszczy,

11) "Urząd" - oznacza to Urząd Miasta Bydgoszczy.

§ 3. 1. Miasto jest wspólnotą samorządową osób zamieszkałych na jego obszarze.

2. Miasto jest gminą miejską wykonującą również zadania miasta na prawach powiatu.

3. Miasto obejmuje obszar o powierzchni 175,9 km2. Granice Miasta określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.

§ 4. 1. Herbem Miasta jest herb Bydgoszczy stanowiący: "W polu srebrnym mur miejski czerwony z blankami, z bramą i trzema basztami, z których środkowa wyższa i większa. W każdej baszcie po jednym oknie łukowym, czarnym. Na basztach dachy niebieskie, zakończone gałkami złotymi. Na gałce dachu baszty środkowej wietrznik złoty, zwrócony w prawo. W murze brama z broną złotą podniesioną: prawe podwoje otwarte, otwór bramy srebrny: podwoje - niebieskie, okucie podwoi złote". Wzór herbu stanowi załącznik nr 2 do Statutu.

2. Barwami Miasta są kolory: biały, czerwony, błękitny umieszczone w tej kolejności licząc od góry, w trzech poziomych pasach o równej szerokości, w prostokącie o proporcjach ścian 8:5. Centrycznie na przecięciu przekątnych umieszczony jest herb Bydgoszczy. Wzór barw Miasta stanowi załącznik nr 3 do Statutu.

3. Miasto Bydgoszcz posiada sztandar, którego wizerunek i zasady używania określają odrębne przepisy.

4. Hejnałem Miasta jest hejnał Bydgoszczy stanowiący kompozycję prof. Konrada Pałubickiego z 1946 r., będącą rozstrzygnięciem konkursu z okazji 600-lecia Bydgoszczy. Zapis nutowy hejnału stanowi załącznik nr 4 do Statutu.

5. Świętem Miasta jest dzień 19 kwietnia, dla upamiętnienia nadania Bydgoszczy praw miejskich w 1346 roku.

6. Zasady używania herbu, barw i hejnału Miasta oraz insygniów władz określa Rada w drodze uchwały.

§ 5. 1. Miasto ustanawia Honorowe Obywatelstwo Miasta Bydgoszczy,

2. Tryb przyznawania oraz wręczania Honorowego Obywatelstwa Miasta Bydgoszczy określa Rada w odrębnej uchwale.

Rozdział 2.
Cele i zadania Miasta

§ 6. Celem działania Miasta jest zaspakajanie potrzeb wspólnoty oraz umożliwianie pełnego uczestnictwa mieszkańców w jego życiu. Następuje to poprzez tworzenie demokratycznych metod udziału członków wspólnoty w realizacji polityki wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju Miasta oraz dbałość o właściwe funkcjonowanie Miasta.

§ 7. 1. Miasto zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej z mocy ustaw, a także przejęte od administracji rządowej i samorządowej w drodze porozumienia.

2. Miasto wykonuje swoje zadania poprzez:

1) swoje organy i organy jednostek pomocniczych,

2) spółki komunalne i miejskie jednostki organizacyjne,

3) miejskie służby, inspekcje i straże,

§ 8. 1. Zadania Miasta są wykonywane przy pomocy majątku nabytego z mocy prawa, obrotu cywilno-prawnego oraz w drodze innych czynności prawnych. Miasto dla wykonania zadań może korzystać z majątku stanowiącego własność innych osób.

2. Majątek Miasta, służący zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty może być zarządzany przez jednostki i podmioty określone w § 7 ust. 2.

3. W celu realizacji zadań publicznych i przedsięwzięć, Miasto może podejmować współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym zwłaszcza poprzez zawieranie porozumień, tworzenie związków lub przystępowanie do nich oraz udział w związkach i porozumieniach jednostek samorządu terytorialnego. Miasto może także, zgodnie z prawem o stowarzyszeniach, tworzyć bądź przystępować do istniejących stowarzyszeń.

Rozdział 3.
Ustrój Miasta

§ 9. Organami Miasta są Rada i Prezydent.

§ 10. 1. Działalność organów Miasta jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Udostępnianie informacji odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 5 Statutu.

§ 11. 1. W Mieście mogą być tworzone Osiedla, jako jednostki pomocnicze Miasta.

2. Rada tworząc jednostkę pomocniczą - Osiedle, nadaje tej jednostce pomocniczej statut.

3. Zasady ich tworzenia, znoszenia i zmiany granic określa rozdział 7 Statutu.

Rozdział 4.
Organizacja wewnętrzna Rady
i prawo inicjatywy uchwałodawczej

§ 12. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Mieście, obradującym na sesjach, do której należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

2. Rada może odbywać wspólne sesje z radami gmin i powiatów, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

3. Rada kontroluje działalność Prezydenta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Miasta.

§ 13. 1. Rada wybiera i odwołuje Przewodniczącego i trzech Wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

2. Przewodniczący ustala kolejność Wiceprzewodniczących uprawnionych do jego zastępowania w razie nieobecności lub wakatu na stanowisku Przewodniczącego.

3. Wyboru osób, o których mowa w ust. 1 dokonuje Rada na pierwszej sesji po wyborze Rady nowej kadencji.

4. W przypadku wystąpienia wakatu na stanowisku Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie przewidzianym w ust. 1.

§ 14. Zadaniem Przewodniczącego a w przypadku jego nieobecności właściwego Wiceprzewodniczącego jest organizowanie i koordynowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady, w a szczególności:

1) zwoływanie sesji Rady,

2) ustalenie porządku obrad,

3) występowanie o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące materiałów kierowanych na obrady,

4) zapraszanie gości do udziału w sesji,

5) przewodniczenie obradom,

6) zarządzanie i przeprowadzanie głosowania nad projektami uchwał,

7) koordynowanie pracami komisji Rady,

8) podpisywanie uchwał Rady, protokołów obrad sesji oraz innych dokumentów Rady,

9) kierowanie obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

10) pełnienie funkcji reprezentacyjnej w imieniu Rady,

11) składanie w imieniu Rady oświadczeń w sprawach, które były przedmiotem obrad Rady i prac komisji,

12) czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,

13) przyjmowanie skarg i wniosków mieszkańców i samorządów Osiedli oraz nadawanie im biegu.

§ 15. Tryb pracy Rady określa Regulamin Rady Miasta Bydgoszczy stanowiący załącznik nr 5 do Statutu.

a. Komisje.

§ 16. 1. Do wykonywania swoich zadań Rada powołuje komisje stałe oraz komisje doraźne.

2. Przedmiot działania Komisji oraz zadania komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.

3. Komisje pracują na posiedzeniach. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego, których wybierają członkowie Komisji.

4. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy uchwalonym przez Radę. Rada może udzielać Komisjom zlecenia zbadania skarg wnoszonych w trybie kodeksu postępowania administracyjnego, kierując się merytoryczną właściwością Komisji do zbadania skargi.

5. Obrady Komisji są utrwalane w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego.

6. Komisje stałe oraz doraźne składają Radzie sprawozdanie z wykonanych czynności w terminach i formach wyznaczonych przez Radę.

7. Przewodniczącym ani zastępcą przewodniczącego komisji stałej nie może być Przewodniczący ani Wiceprzewodniczący.

8. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, który zwołuje posiedzenia i proponuje porządek dzienny obrad, a w przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje zastępca.

9. W przypadku braku możliwości zwołania komisji przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego Komisji posiedzenie może zwołać Przewodniczący.

b. Komisja Rewizyjna.

§ 17. 1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz na podstawie niniejszego Statutu.

2. Komisję Rewizyjną powołuje Rada ze swego składu zwykłą większością głosów.

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić Przewodniczący i Wiceprzewodniczący.

4. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada, a jego zastępcę lub zastępców wybiera Komisja Rewizyjna ze swego składu.

§ 18. 1. Komisja podlega Radzie realizując na bieżąco jej funkcję kontrolną, a także przygotowuje projekty rozstrzygnięć w sprawach skarg na działalność Prezydenta wnoszonych i rozpatrywanych w trybie kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje zadania własne Miasta oraz Miastu zlecone. Bezpośrednie czynności kontrolne Komisja Rewizyjna prowadzi tylko w zakresie zadań własnych.

3. Przedmiotem kontroli jest działalność Prezydenta i podporządkowanych mu jednostek oraz jednostek pomocniczych Miasta w zakresie przestrzegania Statutu, realizacji uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta oraz innych przepisów prawa, których realizacja nie podlega kontroli zewnętrznej, jak również wykonanie zadań Miasta - na podstawie kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 19. 1. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący, który zwołuje posiedzenia i proponuje porządek dzienny obrad, a w przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje zastępca.

2. O terminie i temacie posiedzenia Komisji należy zawiadomić jej członków przynajmniej na 7 dni przed posiedzeniem, a w sytuacjach szczególnych w terminie krótszym.

3. Z każdego posiedzenia Komisja Rewizyjna sporządza protokół.

§ 20. 1. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania na podstawie okresowych planów pracy z uwzględnieniem pilnych spraw bieżących, zleceń i wniosków, przyjmowanych każdorazowo przez Radę.

2. Wniosek o podjęcie kontroli może być złożony przez podmioty posiadające inicjatywę uchwałodawczą.

§ 21. 1. Komisja Rewizyjna pracuje na posiedzeniach plenarnych. W celu wykonania zadań kontrolnych przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwrócić się do Prezydenta o zlecenie wykonania analiz, ekspertyz lub wydanie opinii w przypadku, gdy charakter sprawy wymaga wiedzy specjalistycznej.

2. Zespoły kontrolne działają na podstawie pisemnego upoważnienia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej określającego:

1) imiona i nazwiska członków,

2) rodzaj, podmiot, przedmiot i zakres kontroli,

3) termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

3. Zespół przedstawia protokoły oraz wyniki i wnioski z przeprowadzonej kontroli na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która po ich analizie przedstawia swoje stanowisko Radzie do wiadomości lub w postaci projektu uchwały.

4. Warunki techniczne kontroli, w tym lokalowe, zapewnia kierownik jednostki kontrolowanej.

5. W związku z wykonywaną działalnością kontrolną Komisja Rewizyjna (Zespół) ma prawo:

1) wstępu do pomieszczeń i innych obiektów kontrolowanej jednostki,

2) wglądu do wszystkich dokumentów i akt kontrolowanej jednostki w zakresie przeprowadzanej kontroli,

3) zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów,

4) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników kontrolowanej jednostki,

5) wzywania i protokolarnego wysłuchania innych osób związanych z zakresem przeprowadzonej kontroli.

6. Komisja Rewizyjna o podjęciu czynności kontrolnych zawiadamia na piśmie Przewodniczącego, Prezydenta oraz kierownika jednostki kontrolowanej określając przedmiot, zakres kontroli i datę jej rozpoczęcia.

7. Z przebiegu kontroli Komisja Rewizyjna (Zespół) sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie oraz kierownik kontrolowanej jednostki.

8. Do momentu podpisania protokołu pokontrolnego, członkowie Komisji Rewizyjnej powstrzymują się z upublicznianiem ustaleń poczynionych podczas czynności kontrolnych.

9. Protokół pokontrolny przesyła się Przewodniczącemu i Prezydentowi w ciągu 7 dni celem zajęcia stanowiska. Protokół przesyła się również jednostce kontrolowanej.

10. Prezydent i jednostki kontrolowane mają prawo złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu.

11. Kierownicy jednostek, do których protokół pokontrolny został skierowany, są obowiązani w wyznaczonym terminie zawiadomić Komisję Rewizyjną o sposobie wykorzystania uwag i o wykonaniu wniosków.

12. Komisja przedkłada Radzie sprawozdanie z wyników przeprowadzonych kontroli.

§ 22. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Prezydent przedstawia Radzie Miasta do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, którego dotyczy sprawozdanie, a Przewodniczący przekazuje je niezwłocznie Komisji Rewizyjnej do zaopiniowania.

2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Miasta i przedkłada swoją opinię oraz występuje do Rady z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi.

§ 23. Przed wystąpieniem z wnioskiem, o jakim mowa w ust. 2 Komisja Rewizyjna występuje do Regionalnej Izby Obrachunkowej o zaopiniowanie tego wniosku.

§ 24. 1. Komisja Rewizyjna przed zgłoszeniem wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Prezydentowi bada wykonanie budżetu Miasta dokonując, objętej planem pracy, kontroli działań Prezydenta w zakresie gospodarki finansowej miasta oraz dokonuje analizy kontroli dokonanych przez podmioty zewnętrzne.

2. Wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium wymaga uzasadnienia.

§ 25. 1. Komisja Rewizyjna po każdym roku działalności przedstawia Radzie sprawozdanie.

2. Rada lub jej Przewodniczący mogą w każdym czasie zażądać przedstawienia sprawozdania przez Komisję Rewizyjną.

c. Kluby radnych.

§ 26. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

2. Dla utworzenia klubu konieczne jest zrzeszenie się, co najmniej 3 Radnych.

3. Radny może należeć tylko do jednego klubu radnych.

4. Kluby radnych pracują na podstawie własnych regulaminów, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym Statutem i innymi przepisami.

§ 27. 1. Utworzenie klubu radnych winno zostać zgłoszone Przewodniczącemu w ciągu 14 dni od utworzenia.

2. W zgłoszeniu podaje się:

1) nazwę klubu,

2) skład osobowy klubu,

3) władze klubu,

4) oświadczenie jego członków o przynależności klubowej,

5) regulamin klubu.

3. W razie zmiany składu klubu, jego nazwy, regulaminu, władz lub jego rozwiązania przewodniczący klubu radnych jest obowiązany do poinformowania o tym Przewodniczącego najpóźniej w ciągu 14 dni.

4. Przewodniczący ogłasza informację o utworzeniu, rozwiązaniu i zmianach w składzie klubu radnych na najbliższej sesji.

§ 28. 1. Kluby radnych mają prawo prezentować na sesji stanowiska i oświadczenia wyłącznie przez swych przedstawicieli.

2. Klubom radnych przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

§ 29. Działalność klubów radnych ulega zakończeniu z dniem upływu kadencji Rady.


d. Inicjatywa uchwałodawcza

§ 30. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada:

1) Przewodniczący,

2) Prezydent,

3) Komisja i Komisja Rewizyjna,

4) klub radnych,

5) każdy Radny poparty, przez co najmniej siedmiu innych Radnych,

6) każdy mieszkaniec Bydgoszczy poparty, przez co najmniej 1000 innych mieszkańców Bydgoszczy w sprawach, które zostały ustawowo zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rady lub Prezydenta.

2. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) postanowienia merytoryczne,

4) określenie skutków finansowych podjęcia uchwały,

5) ustalenie terminu wejścia w życie uchwały.

3. Do wniosku mieszkańca Bydgoszczy, o którym mowa w § 30 ust. 1 pkt 6, winien być dołączony projekt uchwały, zaopiniowany w zakresie zgodności z prawem przez radcę prawnego lub adwokata, wraz z uzasadnieniem oraz lista osób popierających, sporządzona w sposób umożliwiający stwierdzenie, że są na niej zamieszczeni wyłącznie mieszkańcy Bydgoszczy, a także fakt poparcia dla projektu uchwały. Lista powinna wskazywać imię i nazwisko osoby występującej w imieniu wnioskodawcy oraz zawierać czytelne dane wnioskodawców - imię, nazwisko, adres, PESEL i podpis.

4. Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz określić skutki finansowe jej podjęcia.

5. Przewodniczący kieruje do Prezydenta projekty uchwał wniesione przez Przewodniczącego, Komisje, kluby radnych, każdego Radnego popartego, przez co najmniej siedmiu innych Radnych w celu uzyskania stanowiska w sprawie przedstawionych projektów oraz opinii o zgodności projektu uchwały z prawem.

6. Przewodniczący kieruje projekt uchwały wniesiony przez mieszkańca Bydgoszczy popartego przez 1000 innych mieszkańców Bydgoszczy do Prezydenta, w celu uzyskania stanowiska w sprawie przestawionego projektu uchwały.

7. Listy poparcia dla uchwały zgłaszanej w trybie § 30 ust. 1 pkt 6, są sprawdzane w zakresie poprawności danych obejmujących imię i nazwisko, adres i PESEL przez wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną Urzędu w ilości niezbędnej dla skuteczności projektu uchwały.

8. Czynności wskazane w ust. 5, 6 i 7 muszą zakończyć się przedstawieniem pisemnego stanowiska oraz opinii Radzie w terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu przekazania wniosku o stanowisko i opinię. W przypadku braku stanowiska lub opinii przyjmuje się, że są one pozytywne.

§ 31. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.

Rozdział 5.
Zasady dostępu i korzystania przez mieszkańców
z dokumentów Rady, Komisji i Prezydenta

§ 32. 1. Dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych przez Radę i Komisje udostępniane są przez komórkę organizacyjną Urzędu obsługującą Radę. Dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych przez Prezydenta udostępniane są w wydziałach Urzędu wykonujących zadania merytoryczne oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych, zgodnie z zakresem ich działania.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.

3. Udostępnianie dokumentów, o których mowa w ust. 1 następuje w siedzibie i godzinach pracy Urzędu i polega na umożliwieniu ich przeglądania, zapoznawania się z nimi, sporządzania z nich notatek, odpisów i kopii oraz prawa żądania uwierzytelniania sporządzonych odpisów dokumentów w obecności pracownika właściwego merytorycznie.

4. Do udostępnianych dokumentów stosuje się postanowienia ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Rozdział 6.
Prezydent

§ 33. 1. Organem wykonawczym Miasta jest Prezydent.

2. Prezydent jest pracownikiem samorządowym wyłonionym w wyborach powszechnych.

§ 34. 1. Prezydent reprezentuje Miasto na zewnątrz.

2. Prezydent sprawuje funkcję organu wykonawczego powiatu.

3. Prezydent wykonuje uchwały Rady, kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz wykonuje zadania i kompetencje przypisane, zadania powierzone oraz inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 35. 1. Prezydent, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.

2. W razie niemożliwości pełnienia przez Prezydenta obowiązków, spowodowanej w szczególności chorobą, wyjazdem służbowym, Prezydent wyznacza osobę, która go zastępuje, o czym informuje bezzwłocznie Przewodniczącego.

§ 36. Prezydent, Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta współpracują z Radą i jej Komisjami.

§ 37. Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu.

§ 38. 1. Skarbnik Miasta jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie powołania przez Radę.

2. Zastępcy Prezydenta są pracownikami samorządowymi, zatrudnionymi na podstawie powołania przez Prezydenta.

§ 39. Prezydent prowadzi rejestry:

1) składników mienia gminnego,

2) podmiotów zarządzających poszczególnymi składnikami tego mienia,

3) miejskich jednostek organizacyjnych.

Rozdział 7.
Jednostki pomocnicze Miasta

§ 40. 1. Jednostkami pomocniczymi Miasta są Osiedla.

2. Rada może tworzyć Osiedla uchwałą poprzedzoną konsultacjami z zainteresowanymi mieszkańcami podjętą na wniosek, co najmniej 200 mieszkańców obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo z własnej inicjatywy.

3. Ten sam tryb obowiązuje przy połączeniu, podziale, zniesieniu lub zmianach granic Osiedli.

4. Projekt granic Osiedla sporządza Prezydent w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tego Osiedla.

5. Organizację i zakres działania każdego Osiedla określa statut Osiedla uchwalony przez Radę.

§ 41. 1. Konsultacje, o których mowa w § 40 ust. 2 przeprowadza się zgodnie z uchwałą Rady.

2. Wyniki konsultacji mają charakter opinii i nie są wiążące dla Rady.

§ 42. 1. Organem uchwałodawczym Osiedla jest rada Osiedla.

2. Organem wykonawczym Osiedla jest zarząd.

3. Przewodniczący zarządu uczestniczy w sesjach Rady, z prawem zabierania głosu w sprawach dotyczących Osiedla.

4. Tryb i zasady dokonywania wyborów rad osiedli określa regulamin wyborów, będący załącznikiem do statutu Osiedla, uchwalony odrębnie przez Radę.

§ 43. 1. Osiedla prowadzą gospodarkę finansową w ramach środków przyznanych w uchwale budżetowej Miasta na ich działalność statutową.

2. Rada Osiedla uchwala plany finansowe zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta.

3. Planowanie, ewidencja, rozliczenia i sprawozdawczość winny być dokonywane według zasad określonych prawem budżetowym.

4. Obsługę finansowo - księgową i prawną Osiedla zapewnia Prezydent.

§ 44. 1. Osiedla podlegają kontroli i nadzorowi organów Miasta.

2. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Miasta nad działalnością Osiedla określa statut osiedla.

§ 45. Prezydent i wydziały Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne według właściwości są zobowiązane udzielać pomocy i wsparcia organom Osiedla, a w szczególności:

1) zapewnić radzie i zarządowi Osiedla pomieszczenie na siedzibę wraz z podstawowym wyposażeniem,

2) rozpatrywać wnioski i postulaty zgłaszane przez organy Osiedla.

§ 46. Prezydent i wydziały Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne są zobowiązane do występowania o opinie w sprawach dotyczących Osiedli, określonych przez ustawy lub Radę.

Rozdział 8.
Przepisy końcowe

§ 47. Przewodniczący zapewnia przestrzeganie postanowień Statutu i udziela wraz z właściwą merytorycznie komisją pomocy w jego interpretacji.

§ 48. Zmiany Statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


Załącznik Nr 1 do Statutu Miasta Bydgoszczy do Uchwały Nr LXIV/1348/14
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 listopada 2014 r.
Zalacznik1%20do%20Statutu%20Miasta%20Bydgoszczy.pdf


Załącznik Nr 2 do Statutu Miasta Bydgoszczy do Uchwały Nr LXIV/1348/14
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 listopada 2014 r.
Zalacznik2%20do%20Statutu%20Miasta%20Bydgoszczy.pdf


Załącznik Nr 3 do Statutu Miasta Bydgoszczy do Uchwały Nr LXIV/1348/14
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 listopada 2014 r.
Zalacznik3%20do%20Statutu%20Miasta%20Bydgoszczy.pdf


Załącznik Nr 4 do Statutu Miasta Bydgoszczy do Uchwały Nr LXIV/1348/14
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 listopada 2014 r.
Zalacznik4%20do%20Statutu%20Miasta%20Bydgoszczy.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIV/1348/14
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 listopada 2014 r.

REGULAMIN RADY MIASTA BYDGOSZCZY

Regulamin Rady Miasta ustala zasady postępowania Rady oraz Radnych.

1. Sesje Rady.

§ 1. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2. Rada może wypowiadać się w każdej sprawie publicznej.

3. Rada, w sprawach szczególnie ważnych zapoznaje się ze stanowiskiem mieszkańców Bydgoszczy poprzez wysłuchanie ich poglądów podczas sesji (wystąpienie obywatelskie)

4. Oprócz uchwał Rada może:

1) podejmować postanowienia proceduralne,

2) ogłaszać deklaracje zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,

3) składać oświadczenia zawierające stanowisko w określonej sprawie,

4) kierować apele zawierające formalne, niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

5) zgłaszać wnioski kierowane do Przewodniczącego, Komisji Rewizyjnej, innej komisji lub Prezydenta.

6) dokonywać obwieszczeń w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwał,

Z inicjatywą, o której mowa w pkt. 1-5 może wystąpić każdy Radny, inicjatywą, o której mowa w pkt 6 wyłącznie Prezydent.

5. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i wniosków nie ma zastosowania tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§ 2. Rada odbywa sesje z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, według planu pracy uchwalonego przez Radę, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 3. 1. Na wniosek Prezydenta lub co najmniej 1 ustawowego składu Rady, Przewodniczący zwołuje sesję w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Bieg terminu liczy się od dnia następnego po dniu złożenia wniosku.

2. Wniosek musi zawierać proponowany porządek obrad i projekty uchwał będące przedmiotem sesji.

3. Zmiana porządku obrad sesji zwołanej w trybie ust. 1 wymaga zgody wnioskodawcy.

§ 4. Prezydent obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji oraz zapewnić bezpieczeństwo wszystkich uczestników sesji.

§ 5. Obsługę Rady zapewnia Prezydent przy pomocy wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej Urzędu.

2. Przygotowanie sesji.

§ 6. 1. Sesję przygotowuje Przewodniczący.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

1) ustalenie porządku obrad,

2) ustalenie czasu i miejsca obrad,

3) przekazanie radnym materiałów.

3. Sesje zwołuje Przewodniczący, lub z jego upoważnienia - jeden z Wiceprzewodniczących.

4. Wymóg upoważnienia, o jakim mowa w ust. 3, nie dotyczy sytuacji, kiedy Przewodniczący nie może udzielić upoważnienia. W takiej sytuacji sesję zwołuje I Wiceprzewodniczący.

5. Jeśli I Wiceprzewodniczący nie może zwołać sesji, jego obowiązki przejmuje kolejny Wiceprzewodniczący.

6. O terminie i miejscu sesji powiadamia się Radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad, projekty uchwał oraz inne niezbędne materiały.

7. Zawiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz ogólnomiejskich planów i programów społeczno-gospodarczych wysyła się Radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.

8. Na wniosek Prezydenta, Przewodniczący jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady, co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady. Bieg terminu liczy się od dnia następującego po dniu złożenia wniosku.

9. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 6 i 7 Rada może podjąć decyzję o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez Radnego tylko na początku obrad, przed uchwaleniem porządku obrad.

10. Informacje o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady podaje się do publicznej wiadomości poprzez zawiadomienie mediów lokalnych, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

11. Projekty uchwał kierowane są do właściwych merytorycznie Komisji i Prezydenta, celem wydania opinii, które Przewodniczący odczytuje na sesji.

12. Zamiar wystąpienia obywatelskiego, o którym mowa w § 1 ust. 3 jest zgłaszany przez zainteresowanego Przewodniczącemu, co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem sesji. Przewodniczący po zapoznaniu się z tematem wystąpienia ustala czas trwania wystąpienia przed Radą i umieszcza wystąpienie obywatelskie wraz z tematem w porządku obrad.

13. Przewodniczącemu i Prezydentowi przysługuje prawo odniesienia się do treści wystąpienia obywatelskiego.

14. Przewodniczący jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania o sesji Rady, na takich samych zasadach jak Radnych, przewodniczących zarządów osiedli.

15. Przewodniczący, przed każdą sesją ustala listę osób zaproszonych na sesję.

3. Przebieg sesji.

§ 7. 1. Sesje Rady są jawne.

2. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.

§ 8. Jeżeli przedmiotem sesji mają być sprawy niejawne, jawność sesji lub jej część zostaje wyłączona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych.

§ 9. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. Na wniosek Przewodniczącego bądź Radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie, na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

3. Fakt przerwania obrad odnotowuje się w protokole.

§ 10. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności, co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2. Przewodniczący nie przerywa obrad, gdy liczba Radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy ustawowego składu. Jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§ 11. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego stosuje się odpowiednio § 6 ust. 3 - 5.

§ 12. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: "Otwieram sesję Rady Miasta Bydgoszczy".

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad; w przypadku braku kworum stosuje się odpowiednio przepis § 10 ust. 1.

3. Przewodniczący po stwierdzeniu kworum, zarządza wybór komisji uchwał i wniosków w liczbie, co najmniej 3 Radnych.

4. W sytuacjach przewidzianych w § 32 ust. 3 i § 33 ust. 1 Przewodniczący zarządza wybór komisji skrutacyjnej w liczbie, co najmniej 3 Radnych.

§ 13. 1. Po otwarciu sesji Przewodniczący przedstawia Radzie porządek obrad i zwraca się z zapytaniem o ewentualne wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w porządku obrad może wystąpić Radny, Komisja, klub radnych a także Prezydent.

3. Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski, o jakich mowa w ust. 2.

4. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

§ 14. 1. Przewodniczący dokonuje zmiany w porządku obrad w przypadku wycofania przez wnioskodawcę projektu uchwały do chwili otwarcia sesji oraz w przypadku, gdy żadna z Komisji wskazanych do opiniowania projektu uchwały nie wydała opinii z uzasadnionej przyczyny.

2. O wprowadzonych zmianach Przewodniczący powiadamia Radę przed przedstawieniem porządku obrad.

§ 15. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

2) informację Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

3) sprawozdanie Prezydenta z jego działalności w okresie międzysesyjnym,

4) wystąpienie mieszkańca Bydgoszczy lub zaproszonego gościa,

5) rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska,

6) Interpelacje, wnioski i zapytania radnych,

7) odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesjach,

8) informacje i komunikaty.

§ 16. W uzasadnionym przypadku na wniosek Prezydenta, Przewodniczącego, Komisji, Komisji Rewizyjnej, klubu radnych lub Radnego, Rada może rozszerzyć porządek obrad sesji o projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady po terminie podpisania przez Przewodniczącego zawiadomienia o zwołaniu sesji i uzyskał opinię właściwej Komisji.

§ 17. 1. Interpelacje, wnioski i zapytania, formułowane w trakcie sesji Rady, kierowane do Prezydenta i do Przewodniczącego mogą mieć formę ustną lub pisemną.

2. Interpelacje, wnioski i zapytania, w okresie międzysesyjnym, składa się w formie pisemnej lub w formie listu elektronicznego na ręce Przewodniczącego; Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację, wniosek lub zapytanie Prezydentowi.

3. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze i odnoszących się do problemów związanych z funkcjonowaniem Miasta. Interpelacja składana w formie pisemnej lub listu elektronicznego powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania lub propozycje rozwiązań.

4. Zapytania i wnioski składa się w sprawach aktualnych problemów Miasta, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

5. Wystąpienie Radnego z interpelacją, podczas trwania sesji Rady nie może trwać dłużej niż 10 minut.

6. Wystąpienie Radnego z wnioskiem lub zapytaniem podczas trwania sesji Rady nie może trwać dłużej niż 3 minuty.

7. Radny każdorazowo wskazuje formę oczekiwanej odpowiedzi na interpelację, wniosek lub zapytanie.

8. Odpowiedź na interpelację, wniosek lub zapytanie powinna być udzielona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni na interpelację a 14 dni na wniosek lub zapytanie - na ręce Przewodniczącego i Radnego.

9. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, Radny może zwrócić się do Przewodniczącego o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

§ 18. 1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2. Otwierając dyskusję nad każdym nowym punktem Przewodniczący udziela głosu najpierw przedstawicielom klubów radnych wypowiadających się w ich imieniu, od najliczniejszego zaczynając, a następnie innym Radnym, w kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3. W przypadku klubów radnych o jednakowej ilości członków o kolejności wystąpień decyduje Przewodniczący.

4. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego.

5. Przewodniczący może zabierać głos w każdym momencie obrad.

6. Przewodniczący może udzielić głosu osobie, która nie jest Radnym.

§ 19. 1. Dla zapewnienia sprawności i porządku obrad Przewodniczący może:

- zwracać mówcom uwagę w sprawach dotyczących treści wypowiedzi, formy oraz czasu trwania wystąpienia,

- odebrać głos po dwukrotnym przywołaniu mówcy do porządku oraz w przypadku uchybienia powadze sesji lub powszechnie przyjętym obyczajom,

- zarządzić odnotowanie w protokole niewłaściwego zachowania uczestnika sesji.

2. Przewodniczący, po uprzednim ostrzeżeniu może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad.

§ 20. Na wniosek Radnego, Przewodniczący przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie Radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§ 21. 1. Oprócz zabrania głosu, Radny w tym samym punkcie obrad ma prawo do jednej repliki i zadawania pytań.

2. Zabieranie głosu "ad vocem" odbywa się poza kolejnością zgłoszeń. W tym przypadku Radny ma prawo jednej wypowiedzi nie przekraczającej 3 minuty.

§ 22. 1. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności dotyczących:

1) stwierdzenia kworum,

2) zmiany porządku obrad,

3) zmiany porządku obrad przez jego uzupełnienie o punkt(y) związane jedynie ze zdarzeniami, które wymagają bezzwłocznego działania,

4) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,

5) zamknięcia listy mówców,

6) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

7) odesłania projektu uchwały do komisji,

8) przeliczenia głosów,

9) przestrzegania regulaminu obrad,

10) ponownego sformułowania wniosku przed poddaniem go pod głosowanie.

2. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu "za" i jednego głosu "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

3. Przerwy w obradach ogłasza Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta, klubu radnych bądź Radnego.

4. Przewodniczący jest zobowiązany do ogłoszenia przerwy nie dłuższej niż 15 minut na wniosek każdego z klubów radnych działającego na forum Rady oraz Prezydenta. Wniosek taki można zgłosić najwyżej raz w poszczególnym punkcie porządku obrad.

5. Jeżeli ogłoszona przez Przewodniczącego przerwa jest dłuższa niż 15 minut, Prezydent, klub radnych bądź Radny może zgłosić sprzeciw wobec jej ogłoszenia. O ważności sprzeciwu rozstrzyga Rada w głosowaniu.

§ 23. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje, z zastrzeżeniem § 34 ust. 4 w obecności zainteresowanego.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

§ 24. 1. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zamyka dyskusję. W razie potrzeby Przewodniczący przekazuje głos przewodniczącemu komisji uchwał i wniosków w celu przedstawienia zarejestrowanych i usystematyzowanych wniosków lub zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji, Prezydentowi lub klubowi radnych ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Każdy z wnioskodawców może wycofać projekt uchwały w każdym czasie.

3. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania.

§ 25. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę: "Zamykam sesję Rady Miasta Bydgoszczy".

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 26. 1. Rada jest związana uchwałą z chwilą jej podjęcia.

2. Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.

§ 27. 1. Z każdej sesji Rady sporządzany jest protokół.

2. Przebieg sesji utrwala się w formie zapisu elektronicznego, który przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu.

§ 28. 1. Protokół sesji powinien wiernie odzwierciedlać jej przebieg.

2. Protokół z sesji Rady powinien w szczególności zawierać:

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

4) uchwalony porządek obrad,

5) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

6) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw", "wstrzymuję się",

7) wskazanie wniesienia przez Radnego zdania odrębnego do treści uchwały,

8) wydruki głosowań,

9) podpis Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.

3. Protokół sesji wykłada się Radnym do wglądu w terminie nie później niż 21 dni od zakończenia sesji.

4. Radni mogą w terminie 7 dni od wyłożenia zgłaszać uwagi do protokołu.

5. O uwzględnieniu uwag rozstrzyga Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta i zapoznaniu się z elektronicznym zapisem przebiegu sesji.

6. Jeżeli wniosek Radnego wskazany w ust. 4 nie będzie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

7. Rada rozpatrując sprzeciw może postanowić o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 6.

§ 29. 1. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

2. Do protokołu dołącza się listę obecności Radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, deklaracji, oświadczeń, apeli, informacje Przewodniczącego i sprawozdanie Prezydenta z działalności w okresie międzysesyjnym, złożone na piśmie wnioski i wystąpienia nie wygłoszone przez Radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.

3. Z protokołu sesji Rady mogą być sporządzane wyciągi.

§ 30. 1. Uchwały, o jakich mowa w Statucie, a także deklaracje, oświadczenia, apele i obwieszczenia są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

4. Procedura głosowania.

§ 31. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie Radni.

§ 32. 1. Głosowanie jawne odbywa się przy użyciu aparatury elektronicznej rejestrującej indywidualne stanowiska głosujących Radnych i polega na:

1) naciśnięciu przycisków aparatury do głosowania,

2) wyświetleniu wyników po zakończeniu głosowania - wynik ostateczny ogłasza Przewodniczący.

W przypadku wadliwego działania aparatury elektronicznej Przewodniczący może zarządzić ponowne głosowanie.

2. Zapisy wyników głosowania są przechowywane w formie zapisu elektronicznego do chwili przyjęcia protokołu z sesji.

3. W przypadku awarii aparatury elektronicznej, lub gdy Rada tak postanowi, głosowanie jawne odbywa się bez użycia tej aparatury i polega na:

1) zarządzeniu przez Przewodniczącego przeprowadzenia głosowania jawnego,

2) powołaniu komisji skrutacyjnej,

3) podniesieniu ręki przez Radnych lub użyciu kart do głosowania (ostemplowanych pieczęcią Rady) podpisanych imieniem i nazwiskiem Radnego (głosowanie jawne imienne),

4) przeliczeniu głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" i porównaniu z listą Radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem Rady,

5) ogłoszeniu wyników głosowań przez Przewodniczącego i nakazaniu odnotowania ich w protokole sesji.

§ 33. 1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach określonych ustawowo.

2. W głosowaniu tajnym Radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna z wybranym spośród siebie przewodniczącym komisji.

3. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno Radnych z listy obecności.

4. Kart do głosowania musi być tyle, ilu Radnych obecnych na sesji.

5. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, a Przewodniczący stwierdza podjęcie lub nie podjęcie uchwały.

6. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad sesji.

§ 34. 1. Przewodniczący przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości, co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeżeli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór, co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 35. 1. Jeżeli zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie uchwały lub odsunięcie głosowania nad uchwałą na kolejną (kolejne) sesję, Rada głosuje w pierwszej kolejności nad wnioskiem o odrzucenie uchwały a następnie, jeżeli zachodzi taka sytuacja, nad wnioskiem o odsunięcie uchwały.

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według kolejności przepisów uchwały z tym, że w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2.

5. Jeżeli nikt z radnych nie zgłosi sprzeciwu, Przewodniczący może zarządzić głosowanie łączne nad grupą poprawek do projektu uchwały.

6. W ostatniej kolejności zarządza się głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

7. Przewodniczący może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały lub niezgodność z przepisami prawa.

8. Jeśli nikt z Radnych nie zgłosi sprzeciwu, Przewodniczący może zarządzić głosowanie łączne nad grupą uchwał obejmujących tą samą treść merytoryczną.

§ 36. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na którą oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

§ 37. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały, co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem przewyższającą połowę ustawowego składu Rady.

3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy została oddana liczba głosów o 1 większa od połowy liczby ważnie oddanych głosów.

4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.


Uzasadnienie

Statut Miasta Bydgoszczy uchwalony uchwałą Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bydgoszczy nie jest dostosowany do obecnych regulacji wynikających z przepisów ustawy o samorządzie gminnym czy też ustawy o pracownikach samorządowych. Upływ czasu oraz ilość zmian w obowiązującym prawie wymagają dostosowania Statutu Miasta Bydgoszczy do aktualnego stanu prawnego.

W związku z art. 3 ust. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 oraz poz. 645) o ustroju gminy stanowi jej statut. Ustęp 2 stanowi, że projekt statutu gminy powyżej 300.000 mieszkańców podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Natomiast zgodnie z art. 89 ust. 1 tej samej ustawy, jeżeli prawo uzależnia ważność rozstrzygnięcia organu gminy od jego zatwierdzenia, uzgodnienia lub zaopiniowania przez inny organ, zajęcie stanowiska przez ten organ powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia lub jego projektu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »