| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Pruszcz

z dnia 11 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2015 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379i poz. 1072) oraz art. 6 ust. 1- 3, art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381i z 2014 r. poz. 40) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 ( M.P. z 2014 r. poz. 935) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustalić - jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2015 roku - cenę 1q żyta w kwocie 53,- zł.

§ 2. Tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku od gruntów (użytków rolnych), na których zaprzestano produkcji rolnej zawiera załącznik stanowiący integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Przemysław Sznajdrowski


Załącznik do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 11 grudnia 2014 r.

Tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego od gruntów (użytków) rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

1. Właściciel (użytkownik) gruntów stanowiących użytki rolne jest zobowiązany w terminie do końca kwietnia roku podatkowego złożyć do Wójta Gminy wniosek o zaprzestaniu produkcji rolnej na użytkach rolnych. Wniosek winien zawierać: nazwisko i imię podatnika, miejsce zamieszkania, miejsce i obszar gruntów wyłączonych z produkcji, numer działki wg ewidencji gruntów i klasę oraz przewidywany okres (przyczynę) wyłączenia z produkcji rolnej.

2. Właściciel (użytkownik) gruntów na których zaprzestano produkcji rolnej obowiązany jest do przeciwdziałania erozji gleby i innym zjawiskom powodującym trwałe pogorszenie wartości gruntów rolnych; utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.

3. Kontrolę gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej przeprowadzi pracownik Urzędu Gminy zajmujący się rolnictwem na przestrzeni miesiąca maja i sierpnia.

4. Odpis podatku rolnego z konta podatnika za grunty wyłączone z produkcji dot. roku 2015 dokonany będzie po uzyskaniu pozytywnej oceny kontrolującego (spełnione wymogi zawarte w pkt. 2). W przypadku negatywnej oceny przez kontrolującego podatnik otrzyma decyzję o odmowie zwolnienia z podatku rolnego od gruntów wyłączonych z produkcji.

5. Pozytywne wyniki opracowane przez kontrolującego będą stanowiły podstawę do odpisu podatku rolnego na rok 2015 od gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej.

6. Zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3 lata (nie dotyczy to użytków rolnych klasy V, VI, VIz).


Uzasadnienie

Kierując się unormowaniami zawartymi w ustawie z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym rada gminy jest uprawniona do obniżenia w formie uchwały średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, która wynosi 61,37 zł za 1 dt.

Mimo, że Kujawsko - Pomorska Izba Rolnicza wydała opinię negatywną Rada Gminy Pruszcz ustaliła jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2015 roku - cenę 1q żyta w kwocie 53,- zł.

W uchwale przewidziano także tryb i szczególne warunki zwolnienia od podatku od gruntów (użytków rolnych) na których zaprzestano produkcji rolnej.

Przewodniczący Rady Gminy


Przemysław Sznajdrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »