| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka

z dnia 11 grudnia 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.[1])) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,87 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:

- budynków gospodarczych nie służących działalności rolniczej, zlokalizowanych
na gruntach sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, niestanowiących gospodarstwa rolnego, dla których stawka wynosi 3,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

- budynków rekreacji indywidualnej (letniskowych), w rozumieniu § 3 pkt 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki o takim charakterze i ich usytuowanie, dla których stawka wynosi 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 -7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/290/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia
28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3335).

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Fac


Uzasadnienie

zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849) rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie górnej granicy stawek określonych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. poz. 718). Podwyższenie stawek podatkowych na poszczególne przedmioty opodatkowania wymienione w uchwale jest uzasadnione zapewnieniem dodatkowych dochodów budżetu przeznaczonych na realizację ustawowych zadań gminy.


[1]) Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wierzbowski Eversheds

Usługi prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »